Arbetsuppgifter och dess krav

Patrick Fuller
Jarkko Mikkonen
Maria Santto
Emil Helotie
Aapo Huhta

Vad betyder professionalitet? Bekanta dig med exempel på biståndsarbetarnas uppgifter och dess krav på den här sidan.

Vi söker professionella inom hälsovård

Professionella inom hälsovård borde ha en omfattande arbetserfarenhet, språkkunskap, bra teamkunskaper och förmåga att fatta självständiga beslut. Goda, omfattande kliniska kunskaper är oerhört viktiga, eftersom vi ofta arbetar under förhållanden där det inte finns likadan utrustning och personal som inom finländska hälsotjänster. Utmärkta egenskaper att ha är utbildnings-, lednings-, koordinations- och handledningskunskaper samt ett inkluderandearbetssätt.

På hälsostationerna som skickas till katastrofområden behövs personal som har mångsidig erfarenhet av bashälsovård och av akut sjukvård/första hjälpen samt av vårdande av olika patientgrupper. Dessutom behövs kunnande inom hälsouppfostran och dess organisering.

På fältsjukhusen behövs personal som har engedigen erfarenhet av arbete inom specialsjukvård inom det egna området (t.ex. kirurgi, förlossningar, barnsjukdomar).  Personalen borde vid behov även kunna arbeta i uppgifter utanför det egna området.

För team, såsom kirurgiska team, behövs proffs inom området som kan tillämpa sitt kunnande under föränderligaförhållanden.

Det behövs även personal för att uppskatta hälsovårdens tillstånd och behov idet mottagande landet samt för att planera och koordinera internationellt bistånd.

Vi behöver till exempel allmän- och specialistläkare (i synnerhet infektionsläkare, akutläkare, gynekologer/obstetriker, pediatriker, anestesiläkare, kirurger), hälsovårdare och sjukskötare (i synnerhet operations- och anestesiskötare, barnmorskor och barnsjukskötare), laboratorie- och röntgenskötare, fysioterapeuter samt farmaceuter.

Professionella inom folkhälsan behövs för arbete inom utvecklingssamarbetsprojekt, gemenskapsbaserade hälsoprogram samt i uppskattande och koordinerande av epidemier. Se delen ” Vi söker professionella inom utvecklingssamarbetsprojekt”. 

Vi söker professionella inom beredskaps- och förberedelsearbete

Vi söker språkkunniga professionella inom beredskaps- och förberedelsearbete till omfattande sakkunniguppgifter. Disaster Management (DM)-kunniga behövs för Internationella Rödakors- och rödahalvmånefederationens (IFRC) operativa fältuppdrag samt t.ex. för att stöda operationernas koordination.

Dessutom behöver vi professionella inom beredskap och förberedelse för att stöda Röda Korsets beredskapsprogram (s.k. Disaster Preparedness / Disaster Risk Reduction, DPDRR) som en del av Finlands Röda Kors utvecklingssamarbete. Se delen ”Vi söker professionella inom utvecklingssamarbetsprojekt”.

En fördel för biståndsarbetare, som är verksamma i beredskapsprogrammen, är att behärska minst ett tekniskt delområde som anknyter t.ex. till riskminskning (DRR), näringar (livelihoods), vatten, sanitet eller matsäkerhet.

Samarbetskunskaper och förmåga att fungera i nätverken är mycket viktiga. Vi förutsätter inte någon erfarenhet av myndighetsuppdrag men fälterfarenhet anses som fördel.

Vi söker professionella inom ekonomiadministration

Det viktigaste för professionella inom ekonomiadministration är ett gediget kunnande av bokföring. Dessutom behövs utbildningskunskaper, tålamod, kvickhet och rejält med sunt förnuft. Bra språkkunskaper anses som fördel (i synnerhet franska och arabiska). Lämpliga yrkesbakgrund är till exempel revisor, controller eller huvudbokförare.

Verksamhetsomgivningarna och situationernaär väldigt krävande med tanke på ekonomiadministrationen. Helheten måste hållas under kontroll, allt från enskilda kvitton till finansieringsrapporter.

