En kvinna i Röda Korsets frivilligväst lär en äldre invandrarkvinna och ett invandrarbarn. Den äldre kvinnan kramar den frivilliga.

Hjälp för invandrare

Fotograf: Suvi Elo / Suomen Punainen Risti

Finlands Röda Kors hjälper invandrare i en utsatt situation, till exempel asylsökande, personer som ansökt om tillfälligt skydd, kvotflyktingar och papperslösa.

Röda Korsets verksamhet styrs av organisationens viktigaste princip, humanitet. Vi hjälper dem som behöver hjälp, oberoende av deras rättsliga eller samhälleliga ställning.

Många sätt att hjälpa invandrare

Alla människor har rätt att söka asyl. Rätten baserar sig på bland annat FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Asylkriterierna har fastställts i lag och i internationella avtal, som Finland har förbundit sig till.

Finlands Röda Kors bistår myndigheterna i mottagningen av asylsökande. Man har kommit överens om samarbetet i ett samarbetsprotokoll mellan Röda Korset och inrikesministeriet. 

Röda Korset startar, upprätthåller och lägger ner asylförläggningar på olika håll i Finland på uppdrag av Migrationsverket. Mottagningscentralernas verksamhet finansieras av Migrationsverket. För verksamheten används inte medel som har donerats till Finlands Röda Kors, till exempel till katastroffonden.

Migrationsverket ansvarar för behandlingen av asylansökningar och fattar beslut om dem.

Från och med 7.3.2022 har Finland beviljat tillfälligt skydd för att hjälpa personer som flyr undan konflikten i Ukraina.

Röda Korset ordnar mottagningstjänster för de som får tillfälligt skydd i regel enligt samma principer som för asylsökande. I fråga om ordnande av inkvartering och hälsovård får dock mottagningscentralerna från och med 1.5.2022 ingå separata avtal med kommuner.

Migrationsverket ansvarar för besluten om tillfälligt skydd samt finansieringen av mottagningsverksamheten.

Vid ankomsten till Finland har kvotflyktingar redan flyktingstatus som beviljats av FN. Finska staten fastställer årligen flyktingkvotens storlek. Röda Korset deltar inte i beslut som gäller valet av kvotflyktingar. 

Röda Korset kommer tillsammans med kommunerna överens om arrangemangen när kvotflyktingar anländer till landet. Organisationens frivilliga tar emot flyktingarna på flygplatsen samt hjälper dem med gränsformaliteterna och med att ta sig till den kommun där de ska bo.

Papperslösa är ofta i en mycket sårbar situation. De har inte ett giltigt uppehållstillstånd, till följd av vilket de inte omfattas av den normala sociala tryggheten. På grund av sin ställning löper papperslösa risk för att bli utnyttjade, falla offer för människohandel och bli inblandade i kriminell verksamhet.

Enligt 19 § i Finlands grundlag har ”alla som inte förmår skaffa sig den trygghet som behövs för ett människovärdigt liv [...] rätt till oundgänglig försörjning och omsorg”.

Myndigheterna ska ordna minimiutkomst, inkvartering och nödvändiga hälsovårdstjänster för papperslösa. Det allmänna ska dessutom trygga barnets rätt till skolgång samt ett lämpligt boende för barn och barnfamiljer. Dessa rättigheter tillhör alla som vistas i Finland, oavsett deras rättsliga ställning.

Finlands Röda Kors strävar efter att säkerställa även papperslösas rätt till grundläggande uppehälle och nödvändiga tjänster. Vi hjälper papperslösa att få tillgång till och hitta tjänster hos myndigheter och inom den tredje sektorn. Dessutom erbjuder vi samtalshjälp, stödjer de papperslösas egen aktivitet och hjälper dem att hitta lösningar.

Röda Korset samarbetar med organisationer och andra samfund som hjälper papperslösa samt med myndigheterna.

När mottagningstjänsterna upphör

Inkvarteringen av asylsökande och personer som får tillfälligt skydd ordnas i mottagningscentraler under asylförfarandet. Inkvarteringen i mottagningscentralen fortsätter tills sökanden flyttar till kommunen eller återvänder till sitt hemland.

