En ung bangladeshisk kvinna pratar med en Röda Korsets biståndsarbetare på ett fältsjukhus.

Bli biståndsarbetare utomlands

Fotograf: Emilia Kangasluoma / Suomen Punainen Risti

Röda Korsets biståndsarbetare hjälper där nöden är stor. Vi behöver ständigt lämpliga yrkesmänniskor till våra led inom olika områden.

Finlands Röda Kors sänder årligen ut över två hundra experter inom olika områden till katastrofområden eller för utvecklingssamarbeten. Arbetet är inte frivilligarbete, utan experterna får lön för det.

Biståndsarbetarna väljs ut för kommenderingarna i huvudsak ur Finlands Röda Kors reserv av biståndsarbetare, som är en av de mest omfattande inom Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen.

Du antas till biståndsarbetarreserven efter att ha gått en veckas IMPACT-utbildning på engelska som ordnas av Finlands Röda Kors.

För att du ska kunna söka dig till utbildningen ska följande kriterier uppfyllas:

 • högskoleexamen och minst tre års arbetserfarenhet efter examen eller gedigen kompetens inom det egna området som ett resultat av flera års arbetserfarenhet
 • flytande muntliga och skriftliga kunskaper i engelska
 • körkort och körskicklighet
 • grundläggande datatekniska färdigheter, åtminstone färdighet i basprogrammen i Microsoft Office 365 i Windows 10-miljö
 • förmåga att anpassa dig snabbt till varierande situationer och förhållanden
 • förmåga att tåla osäkerhet, anspråkslösa förhållanden, stress och press
 • förmåga att förstå olika kulturer och verksamhetssätt samt förhandla målmedvetet.

Även följande anses som fördelar:

 • goda språkkunskaper (förutom i engelska till exempel franska, arabiska, ryska, spanska m.fl.)
 • relevant internationell erfarenhet
 • erfarenhet av organisationsverksamhet och i synnerhet frivilligverksamhet inom Röda Korset
 • erfarenhet av att utbilda och facilitera.

Vänligen läs noggrant igenom arbetsuppgifterna och kraven inom ditt område innan du ansöker till IMPACT-kursen.

Kurskrav för IMPACT-utbildningen

På Röda Korsets hälsostationer som skickas till katastrofområden behövs personal med mångsidig erfarenhet av primärvård, akut sjukvård i sjukhusförhållanden, första hjälpen samt vård av olika patientgrupper och patienter i olika åldrar. Dessutom behövs kompetens inom hälsofostran och organiseringen av den.

Till Röda Korsets fältsjukhus behövs personal med gedigen och mångsidig erfarenhet av specialistsjukvård inom sitt eget området (till exempel kirurgi, förlossningar och barnsjukdomar) och som vid behov kan arbeta på olika avdelningar med arbetsuppgifter utanför sitt specialområde. På fältsjukhusen fokuserar man på att använda den kliniska kompetensen, organisera arbetet och undervisa lokala kollegor.

För team som arbetar i konfliktområden, till exempel operationsteam, behövs yrkesfolk inom sina respektive branscher som kan tillämpa sina kunskaper i föränderliga förhållanden. Se även avsnittet ”Vi söker språkkunniga och högutbildade personer".

Inom hälso- och sjukvården behöver vi allmänläkare och specialister (i synnerhet infektionsläkare, akutläkare, gynekologer/obstretiker, barnläkare, anestesiläkare och kirurger), hälsovårdare, barnmorskor och sjukskötare (i synnerhet operations- och anestesisjuksköterskor samt barnsjuksköterskor), laboratorie- och röntgenskötare, farmaceuter, fysioterapeuter med erfarenhet av poliklinik- och bäddavdelningsarbete med traumapatienter samt psykologer med erfarenhet av samhällsbaserat krisarbete.

För yrkespersoner som utför patientarbete är mångsidiga kliniska kunskaper av stor vikt, eftersom arbetet ofta utförs i föränderliga roller och förhållanden, där det saknas liknande utrustning och personal som inom de finländska hälsovårdstjänsterna. Hälso- och sjukvårdspersonalen ska vara beredd att arbeta med olika patientgrupper – därför krävs det även annan kompetens utöver kompetensen inom det egna specialområdet.

