26.11.2020

Förgiftning

Fotograf: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

Vid en förgiftning ska du ta reda på vilket ämne som har orsakat förgiftningen.

Förgiftningen kan bero på många olika ämnen: alkohol och andra rusmedel, läkemedel, svampar, giftiga bär eller tvättmedel och kemikalier i hemmet. Även kolmonoxid och andra gaser orsakar förgiftning vid inandning.

Hur kraftiga förgiftningssymtom man får och hur snabbt de uppkommer beror på vilket ämne det handlar om och hur det har hamnat i kroppen: via munnen, lungorna, huden eller ögonen eller genom en injektion.

Symtom på förgiftning

  • illamående och kräkningar
  • hudsymtom
  • huvudvärk och yrsel
  • andnöd
  • kramper och medvetslöshet.

Första hjälpen vid förgiftning

1. Ring Giftinformationscentralen på numret 0800 147 111. Om symtomen är livshotande, ring nödnumret 112.

2. Ta reda på vilket ämne som orsakar symtomen.

3. Ta reda på hur giftet har hamnat i kroppen.

4. Ta reda på vilken mängd det är frågan om.

5. Ta reda på när personen kommit i kontakt med giftet.

6. Om du inte kan väcka den hjälpbehövande, men hen andas normalt, placera hen i stabilt sidoläge.

7. Om den hjälpbehövande inte är vaken och inte andas normalt, inled hjärt-lungräddning.

Om den hjälpbehövande har svalt giftet:

  • Rengör och skölj munnen.
  • Ha inte den förgiftade att kräkas.
  • Ge aktivt kol vid behov.

Om den hjälpbehövande har andats in giftet:

  • Flytta personen till en plats med frisk luft i en position som gör det lätt för hen att andas.

Om det giftiga ämnet finns på huden eller i ögonen

Skölj bort giftet från huden eller ögonen med rikligt med vatten.

Mer information om giftiga ämnen fås från Giftinformationscentralen: tfn 0800 147 111 (öppet varje dag, dygnet runt, samtalet är gratis) och på hus.fi/sv/for-patienten/sjukhus-och-andra-enheter/giftinformationscentralen.

Ring det allmänna nödnumret 112 i akuta nödsituationer.

Så här gör du en nödanmälan

Anvisning för första hjälpen: ta bort ett främmande föremål