Vi söker kunnigalogistiker

Logistiker borde behärska fleraav logistikens delområden såsom lagerhantering, transportledning, export/import eller hantering av leveranskedja.  Lämplig utbildning är examen på yrkeshögskolenivå.

Typiska arbetsuppgifter är grundande av lager, ordnande av transporter, anskaffningar, behandling av importformaliteter och olika serviceavtalsförhandlingar. Därför behöver vi mångsidiga sakkunniga inom logistik samt sakkunskap inom anskaffningsärenden.

Vi söker tekniker

Vi söker personer med mångsidigt tekniskt kunnande. Tekniker bör kunna reparera och underhålla olika maskiner och utrustning, sätta upp tält, bygga möbler och staket av lokalt material, bygga upp fältelnätverk av färdiga kablar och centraler samt delta i byggandet av vattenbehållare och vattennätverk.

Specifikt yrkesmässigt kunnande behövs i synnerhet för de sakkunniga och elektriker som arbetar inom vattenrening och vattenutdelning. Övrigt tekniskt kunnande kan förutom studier och yrke ha kommit genom hobbyer.

Teknisk personal behöver ha god förmåga att arbeta i team, flexibilitet, självständighet samt förmåga att tillämpa sitt kunnande med den utrustning som finns till hands under krävande förhållanden. Det är inte nödvändigt att känna till egentlig sjukhusteknisk utrustning eftersom vi ordnar en separat fortbildning där vi går igenom all utrustning som teknikerna använder.

Vi söker it-kunniga radioamatörer

Det främsta behovet bland sakkunniga inom telekommunikation, är radioamatörer som har förståelse av HF- och VHF-radiovågor, har kunskap i att montera och reparera fordons- och stödstationsmonteringar samt planera radionätverk.

Röda Korset ordnar kompletterande utbildningar för användning av satellittelefoner och organisationens övriga utrustning, men it-biståndsarbetare borde redan på förhand ha ett gott kunnande av Windows-operativsystemet samt av felsökning och reparerande av PC-datorer.

Dessutom borde man kunna bygga och konfigurera datornätverk. Man börkänna till datatrafikprotokoller och gärna även databasprogram.  Att kunna programmeringsspråk är däremotinte av nytta.

Eftersom det endast finns ett begränsat antal kommenderingar för IT-biståndsarbetare är det en fördel att även kunna allmän teknik.

Vi söker fältköksansvariga

Kockar och kökspersonal på ett fältkök ska kunna laga god och näringsrik mat för fältsjukhusets personal, av de produkter som finns till hands. En viktig uppgift är att se till att kökets hygiennivå är hög och att fältsjukhusets personal hålls friska. Vid behov handleder den köksansvarige även i matförsörjningen till fältsjukhusets patienter.

Samtidigt som fältsjukhuset skickas från Finlandskickar man med köksmaskiner, utrustning samt rikligt med konserver och torrprodukter. Den köksansvarige bekantar sig med det lokala livsmedelsutbudet och beställer de livsmedelsom behövs till köket.

Som hjälp har den köksansvarige en tillräckligt stor grupp av lokal personal och därför måste den köksansvarige även kunna leda och handleda kökets övriga personal, samt vara en del av fältsjukhusenhetens team.

Vi söker proffs till flyktingläger-, nödinkvarterings- och mottagningsverksamhet

Finlands Röda Kors bistår myndigheter vid mottagning av asylsökande och flyktingar. Röda Korset har även liknande verksamhet på andra håll i världen.Finlands Röda Kors upprätthåller beredskap att vid behov utöka verksamheten såväl i Finland som utomlands.

Vi söker nu proffs till Finlands Röda Kors biståndsarbetarpool. Du ska ha erfarenhet av verksamhet i internationella flyktingläger och/eller att organisera och leda mottagningsverksamhet. Den viktigaste kompetensen handlar om planering, organisation och ledning av flyktingläger, nödinkvartering och/eller mottagningscentraler. Vi uppskattar kännedom om Rödakors- och Rödahalvmånerörelsen.