I katastrofsituationer behövs också yrkespersoner inom psykisk hälsa och psykosocialt stöd (mental health and psychosocial support/MHPSS), såsom t.ex. psykologer, sjukskötare specialiserade inom psykisk hälsa/psykiatrisk vård och andra experter inom psykosocialt stöd.

Vi söker yrkespersoner som kan bedöma behovet av psykosocialt stöd för en individ och individens familj till följd av en konflikt, naturkatastrof eller annan kris (t.ex. allvarlig sjukdom, våldsoffer), samt planera och organisera åtgärder för att tillgodose individens behov.

Röda Korsets katastrofenheter erbjuder inte psykiatrisk vård men istället psykiskt stöd och psykologisk första hjälp, som huvudsakligen ges av lokal personal och frivilliga. De som behöver multiprofessionell hjälp och långvarig terapi hänvisas för fortsatt behandling till andra aktörer. En central del av arbetet är utbildning av lokal personal och frivilliga, samt samarbete med andra organisationer, myndigheter och samhällen.

I samband med vårdcentraler och sjukhus grundas oftast ett s.k. barnvänligt utrymme (child-friendly space) där man med lek och aktiviteter främjar barnets utveckling och återhämtning. Denna verksamhet leds och organiseras av biståndsarbetaren som ansvarar för psykosocialt stöd.

Se Röda Korsets arbete beträffande psykisk hälsa och psykosocialt stöd:

Alla yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården ska ha mångsidig arbetslivserfarenhet, flytande språkkunskaper, goda färdigheter i lagarbete och förmåga att fatta självständiga beslut. De yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården ska även ha beredskap att arbeta i en mångkulturell arbetsmiljö, vid behov med hjälp av tolkar. Viktiga egenskaper är även utbildnings-, ledarskaps-, samordnings- och coachingfärdigheter samt ett inkluderande arbetssätt.

Dessutom är främjande av jämställdhet, mångfald och likabehandling mellan könen, beaktande och inkludering av personer med funktionsnedsättningar, övergripande förståelse för och beaktande av sårbarheter viktiga teman i alla våra operationer, och att känna till dem är en fördel för alla experter.

Yrkesfolk inom hälso- och sjukvården, till exempel experter inom folkhälsa, behövs även för att arbeta med långvariga utvecklingssamarbetsprojekt inom samhällsbaserade hälsoprogram. Se avsnittet ”Vi söker experter till utvecklingssamarbetsprojekt"

Språkkunniga experter inom katastrofberedskap och beredskapsarbete behövs för övergripande expertuppdrag. Experter inom Disaster Management (DM) behövs för operativa uppgifter inom Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC) och till exempel för att stödja samordningen av operationer. 

Experter inom katastrofberedskap och beredskapsarbete behövs även för att stödja Röda Korsets beredskapsprogram (så kallade Disaster Preparedness/Disaster Risk Reduction, DP/DRR) som en del av Finlands Röda Kors utvecklingssamarbete. Se avsnittet ”Vi söker experter till utvecklingssamarbetsprojekt"

Det är en fördel om de biståndsarbetare som deltar i beredskapsprogram behärskar minst ett tekniskt delområde, som kan anknyta till exempelvis klimatförändringen, meteorologi, minskning av risker, näringsverksamhet (livelihoods), livsmedelsförsörjning, kontantutdelning (cash) eller vatten och sanitet.

Samarbetsfärdigheter och förmåga att arbeta i nätverk är mycket viktiga. Vi förutsätter inte erfarenhet av myndighetsuppgifter, men erfarenhet av fältarbete är en fördel.

Experter inom ekonomiförvaltning stödjer Röda Korsets katastrofhjälpsoperationer, långvariga utvecklingssamarbetsprojekt samt utvecklingen av ekonomiförvaltningen och den ekonomiska hållbarheten inom Finlands Röda Kors partnerorganisationer.

Det viktigaste för yrkespersoner inom ekonomiförvaltning är att ha gedigen kompetens inom bokföring och kostnadsberäkning. Erfarenhet av budgetering anses vara en fördel. Dessutom behövs goda utbildningsfärdigheter, tålamod, rapphet och en stor portion insiktsfullt sunt förnuft. Goda språkkunskaper är en fördel (i synnerhet franska och arabiska).

