Riktlinjer

Fotograf: Anni Koponen / Suomen Punainen Risti

Allt vi gör inom Röda Korset – som frivilliga, anställda eller förtroendepersoner – inverkar på hurdan organisation Röda Korset är och hur den framstår för andra. Var och en av oss har därför ett ansvar för att verksamheten är etisk.

Syftet för Finlands Röda Kors är att under alla förhållanden skydda liv och hälsa, samt försvara människovärdet och mänskliga rättigheter, främja samarbete och fred mellan folken, rädda människoliv i hemlandet och utomlands, hjälpa de mest utsatta genom att förebygga och lindra mänskligt lidande, stödja och hjälpa landets myndigheter att göra humanitära insatser såväl i fredstid som under krig och väpnade konflikter för att främja människornas välfärd, skapa en positiv inställning till gemensamt ansvar och biståndsarbete bland medborgarna, öka förståelsen för Röda Korsets arbete och allmänt humanitära strävanden samt stärka organisationens beredskap och verksamhetsförutsättningar.

För att organisationens syfte ska uppfyllas förutsätts att alla som arbetar inom organisationen handlar i enlighet med värdena och principerna och är medvetna om sitt eget ansvar för att upprätthålla organisationens tillförlitlighet. Allt som vi gör och hur vi som Röda Korsets personal handlar har en inverkan på hurdan organisation Röda Korset är och vilket intryck den ger andra. Var och en av oss har ansvar för att verksamheten är etisk (rättvisa och ansvarsfulla lösningar och handlingar). Dessa riktlinjer lyfter fram de värden, det ansvar och den inställning till arbetet som FRK:s verksamhet förutsätter. De förstärker Röda Korsets enhetlighet och identiteten hos alla som arbetar inom organisationen som en del av en unik humanitär rörelse.

Helsingfors 23.9.2016

Finlands Röda Kors styrelse

Finlands Röda Kors riktlinjer för personalen


1. Jag erkänner Röda Korsets principer
.
Humaniteten är den viktigaste principen som styr Röda Korsets verksamhet. Frivillighet och universalitet öppnar en kanal för alla att på sitt eget sätt bidra till att främja humanitet. De övriga principerna ‒ opartiskhet, neutralitet, självständighet och enhet ‒ gör det möjligt att erbjuda hjälp och stöd i så varierande situationer och under så många olika förhållanden som möjligt.

Principerna har visat sig vara hållbara i den internationella organisationens över 150-åriga historia, och man bör omsorgsfullt slå vakt om dem. Principerna uppfylls genom vårt sätt att handla i vårt arbete.

 • Jag försvarar alltid humanitet i mitt arbete.
 • Jag arbetar tillsammans med de som behöver hjälp eller stöd på ett sådant sätt att deras egna resurser stärks.
 • När jag arbetar som Röda Korsets representant framför jag inte åsikter eller deltar i verksamhet som strider mot organisationens principer.
 • Jag tar ställning mot hatiska uttalanden, hatretorik och våld. I mitt arbete tryggar jag organisationens självständighet och neutralitet.

  Mer information om principerna


2. Jag agerar respektfullt och konstruktivt

En viktig del av Röda Korsets arbete är umgänge med olika slags människor. De är arbetskamrater, frivilliga, samarbetspartner och hjälpmottagare.

 • Jag behandlar alla människor jämlikt och likvärdigt oberoende av deras kön, ålder, etniska eller nationella ursprung, nationalitet, språk, religion eller övertygelse, åsikter, funktionshinder, hälsotillstånd, sexuella läggning eller annan orsak som hänför sig till personens egenskaper.
 • Jag respekterar olika människor, värden och åsikter.
 • Jag respekterar integriteten hos de människor som får hjälp eller stöd och andra som är en del av verksamheten samt skyddar deras identitet och säkerhet. Jag hanterar informationen som samlas in i verksamheten omsorgsfullt och med respekt för människorna.
 • Jag avstår från alla handlingar som kan betraktas som trakasserier, utnyttjande eller diskriminering. Jag anmäler allt utnyttjande, alla trakasserier och all diskriminering som jag eventuellt observerar. Mer information: Röda Korsets riktlinje om förebyggande av sexuellt ofredande och utnyttjande (på finska)
 • Jag känner mitt särskilda ansvar när jag arbetar med barn och unga eller människor i nöd.
 • Medarbetarens och hjälptagarens förhållande förblir professionellt i alla lägen. Jag förstår att sexuella/romantiska förhållanden med hjälpmottagare äventyrar professionalismen samt jämställdheten och därför är förbjudna.
 • Jag behandlar andra människor rättvist.
 • Jag agerar på ett sådant sätt att förståelsen, samarbetet och förtroendet mellan människor ökar.
 • Jag bygger en växelverkan som baserar sig på tolerant, uppmuntrande och ömsesidigt stöd.
 • Jag är öppen för nya tankar och utvärderar mina egna arbetsmetoder.
 • Jag delar mina kunskaper och färdigheter med andra.


