Sju personer klädda i Röda Korsets kläder reser ett tält.

Etiska riktlinjer

Fotograf: Anni Koponen / Suomen Punainen Risti

Allt vi gör inom Röda Korset – som frivilliga, anställda eller förtroendepersoner – inverkar på hurdan organisation Röda Korset är och hur den framstår för andra. Var och en av oss har därför ett ansvar för att verksamheten är etisk.

För att organisationens syfte ska uppfyllas förutsätts att alla som arbetar inom organisationen handlar i enlighet med värdena och principerna och är medvetna om sitt eget ansvar för att upprätthålla organisationens tillförlitlighet.

Dessa riktlinjer lyfter fram de värden, det ansvar och den inställning till arbetet som FRK:s verksamhet förutsätter. De förstärker Röda Korsets enhetlighet och identiteten hos alla som arbetar inom organisationen som en del av en unik humanitär rörelse.

Finlands Röda Kors etiska riktlinjer för personalen

Syftet för Finlands Röda Kors är att under alla förhållanden skydda liv och hälsa, samt försvara människovärdet och mänskliga rättigheter, främja samarbete och fred mellan folken, rädda människoliv i hemlandet och utomlands, hjälpa de mest utsatta genom att förebygga och lindra mänskligt lidande, stödja och hjälpa landets myndigheter att göra humanitära insatser såväl i fredstid som under krig och väpnade konflikter för att främja människornas välfärd, skapa en positiv inställning till gemensamt ansvar och biståndsarbete bland medborgarna, öka förståelsen för Röda Korsets arbete och allmänt humanitära strävanden samt stärka organisationens beredskap och verksamhetsförutsättningar.

Vi förbinder oss till en verksamhetskultur som följer Röda Korsets principer

Röda Korsets verksamhet styrs av principen om mänsklighet. Frivillighet och universalitet öppnar en kanal för alla att på sitt eget sätt bidra till att främja humanitet. De övriga principerna ‒ opartiskhet, neutralitet, självständighet och enhet ‒ gör det möjligt att erbjuda hjälp och stöd i så varierande situationer och under så många olika förhållanden som möjligt. Mer information om principerna

Alla anställda på Röda Korset har förbundit sig till våra principer och etiska riktlinjer för våra olika enheter: centralförvaltningen, distriktsbyråerna, avdelningarna, Röda Korsets första hjälpen, Konttikedjan, De Ungas skyddshus och Blodgivningen.

Röda Korsets verksamhet styrs av dessa Röda Korsets etiska riktlinjer, som alla anställda förbinder sig till. Man går igenom dem i början av anställningen vid introduktionen:

Jag agerar respektfullt och konstruktivt.

 • Jag behandlar mina arbetskamrater, klienter och representanter för intressenter jämlikt och respektfullt.
 • Jag värderar andras åsikter och synsätt, jag behandlar andra uppriktigt.
 • Jag godkänner inte trakasserier, utnyttjande eller diskriminering, och rapporterar om sådant om jag lägger märke till det. Mer information: Röda Korsets riktlinje om förebyggande av sexuella trakasserier och utnyttjande
 • Jag delar mina kunskaper och mitt kunnande med andra, jag samarbetar i en konstruktiv anda.

Jag skyddar organisationens rykte och integritet

 • Jag använder Finlands Röda Kors lokaler och arbetsredskap endast för verksamhet som följer organisationens principer.
 • Jag strävar efter att minska belastningen på miljön och beaktar målen för hållbar utveckling i min verksamhet.
 • Jag följer organisationens anvisningar om sociala medier och god praxis i all kommunikation.
 • Jag är medveten om att det enligt Genèvekonventionerna är uttryckligen förbjudet att förvara och ha med sig vapen, ammunition och andra vapenliknande föremål i Röda Korsets verksamhetslokaler, utbildningslokaler och fordon.

Jag använder Röda Korsets emblem på rätt sätt

Det röda korset och den med det jämförbara röda halvmånen och röda kristallen är internationella skyddsmärken, som används i krigs- och konfliktsituationer för att trygga medicinsk vård och biståndsverksamhet. Rödakorsrörelsen har rätt att använda märket även som symbol för sin egen verksamhet. Användningen av märket regleras i Genèvekonventionerna och Finlands lag.
Mer information om användningen av skyddsmärket

Jag ingriper i missbruk och korruption

Öppenhet och ärlighet är förutsättningar för att Finlands Röda Kors verksamhet ska kunna vara etisk, ekonomisk och socialt hållbar. Vi godkänner inget som helst missbruk, utan ingriper snabbt och beslutsamt.

Med missbruk avses en avsiktlig handling för att erhålla ekonomiska fördelar med lagstridiga eller på annat sätt oärliga medel. Korruption är missbruk av befogenheter i syfte att uppnå personliga fördelar samt mutor. Alla representanter för Finlands Röda Kors har rätt och skyldighet att anmäla missbruk och korruption, och det får inte ha negativa följder för den som gör anmälan.

 • Jag agerar ärligt och främjar inte med min verksamhet mina närstående eller andra personer eller sammanslutningar. Jag accepterar inte missbruk, mutor eller korruption. Jag ser till att gåvor inte kan tolkas som mutor och iakttar rimlighet när jag uttrycker gästfrihet och tacksamhet.
 • Jag eftersträvar inte personlig nytta genom avtal med varu- eller tjänsteleverantörer. Jag lyfter öppet fram eventuella personliga kontakter med varu- och tjänsteleverantörer eller andra eventuella samarbetspartner.
 • Jag iakttar god förvaltningssed, intern övervakning och följer riktlinjerna för att bekämpa korruption.
 • Jag främjar verksamhetens transparens och ansvar.

​Den anställda är skyldig att om hen upptäcker missbruk av riktlinjerna anmäla detta omedelbart till sin chef eller verksamhetsledaren, som svarar för att anmälan behandlas på ett behörigt sätt, eller att anmäla eventuella misstankar om missbruk till Finlands Röda Kors interna granskare.

Gör en anmälan om en misstanke om överträdelse när din misstanke gäller eventuellt missbruk eller oetisk verksamhet inom Röda Korset. Sådana kan vara till exempel oetiskt, bedrägligt, misstänkt, oärligt, lagstridigt eller vårdslöst förehavande eller beteende av en anställd.

Anmälningskanal vid missbruk av riktlinjerna

Röda Korsets verksamhet styrs av sju principer.
Röda Korsets verksamhet styrs av sju principer.
Det röda korset är en symbol som ger skydd
Det röda korset är en symbol som ger skydd