Lämplig professionell bakgrund är till exempel revisor, business controller eller bokförare. Av experter inom ekonomiförvaltning förutsätter vi högskoleexamen (till exempel ekonom eller tradenom).

Verksamhetsmiljöerna och situationerna är utmanande för ekonomiförvaltningen. Helheten ska vara under kontroll, från enskilda kvitton till rapporter över finansiärer. 

Typiska arbetsuppgifter för logistiker inom katastrofhjälpen är att bygga upp lager, ordna transporter, anskaffningar, sköta importformaliteter och olika förhandlingar om serviceavtal. Därför behöver vi experter med mångsidig kompetens inom logistik och kunskap om upphandlingar. 

Logistikerna borde behärska flera delområden inom logistik, såsom hantering av lager, ledning av transporter, export/import och hantering av leveranskedjor. Som utbildningsbakgrund lämpar sig examen från yrkeshögskola.

Experter inom Information Management (IM) behövs för att samla in, analysera, behandla, lagra, visualisera och rapportera data och information till stöd för bland annat beslutsfattandet inom och samordningen av operationer. 

De vanligaste arbetsuppgifterna är till exempel att stödja planeringen och genomförandet av enkäter till hjälpmottagarna eller samla in information från olika källor och bearbeta den till exempel till infografik, rapporter eller kartor.

Experter inom IM ska ha goda samarbets- och kommunikationsfärdigheter, stark förmåga att analysera kvalitativ och kvantitativ information, starka datatekniska färdigheter, i synnerhet i kalkylprogram och geografiska dataprogram, samt tillräckliga visuella kunskaper för att producera infografik och andra visualiseringar. Mer information om Röda Korsets IM-arbete i operationer finns på SIMS-nätverkets webbplats.

Till stöd för Röda Korsets enheter för katastrofhjälp söker vi tekniskt kunniga och mångsidiga experter, som bland annat kan underhålla och reparera olika maskiner och apparater, resa tält, bygga möbler och staket av lokalt anskaffat material, bygga upp fältelnätverk av färdiga kablar och centraler samt delta i byggande av vattenbehållare och vattennätverk. 

Särskild yrkeskompetens behövs i synnerhet av experter inom vattenrening och -distribution samt av elektriker. Förutom genom studier och yrkesutövning kan annat tekniskt kunnande ha förvärvats genom fritidsintressen. 

Av den tekniska personalen krävs såväl goda färdigheter i att arbeta i grupp som flexibilitet, initiativförmåga samt förmåga att använda sitt kunnande och tillgängliga redskap i utmanande förhållanden. Det är inte nödvändigt att känna till de egentliga sjukhustekniska apparaterna, eftersom teknikerna introduceras till de apparater som används i olika vidareutbildningar. 

Vi söker experter inom telekommunikation till stöd för Röda Korsets enheter för katastrofhjälp. Det finns störst behov av radioamatörer med förståelse för hur HF- och VHF-radiovågor utbreder sig, färdighet att installera och reparera installationer i fordon och stödstationer samt planera radionätverk.

Röda Korset ordnar kompletterande utbildningar i att använda satellittelefoner och organisationens övriga egna apparater, men biståndsarbetare inom IT borde från tidigare ha god kännedom om operativsystemet Windows samt om felsökning och reparation av persondatorer.  

Dessutom ska de kunna bygga och konfigurera datornätverk. Det är nödvändigt att ha kunskaper om protokoll för datakommunikation och gärna även databaser. Däremot har man nästan ingen nytta av att kunna programmeringsspråk.

Det finns ett begränsat antal kommenderingar för biståndsarbetare inom ITT, så även allmän teknisk kompetens anses vara en fördel.

Kockar/kökspersonal på fältkök ska kunna laga god och näringsrik mat åt fältsjukhusets personal av de varor som finns tillgängliga. En viktig uppgift är att se till att hygienen är på en hög nivå i köket och att personalen på fältsjukhuset hålls frisk. Vid behov ger den som ansvarar för köket även anvisningar för hur förplägnaden för patienterna på fältsjukhuset ska ordnas.