Vi söker sakkunniga inom kommunikation

Finlands Röda Kors Field Communication Unit (FCU)-fältkommunikationsenhet producerar skriftligt och audiovisuellt material bl.a. för Internationella Röda Korset och media. Vi behöver i synnerhet mångsidiga sakkunniga inom de audiovisuella områdena.

Den audiovisuella sakkunnige måste kunna såväl stilfotografering som omfattande videoproduktion (bl.a. redigering, ljudproduktion och efterarbetning av bilderna). Den största delen av FCU:s kommenderingar innehåller videoproduktion. Vi värdesättersamarbetskunskaper, flexibilitet och förmåga att prova och innovera nya koncepter (360, VR, osv.) samt att kunna producera högklassigt material även i snabb takt.

Den sakkunnige inom kommunikation bör kunna producera journalistiskt innehåll åtminstonepå finska och engelska, planera och rikta kommunikationen och använda sociala medier. Erfarenhet av nyhetsarbete och av att publicera på olika kanaler anses som fördel. Vi värdesätter även förmåga att planera och leda kommunikationsutbildningar samt kunskap av fotografering och av manusskrivning.

Vi söker professionella inom utvecklingssamarbetsprojekt

Vi söker i synnerhet sakkunniga inom globalt folkhälsoarbete och förberedelsearbetesom har fälterfarenhet av utvecklingssamarbetsprojekt på gemenskapsnivå, men som även känner till mer omfattande globala utvecklingsfrågor.

Vi betonar kunnande inom administration av utvecklingssamarbetsprojekt som innehåller utarbetande av finansieringsansökningar, projektplaner samt budgeter, uppföljning av projektens förverkligande samt rapportering och utvärdering.

Professionella inom utvecklingssamarbete arbetar alltid som stöd för den lokala Rödakors- eller rödahalvmåneföreningen och därför värdesätter vi kännedom om Rödakors- och rödahalvmånerörelsen.

Viktiga teman i alla våra projekt är främjande av jämställdhet och mångfald mellan könen, uppmärksammande av och delaktighet för personer med funktionsnedsättning, omfattande förståelse för sårbarhet samt att lindra effekterna av klimatförändringen. Kännedom av dessa anses som fördel för en sakkunnig inom utvecklingssamarbete.

Nyttiga egenskaper är även utbildnings- och handledningskunskaper samt ett inkluderande arbetssätt.  En stor fördel är kännedom om de centrala finansiärerna (bl.a. UM, EU/ECHO).

Vi söker språkkunniga personer med högskoleutbildning

Internationella Rödakorskommittén (ICRC) söker språkkunniga personer med högskoleutbildning som är lämpliga som representanter för kommittén i konfliktområden. Uppgifterna varierar en hel del och kan till exempel innehålla besök hos krigsfångar och politiska fångar, uppdraginom familjeförening, organisering av nödhjälp eller att fungera som sakkunnig inom humanitär rätt.

De högskoleutbildade som söker det här uppdraget borde ha starka och mångsidiga språkkunskaper. Huvudarbetsspråken inom ICRC är engelska och franska, men det finns behov även för övriga språk somtill exempel arabiska, bantuspråk, bengali, spanska, hausa, kinesiska, pashto och ryska.

ICRC söker även läkare och sjukskötare samt professionella inom logistik för att arbeta inom långvariga operationer. För dessa arbetsgrupper förutsätter kommittén att man förbinder sig till minst sex månaders arbetsförhållande. Förutom engelska anses kunnande av något av de ovannämnda språken som fördel.

Skicka in ansökan

Det första steget till att bli biståndsarbetare är att fylla i ansökan till utbildningenför biståndsarbetare som varar en vecka. Fyll i ansökan noggrant.

Information om följande kurs och ansökningsanvisningar hittar du på utbildningens webbsida. Läs ansökningsanvisningarna noggrant.

Om du har frågor, skicka e-post till adressen recruitment@redcross.fi.