Inom Finlands Röda Kors utför tiotusentals människor frivilligarbete utan lön.

Fotograf: Otto-Ville Väätäinen / Suomen Punainen Risti

Organisationens förtroendeuppdrag är oavlönat frivilligarbete.

Frivillighet är en av organisationens grundläggande principer. Principen iakttas ända från lokal nivå till organisationens styrelse. Till exempel har vår ordförande ett förtroendeuppdrag som hen inte får någon lön för.

Alla som har förtroendeuppdrag inom Finlands Röda Kors är frivilliga inom organisationen, och ingen lön betalas för uppdragen.

De frivilliga är Röda Korsets ryggrad. Ett omfattande beslutsfattande som bygger på frivilliga förtroendeuppdrag säkerställer att det inom organisationen fattas beslut i enlighet med principerna och värdena samt att beslutsfattandet baserar sig på hjälpbehovet.

I Finland finns omkring 400 lokalavdelningar inom Röda Korset, och var och en av dem har en egen styrelse. Styrelserna skapar förutsättningarna för det lokala frivilligarbetet. Styrelsen ansvarar till exempel för planeringen av frivilligverksamheten, användningen av medel och rapporteringen.

Samma princip följs i organisationens riksomfattande beslutsfattande. Organisationens riktning och strategiska beslut godkänns av den ordinarie stämman, i vilken hundratals rödakorsmedlemmar från hela Finland deltar vart tredje år.

Beslut som fattas av den ordinarie stämman övervakas av Finlands Röda Kors fullmäktige och verksamheten styrs av Röda Korsets styrelse. Alla som har dessa förtroendeuppdrag är frivilliga inom Röda Korset, och de får ingen lön.

För att kunna hjälpa på ett effektivt sätt behövs professionell personal

Vår stora organisation skulle inte kunna handla effektivt för att hjälpa människor i nöd utan professionell personal.

Vid anställningen av sin personal följer Röda Korset de gällande och branschtypiska kollektivavtalen. Även Finlands Röda Kors måste satsa på ledningen av organisationen för att överhuvudtaget kunna fungera som en viktig aktör i biståndsverksamheten både i Finland och internationellt.

Beslut om att anställa organisationens operativa ledning fattas av en styrelse, som utses av medlemmarna och vars ledamöter inte får någon lön. Bland de finländska organisationerna är Finlands Röda Kors en av de största och mest betydelsefulla. Chefernas årsinkomster tål kritisk granskning såväl nationellt som internationellt.

Lönerna för Röda Korsets fast anställda personal i Finland finansieras från flera olika källor, till exempel med hjälp av intäkter från försäljningen av Finlands Röda Kors produkter, medlemsavgifter samt bidrag från olika ministerier och social- och hälsoorganisationernas understödscentral, STEA.

Av medel som donerats till katastroffonden betalas till exempel inte löner till fast personal i Finland, såsom till ledningen och den administrativa personalen.

Välkommen som frivillig
Bli frivillig
Bli medlem
Bli medlem
Organisationsverksamhet
Organisationsverksamhet
Jobba med Röda Korset
Jobba med Röda Korset
Röda Korsets riktlinjer
Röda Korsets riktlinjer