Tillsammans med fältsjukhuset skickas köksutrustning, tillbehör samt mycket konserver och torra produkter från Finland. Den som ansvarar för köket sätter sig in i det lokala livsmedelsutbudet och beställer de matvaror som behövs till köket. 

Till hjälp har den som ansvarar för fältköket en tillräckligt stor grupp av lokal personal, vilket innebär att hen ska kunna såväl leda den övriga personalen i köket som arbeta som en del av teamet vid fältsjukhusenheten.

Finlands Röda Kors bistår myndigheter vid mottagning av asylsökande och flyktingar. Röda Korset har även liknande verksamhet på andra håll i världen. Finlands Röda Kors upprätthåller beredskap att vid behov utöka verksamheten såväl i Finland som utomlands.

Vi söker nu yrkesfolk till Finlands Röda Kors biståndsarbetarreserv. Du ska ha erfarenhet av arbetsuppgifter inom internationell flyktinglägerverksamhet och/eller organisering och ledning av mottagningsverksamhet. Det är viktigast att ha kompetens inom planering, organisering och ledning av flyktingläger, nödinkvartering och/eller mottagningscentraler. Vi värdesätter om du har kännedom om rödakors- och rödahalvmånerörelsen.

Fältkommunikationsenheten Finlands Röda Kors Field Communication Unit (FCU) producerar skriftligt och audiovisuellt innehåll främst för användning av Röda Korset och media i Finland och internationellt. Enheten är unik inom rödakors- och rödahalvmånerörelsen.

Vi söker i synnerhet mångbegåvade kommunikationsexperter med starka samarbets- och förhandlingsfärdigheter. En flexibel attityd är nödvändig, eftersom arbetet ofta utförs i utmanande och snabbt föränderliga förhållanden.

Experterna inom audiovisuell teknik ska kunna både fotografering och videoproduktion (bland annat fotografering, redigering, ljudproduktion och efterbearbetning av bilder). I största delen av FCU:s kommenderingar ingår videoproduktion. Vi värdesätter om du har förmåga att prova och hitta på nya koncept (360, VR, mobilvideor och så vidare) samt producera material av hög kvalitet även med snabb tidtabell.

Kommunikationsexperter ska producera journalistiskt innehåll på åtminstone finska och engelska, planera och rikta kommunikationen samt utnyttja sociala medier. Erfarenhet av nyhetsarbete och att publicera i många kanaler är en fördel. Vi värdesätter om du har förmåga att planera och leda kommunikationsutbildningar samt har kunskaper i fotografering och manusarbete.

Till det långvariga utvecklingssamarbetet söker vi i synnerhet experter inom det globala folkhälsoarbetet eller katastrofberedskap och -beredskapsarbete med erfarenhet av utvecklingssamarbetsprojekt på samhällsnivå och som även känner till globala utvecklingsfrågor.

Vi betonar kompetens inom förvaltning av utvecklingssamarbetsprojekt, i vilken ingår att upprätta finansieringsansökningar, projektplaner och budgeter samt uppföljning, rapportering och utvärdering av projektens genomförande. Kvalitetskontroll av programmen är en viktig del av arbetsbeskrivningen.

Experterna inom utvecklingssamarbete arbetar alltid som stöd för den lokala rödakors- eller rödahalvmåneföreningen, så vi värdesätter kännedom om rödakors- och rödahalvmånerörelsen. 

Dessutom är främjande av jämställdhet och mångfald mellan könen, beaktande och inkludering av personer med funktionsnedsättningar, övergripande förståelse för och beaktande av sårbarheter samt minskande av effekterna av klimatförändringen viktiga teman i alla våra projekt, och att känna till dem är en fördel för experter inom utvecklingssamarbetet.

Användbara egenskaper är även utbildnings- och coachingfärdigheter samt ett inkluderande arbetssätt. Att känna till viktiga finansiärer (bland annat utrikesministeriet och EU) är en stor fördel.

Vi söker högutbildade personer med mångsidiga språkkunskaper som är lämpliga som representanter för Internationella rödakorskommittén (ICRC) i konfliktområden. Uppgifterna varierar och kan bestå av till exempel besök hos krigsfångar och politiska fångar, återförening av familjer, organisering av nödhjälp eller av att vara sakkunnig i humanitär rätt. 