Mottagningstjänsterna upphör med stöd av lag utan något separat beslut om asylsökanden inte återvänder efter att ha fått ett verkställbart beslut och polisen meddelar mottagningscentralen att det inte är möjligt att avlägsna personen från landet genom myndighetsåtgärder.

Röda Korsets princip är att hjälpa dem som behöver stöd, oavsett deras ställning. Vi uppmanar ingen att återvända eller stanna i landet. Vi förmedlar informationen om att mottagningstjänsterna upphör till asylsökande som bor i de mottagningscentraler vi upprätthåller. Vi berättar om möjligheten till frivillig återresa och om det stöd som finns tillgängligt för denna. Vi delar också information om vilka tjänster som finns att få om en person stannar i Finland som papperslös.

När mottagningstjänsterna upphör överförs ansvaret för att hjälpa personer som ansökt om asyl i första hand på välfärdsområdena. Innan en person lämnar mottagningscentralen kontrollerar personalen där att hen har någonstans att gå. Röda Korset lämnar ingen vind för våg.


Läs mer om hjälpen och papperslösas rättigheter

Ansvaret för integrationen av invandrare ligger hos staten och kommunerna, som har lagstadgade uppgifter i anknytning till det. Finlands Röda Kors bistår myndigheterna i samarbete med olika nätverk, organisationer och företag.

Röda Korset stödjer i första hand integrationen av invandrare i en utsatt ställning, såsom asylsökande och kvotflyktingar. Minderåriga ensamkommande asylsökande samt ungdomar som fått uppehållstillstånd och bor i familjegrupphem behöver särskilt stöd.

Ett tidigt inlett stöd för integration hjälper i hög grad invandrare eller flyktingar att anpassa sig till det finländska samhället. Röda Korset strävar efter att stödja integration av invandrare från och med deras första dag i landet, då motivationen att lära sig finska och den finska kulturen är som störst.

Exempel på Röda Korsets stöd för integration: språkklubbar, boendehjälp, läxhjälp, vänverksamhet, internationella klubbar, kartläggning av kompetens och arbetslivsorientering. 

Du är välkommen att delta i frivilligverksamhet som stödjer integration.

Läs även om det gemenskapsorienterade integrationsprojektet.

Globalt hjälper Röda Korset familjer som skiljts åt på grund av konflikter, naturkatastrofer och krissituationer. Vi söker efter försvunna anhöriga och förmedlar meddelanden när posten eller datakommunikationen inte fungerar på grund av undantagstillstånd.

Personefterforskningsarbetet leds av Internationella Rödakorskommittén. De nationella rödakors- och röda halvmåneföreningarna runt om i världen deltar i efterforskningsarbetet. Finlands Röda Kors är en del av detta globala nätverk.

Finlands Röda Kors och flera av Röda Korsets nationella föreningar i Europa publicerar bilder på människor som söker sina försvunna anhöriga i hopp om att familjemedlemmar ska hitta varandra.

Mer information om hjälpen för att hitta en försvunnen familjemedlem

Finlands Röda Kors ger kvotflyktingar och personer som fått uppehållstillstånd och bor i Finland information om reglerna för familjeåterförening och om hur man kan ansöka om familjeåterförening. Vi hjälper till med kontakterna till myndigheter och andra organisationer i Finland och utomlands.

Enligt krigets lagar ska staterna underlätta återförening av familjemedlemmar som skiljts åt under konflikter. Barn har rätt till sina föräldrar och till ett familjeliv.

Röda Korset hjälper årligen tusentals familjer runt om i världen att återförenas. Vi arbetar för att familjer som skiljts åt ska återförenas så snabbt som möjligt. Finlands lag begränsar rätten till familjeåterförening till kärnfamiljen, make/maka och minderåriga barn.

Mer information om återförening av familjer

Rådgivning för personer utan uppehållsrätt
Rådgivning för personer utan uppehållsrätt
Bli frivillig inom flykting- och invandrararbetet
Bli frivillig inom flykting- och invandrararbetet