Röda Korset – Vårt arbete

Fotograf: Otto-Ville Väätäinen / Suomen Punainen Risti

Röda Korset är en av Finlands största frivilligorganisationer. Vi tar hand om de mest utsatta. Vi hjälper vid kriser och olyckor och stödjer människor i alla åldrar när livet ger dem törnar.

Vi uppmuntrar och utbildar människor att ta hand om varandra och värna om sin hälsa. I allt vårt arbete står vi upp för mänskligheten och uppmuntrar människor att se andras nöd.

Inom Röda Korset arbetar experter inom många olika branscher och yrkesfolk med många olika arbets- och utbildningsbakgrund.

Våra anställda värdesätter i synnerhet sitt betydelsefulla och inspirerande arbete samt en jämlik gemenskap, där alla stödjer varandra.

Se lediga platser och läs mer om Röda Korset som arbetsgivare

Finlands Röda Kors är en katastrofsberedskapsorganisation som stödjer och kompletterar myndighetsarbetet vid plötsliga olyckor och störningssituationer.

Våra utbildade frivilliga är beredda att hjälpa varje dag, dygnet runt.

Läs mer om beredskapsarbetet i hemlandet

Hälsofrämjande verksamhet är en viktig del av Röda Korsets beredskapsarbete i hemlandet. Vi samarbetar med lokala myndigheter och organisationer samt andra hälsofrämjande aktörer.

Våra utbildade frivilliga hjälper människor att hitta en hälsosam livsstil och hänvisar dem vid behov till lokala tjänster.

Läs mer om Röda Korsets hälsofrämjande arbete

Röda Korset är den största frivilligorganisationen som erbjuder humanitär hjälp i Finland och en av de viktigaste organisationerna som idkar utvecklingssamarbete. Vår hjälp är alltid neutral, opartisk och oberoende.

Läs mer om det internationella biståndet

Hjälpförsändelserna skickas ut i världen och hemlandet från Finlands Röda Kors logistikcentral.

Läs mer om logistikcentralen

Att vara medlem i Röda Korset är ett enkelt sätt att stödja de frivilligas hjälparbete och ta ställning för mänskliga värden och mål.

Medlemsavgifterna används för lokal frivilligverksamhet och utbildning av de frivilliga i hemlandet.

Läs mer om medlemskap och anslut dig

Finlands Röda Kors tiotusentals medlemmar och frivilliga arbetar på lokalavdelningarna på sina respektive orter.

Den högsta beslutsmakten inom organisationen innehas av den ordinarie stämman, som väljs av medlemmarna och sammanträder vart tredje år. Vid den ordinarie stämman väljs en styrelse och övriga förtroendeorgan för att leda organisationens verksamhet.

Läs mer om organisationens verksamhet och se Röda Korsets publikationer

Ett av Röda Korsets viktiga mål är att skydda liv och hälsa. För att uppnå målet har organisationen många olika typer av verksamhet, varav en är att lära ut första hjälpen-färdigheter av hög kvalitet till medborgarna.

Läs mer om Röda Korsets första hjälpen-verksamhet

Röda Korset erbjuder skolor och läroanstalter mångsidiga undervisningsmaterial samt stöd och redskap för att ordna temadagar.

Vi berättar om livet på olika håll i världen och behandlar bland annat globala utmaningar, ensamhet, rasism, första hjälpen, kompisrelationer samt olika sätt att hjälpa.

Läs mer om skolsamarbetet och undervisningsmaterialen

Finlands Röda Kors hjälper invandrare i en utsatt situation, till exempel asylsökande, kvotflyktingar och papperslösa.

Läs mer om flykting- och invandrararbetet

Med krigets lagar, det vill säga den internationella humanitära rätten, strävar man efter att reglera effekterna av väpnade konflikter. Informationsspridning om krigets lagar är en av Röda Korsets grundläggande uppgifter.

Läs mer om humanitär rätt och Röda Korsets verksamhet

På Röda Korsets de Ungas skyddshus lyssnar man på ungdomarna och söker lösningar när saker och ting har trasslat till sig hemma eller någon annanstans.

På skyddshusen kan du fråga om vad som helst om ungdom eller föräldraskap – oavsett om det är vardagliga bekymmer eller livskriser. 

Man kan besöka eller ringa till skyddshusen när som helst, på eget initiativ och utan tidsbokning. Hjälpen på skyddshusen är avgiftsfri.

Läs mer om de Ungas skyddshus

I återvinningsvaruhusen Kontti-kedjan säljs donerade varor. Kontti-varuhusen ingår i Finlands Röda Kors medelanskaffning, och intäkterna från dem går till hjälpverksamheten i hemlandet och katastroffonden. 

En del av donationerna skickas via Finlands Röda Kors logistikcentral till föremål för bistånd ute i världen. Varuhusen förmedlar även nödhjälp vid katastrofer i hemlandet, till exempel till familjer som har förlorat sina hem i eldsvådor.

Läs mer om Kontti-varuhusen
Donera kläder och varor

Finlands Röda Kors Blodtjänst tar på ett centraliserat sätt hand om hela Finlands försörjning av blodprodukter. Den grundläggande uppgiften för Blodtjänst är att skapa möjligheter för att rädda liv.

Läs mer om Blodtjänst

Syftet för Finlands Röda Kors är att under alla förhållanden skydda liv och hälsa, samt försvara människovärdet och mänskliga rättigheter, främja samarbete och fred mellan folken, rädda människoliv i hemlandet och utomlands samt hjälpa de mest utsatta genom att förebygga och lindra mänskligt lidande.

Vår uppgift är även att stödja och hjälpa landets myndigheter att göra humanitära insatser såväl i fredstid som under krig och väpnade konflikter, bland medborgarna skapa en positiv inställning till solidaritet och biståndsarbete, öka förståelsen för Röda Korsets arbete och allmänna humanitära strävanden samt stärka organisationens beredskap och verksamhetsförutsättningar.

Läs Röda Korsets principer

Läs Röda Korsets riktlinjer

Ett rött kors på vit botten är det internationella skyddsemblemet som i krig skyddar den medicinska vården och Röda Korsets biståndsarbete.

Läs mer om skyddsemblemet och användningen av symbolen

En nationell rödakorsförening grundades i Finland i maj 1877 och fick namnet Yhdistys haavoitettujen ja sairasten sotilasten hoitoa varten (föreningen för vård av sårade och sjuka soldater).

Genom årtiondena har organisationen vuxit till en viktig och pålitlig hjälpare såväl i Finland som utomlands.

Läs Finlands Röda Kors historia

30 000
arbetar som frivilliga inom Röda Korset
Coronaviruset – inrikes hjälp
Coronaviruset – Röda Korsets arbete i Finland
Bli medlem
Bli medlem
Ge ett bidrag
Ge ett bidrag
Röda Korsets verksamhet styrs av sju principer.
Röda Korsets principer