Språkkunskaperna hos en högutbildad person som söker till uppgifterna ska vara starka och mångsidiga. De huvudsakliga arbetsspråken inom ICRC är engelska och franska, men det finns även behov av experter som kan andra språk, till exempel arabiska, bantuspråk, bengali, spanska, hausa, kinesiska, pashto och ryska.

Finlands Röda Kors skickar även läkare, sjukskötare och sakkunniga inom logistik för att arbeta inom kommitténs långvariga operationer. Att arbeta för kommittén kräver att dessa yrkesgrupper är beredda att förbinda sig till minst sex månaders anställning. Utöver engelska anses kunskaper i något av språken ovan som en fördel. 

Svar på de sökandes vanligaste frågor

Arbetet som biståndsarbetarna inom Finlands Röda Kors internationella bistånd utför är inte frivilligarbete, utan lön betalas för arbetet som kräver yrkeskompetens. 

Finlands Röda Kors deltar i katastrofarbetet ute i världen genom att skicka utbildade experter inom olika områden för att delta i det internationella biståndsarbetet till stöd för det lokala Röda Korset eller Röda Halvmånen. Varje år bistår våra professionella biståndsarbetare även våra partnerorganisationer i långvariga utvecklingssamarbetsprojekt.

Röda Korsets och Röda Halvmånens globala humanitära arbete baserar sig på frivillighet på lokal nivå. Röda Korset har en nationell förening i 192 länder, där totalt miljontals medlemmar och frivilliga är verksamma. Även i Finland kan man vara frivillig inom Finlands Röda Kors.

I valet av biståndsarbetare till IMPACT-grundkursen värdesätter vi förutom gedigen yrkesskicklighet även kännedom om och erfarenhet av frivillighet inom Finlands Röda Kors. Därför rekommenderar vi att alla intresserade ansluter sig till frivilligverksamheten inom Finlands Röda Kors.

Längden på kommenderingarna inom Röda Korsets internationella bistånd varierar efter behov. Vanligtvis är kommenderingarna cirka 1–3 månader långa inom katastrofhjälpen eller 1– 2 år inom utvecklingssamarbetet. För kommunikationsexperter finns det även kortare kommenderingar på 1–2 veckor.

Biståndsarbetarna ska hålla sig så friska som möjligt och redo att agera på de internationella uppdragen, så att vi på bästa möjliga sätt kan hjälpa dem som behöver hjälp.

Förhållandena under biståndsarbetarnas kommenderingar kan vara mycket svåra, till exempel när det gäller arbetsbelastning, vila och mat. Katastrofer ökar även risken för smittsamma sjukdomar. Alla som överväger internationellt biståndsarbete ska därför noggrant fundera över sin hälsa och sitt välbefinnande.

Arbetet utförs ofta i områden och länder, där det förekommer sjukdomar som sprids via myggor och sjukdomar som kan förebyggas med vaccinationer. Biståndsarbetarna ska vara beredda att ta vacciner som en del av sina förberedelser inför internationella hjälpuppdrag och vid behov malariaprofylax under uppdragen. För hälsovårdspersonalen är vaccinationerna en viktig del av arbets- och patientsäkerheten (även efter att de har återvänt till hemlandet).

I krigs- och konfliktområden finns det ofta särskilda hälsokrav, eftersom arbetet ofta utförs på svårtillgängliga platser långt ifrån lämpliga hälso- och sjukvårdstjänster. Alla biståndsarbetare inom Finlands Röda Kors hamnar dock inte i krigs- och konfliktområden.

Före varje uppdrag som biståndsarbetare genomgår biståndsarbetaren en läkarkontroll, där läkaren bedömer om personen är arbetsför med tanke på det aktuella biståndsuppdraget.

Finlands Röda Kors har inga praktikplatser ute i världen. Finlands Röda Kors öppna praktikplatser i hemlandet finns på vår webbplats.

Unga vuxna i åldern 18–28 år som är intresserade av Röda Korsets internationella bistånd kan söka sig till Finlands Röda Kors kurs för ungdomsdelegater och på så sätt få möjlighet att delta i internationella kommenderingar för ungdomsdelegater.