3. Jag skyddar organisationens rykte och integritet
Röda Korsets biståndsarbete förutsätter ett starkt förtroende för organisationen.

 • Jag sköter organisationens resurser på bästa möjliga sätt för att målen ska uppnås och med beaktande av organisationens rykte och integritet.
 • Jag använder Finlands Röda Kors lokaler och arbetsredskap endast för verksamhet som följer organisationens principer.
 • Jag hanterar organisationens egendom och medel ansvarsfullt. När mitt anställningsförhållande upphör returnerar jag arbetsredskap, personkort och information som jag har fått i min besittning.
 • Jag deltar inte i sådan behandling eller lösning av fall, där mitt personliga intresse kan strida mot organisationens intresse.
 • Jag sörjer för säkerheten hos de personer som deltar i verksamheten.
 • Jag strävar efter att minska belastningen på miljön och beaktar målen för hållbar utveckling i min verksamhet.
 • Jag följer organisationens anvisningar om sociala medier.
 • Jag håller vad jag lovar och ser till att lösa eventuella problem eller fel snabbt och öppet.
 • Om jag använder organisationens bilar följer jag trafikreglerna och kör under inga omständigheter under påverkan av alkohol eller droger.
 • Jag arbetar inte under påverkan av alkohol eller droger.
 • Jag använder inte organisationens lokaler eller utrustning för produktion eller användning av pornografiskt material.
 • Jag är medveten om att det enligt Genèvekonventionerna är uttryckligen förbjudet att förvara och ha med sig vapen, ammunition och andra vapenliknande föremål i Röda Korsets kontor, övriga lokaler och fordon.


4. Jag använder Röda Korsets märke rätt

Det röda korset och den med det jämförbara röda halvmånen och röda kristallen är internationella skyddsmärken, som används i krigs- och konfliktsituationer för att trygga medicinsk vård och biståndsverksamhet. Rödakorsrörelsen har rätt att använda märket även som symbol för sin egen verksamhet. Användningen av märket regleras i Genèvekonventionerna och Finlands lag. Felanvändning av skyddsmärkena äventyrar i värsta fall chansen att ge krigsoffer hjälp.

 • Jag ser till att organisationens symbol används i enlighet med anvisningarna.
 • Det lilla emblemet kan användas till exempel som rockmärke.
 • Jag ingriper i missbruk av märket.
 • Jag använder inte personkortet eller någon annan av organisationens symboler efter att mitt anställningsförhållande har upphört eller i situationer, där jag inte representerar organisationen.

  Mer information om Röda Korsets symbol


5. Jag ingriper i missbruk och korruption

Öppenhet och ärlighet är förutsättningar för att Röda Korsets verksamhet ska kunna vara etiskt, ekonomiskt och socialt hållbar. Hjälpmottagarna har rätt till effektiv biståndsverksamhet av hög kvalitet, och sådan verksamhet tillåter inga former av missbruk eller korruption. Därför är det viktigt att man ingriper snabbt och målmedvetet i eventuella missbruk.

Med missbruk avses en avsiktlig handling för att erhålla ekonomiska fördelar med lagstridiga eller på annat sätt oärliga medel. Korruption är missbruk av befogenheter i syfte att uppnå personliga fördelar samt mutor. Alla representanter för Finlands Röda Kors har rätt och skyldighet att anmäla missbruk och korruption, och det får inte ha negativa följder för den som gör anmälan.

 • Jag handlar ärligt och gynnar inte med min verksamhet mina anhöriga eller andra personer samt grundar inte mina beslut på mina sociala nätverk.
 • Jag accepterar inte missbruk, mutor eller korruption. Jag ser till att gåvor inte kan tolkas som mutor och iakttar rimlighet när jag uttrycker gästfrihet och tacksamhet.
 • Jag eftersträvar inte personlig nytta genom avtal med leverantörer. Jag lyfter öppet fram eventuella personliga kontakter med varu- och tjänsteleverantörer eller andra eventuella samarbetspartner.
 • Jag iakttar god förvaltningssed, intern övervakning och följer riktlinjerna för att bekämpa korruption.
 • Jag främjar transparens och ansvar inom verksamheten samt hjälpmottagarnas okränkbarhet, det vill säga integritet.
 • Om jag upptäcker missbruk eller korruption anmäler jag det omedelbart till organisationen, som ansvarar för att anmälan behandlas på tillbörligt sätt.
Röda Korsets verksamhet styrs av sju principer.
Röda Korsets principer
Det röda korset är en symbol som ger skydd
Röda Korsets symbol