Organisationsverksamhet

Fotograf: Leena Koskela / Suomen Punainen Risti

Finlands Röda Kors är en av Finlands största frivilligorganisationer. Vår uppgift är att hjälpa människor då katastrofer och olyckor inträffar och utbilda dem i beredskap. Vi uppmuntrar och utbildar människor i att värna om sin hälsa och ta hand om varandra.

Finlands Röda Kors är en offentligrättslig förening, på vars verksamhet föreningslagen tillämpas till de delar som särskilt föreskrivs i den lag som gäller organisationen. Röda Korsets stadgar godkänns vid organisationens ordinarie stämma och fastställs genom republikens presidents förordning. Republiken Finlands president är även organisationens beskyddare. Organisationens rätt att använda Röda Korsets namn och symbol är skyddad genom lag.

Medlemmarna leder organisationen

Finlands Röda Kors tiotusentals medlemmar och frivilliga arbetar på lokalavdelningarna på sina respektive orter.

Den högsta beslutsmakten inom organisationen innehas av den ordinarie stämman, som representerar medlemmarna och sammanträder vart tredje år. Vid den ordinarie stämman väljs en styrelse och ett fullmäktige för organisationen, vilka leder organisationens verksamhet.

De anställda vid de tolv distriktsbyråerna stödjer avdelningarnas frivilliga. För de frivilliga i sina respektive områden ordnar distrikten bland annat utbildningar och evenemang, där de frivilliga delar med sig av sina erfarenheter, lär sig nya färdigheter och får ny inspiration för sitt hjälparbete. Distrikten upprätthåller även och leder vid behov den regionala beredskapen samt upprätthåller samarbetet med myndigheterna i regionen.

Den riksomfattande frivilligverksamheten och Röda Korsets biståndsarbete samordnas av centralbyrån. På dess ansvar ligger bland annat utvecklingen av hela organisationens verksamhet, myndighetssamarbetet, de riksomfattande kampanjerna såsom Hungerdagen samt det internationella biståndsarbetet. Dessutom svarar centralbyrån för Röda Korsets ställningstaganden och strävar efter att främja organisationens värden i beslutsfattandet i Finland.

Röda Korsets ordinarie stämma
Röda Korsets ordinarie stämma
YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Röda Korsets verksamhetsstrategi 2021–2023 och inbjudan till ordinarie stämman i Vasa 5–6.9.2020.
Röda Korsets styrelse och fullmäktige
Röda Korsets styrelse och fullmäktige
Publikationer som anknyter till organisationsverksamheten
Publikationer som anknyter till organisationsverksamheten
Tidningar
Tidningar
Det etiska och ansvarsfulla Röda Korset
Det etiska och ansvarsfulla Röda Korset
Historia
Historia