Till minimikraven för grundkursen IMPACT för Röda Korsets biståndsarbetare hör 1) en högskoleexamen och minst tre års arbetserfarenhet efter examen eller 2) gedigen yrkeskompetens till följd av flera års arbetserfarenhet. Det är bra att söka till IMPACT-kursen först när du uppfyller minimikraven för utbildningen.

För yrkespersoner inom hälso- och sjukvården, såsom läkare och sjukskötare, kontrolleras deras yrkesrättigheter/legitimerade behörigheter.

Finlands Röda Kors skickar endast yrkesfolk med gedigen arbetslivserfarenhet inom sitt område för att utföra internationellt biståndsarbete. När du söker till grundkursen IMPACT för biståndsarbetare ska du ha minst tre års arbetslivserfarenhet efter examen.

Om du är intresserad av Röda Korsets internationella verksamhet, men ännu inte har den arbetslivserfarenhet som krävs, rekommenderar vi att du fokuserar på att utveckla annan kompetens som är viktig för biståndsarbetare (till exempel språkkunskaper, kunskaper om Röda Korset, erfarenhet av frivilligarbete, relevant internationell erfarenhet, erfarenhet av utbildning och facilitation samt förhandlingsförmåga).

Om du är 18–28 år gammal, talar flytande engelska och har erfarenhet av frivilligarbete kan du söka till Finlands Röda Kors kurs för ungdomsdelegater och på så sätt få möjlighet att utföra ungdomsdelegatuppdrag.

Av säkerhetsskäl är körkort och körfärdigheter minimikrav för att få delta i Röda Korsets kurser för biståndsarbetare. Det lönar sig inte att söka till grundkursen för biståndsarbetare (IMPACT) innan du uppfyller minimikraven.

Grundläggande datatekniska färdigheter är viktiga i de flesta uppgifter inom internationellt bistånd. Därför är ett av minimikraven för att få delta i IMPACT-kursen åtminstone goda färdigheter i basprogrammen i Microsoft Office 365 i Windows 10-miljö.

Den grundläggande utbildningen för Röda Korsets biståndsarbetare (IMPACT) förbereder deltagarna för att åta sig internationella biståndsuppdrag inom rödakors- och rödahalvmånerörelsen. Genom IMPACT får deltagarna djupare kunskap om rödakors- och rödahalvmånerörelsen. De studerar även rörelsens katastrofberedskapsarbete och katastrofhjälp.

Kursen är multiprofessionell, och dess innehåll ger viktiga grundläggande färdigheter för alla experter inom olika områden ur Röda Korsets och Röda Halvmånens synvinkel.

Efter att ha genomfört IMPACT-kursen blir deltagarna en del av Finlands Röda Kors reserv för biståndsarbetare. IMPACT garanterar inte tillträde till biståndsarbetaruppdrag, men öppnar många möjligheter till kommenderingar inom internationellt bistånd och andra utbildningar för biståndsarbetare.

Behovet av internationellt bistånd och begäran om bistånd inom rödakors- och rödahalvmånerörelsen avgör när Finlands Röda Kors skickar biståndsarbetare ut i världen. Platserna som biståndsarbetare fylls på basis av den kompetens som krävs i arbetsuppgiften och personens lämplighet. De påverkas även av biståndsarbetarnas tillgänglighet.

IMPACT är en grundläggande utbildning för Röda Korsets biståndsarbetare, varefter deltagarna blir en del av Finlands Röda Kors reserv för biståndsarbetare.

Biståndsarbetarna väljs ut för internationella biståndsuppdrag ur Finlands Röda Kors personreserv, som är en av de mest omfattande inom den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen och består av yrkespersoner inom många olika områden.

Utöver IMPACT-kursen erbjuder Röda Korset även många andra utbildningsmöjligheter för medlemmarna i sin reserv av biståndsarbetare. För kommenderingar inom katastrofhjälpen krävs förutom IMPACT-kursen i regel även två andra grundläggande utbildningar och specialistutbildningar på totalt 5–10 dagar beroende på bransch.

Rödakors- och rödahalvmånerörelsen satsar på att utveckla sina biståndsarbetares kompetens, så beroende på kompetensen kan biståndsarbetare genom olika inlärningsmöjligheter utbilda sig för olika uppdrag ända upp till ledande uppgifter för operationer inom humanitärt bistånd.

Familjer kan inte delta i kommenderingar inom katastrofhjälp på grund av karaktären på förhållandena i katastrofområdet.

En del av de långvariga biståndsarbetaruppdragen är sådana att hjälparbetarens familj kan följa med. I synnerhet säkerhetssituationen i området och längden på biståndsarbetarens kommendering inverkar på familjens möjlighet att följa med.

I händelse av en katastrof kan biståndsarbetare plötsligt kallas till ett uppdrag, och avfärden kan ske med endast en dags varsel. Vid långvariga kommenderingar har man mer tid före avfärd.

Röda Korset uppmuntrar arbetsgivare att göra det möjligt för sina anställda att delta i kommenderingar inom internationellt bistånd, eftersom arbetet som internationell biståndsarbetare enligt oss stödjer den anställdas yrkesmässiga utveckling och därmed även förbättrar katastrofberedskapen inom olika sektorer i det finländska samhället.

Alla biståndsarbetare diskuterar eventuella kommenderingar med sin arbetsgivare på ett sätt och vid en tidpunkt som de anser lämpliga.

Studera först basinformationen om Finlands Röda Kors och verksamheten inom reserven av biståndsarbetare.

Försäkra dig om att du uppfyller minimikraven för grundkursen för biståndsarbetare (IMPACT). Om du inte ännu uppfyller alla minimikrav ska du aktivt utveckla din yrkeskompetens och övriga kompetens samt söka till grundkursen för biståndsarbetare först när du uppfyller alla minimikrav.

Fundera över vilka arbetsuppgifter inom det internationella biståndet som du skulle kunna vara lämplig för med tanke på din yrkeskompetens och berätta om detta i din ansökan.

Börja förbereda din ansökan i god tid innan ansökningstiden löper ut och reservera tid för att göra ansökan.

Presentera i din ansökan din yrkeskompetens och dina övriga kunskaper, din motivering till att ansöka om att bli biståndsarbetare för Röda Korset samt dina möjligheter att åta dig uppdrag inom det internationella biståndsarbetet.

Fyll i uppgifter om din utbildning, arbetslivserfarenhet och bakgrund inom frivilligverksamhet direkt i ansökningsblanketten. Beskriv i synnerhet den kompetens som du har utnyttjat eller skaffat genom din arbetslivserfarenhet och dina frivilliguppdrag. Din tekniska yrkeskompetens och hantverksfärdighet bör tydligt framgå av din ansökan. När du ansöker om att få arbeta med uppgifter inom kommunikation är det viktigt att bifoga arbetsprov till ansökan.

Motivationsbrevet har stor betydelse. Försäkra dig om att du svarar på de vägledande frågorna i motivationsbrevet.

Observera även att det i motivationsbrevet till ansökan till IMPACT-kursen är viktigt att berätta om din tillgänglighet för kommenderingar inom det internationella biståndet – vilka typer av och hur långa kommenderingar är du intresserad av?

Vi får in många ansökningar till varje IMPACT-kurs och kan tyvärr inte välja alla bra sökande till kursen. Om du vill söka på nytt, kontrollera först att du uppfyller minimikraven för grundkursen för biståndsarbetare (IMPACT). Läs även om de huvudsakliga arbetsuppgifterna inom Röda Korsets internationella bistånd.

Fundera över om din nuvarande yrkeskompetens lämpar sig för någon av de arbetsuppgifter som vi har presenterat och om du skulle kunna utveckla din yrkeskompetens eller dina övriga kunskaper så att de bättre motsvarar Röda Korsets behov inom det internationella biståndet.

Fundera även över om du har presenterat din kompetens och motivering tillräckligt väl i din IMPACT-ansökan och förbättra vid behov din ansökan innan du ansöker på nytt.

Humanitär hjälp
Humanitär hjälp
Utvecklingssamarbete
Utvecklingssamarbete
Röda Korsets internationella bistånd
Internationellt bistånd