En ung bangladeshisk kvinna pratar med en Röda Korsets biståndsarbetare på ett fältsjukhus.

Bli biståndsarbetare utomlands

Fotograf: Emilia Kangasluoma / Suomen Punainen Risti

Varje år skickar Finlands Röda Kors över 200 experter inom olika områden ut i världen. De ingår i Röda Korsets hjälpkedja och arbetar i samarbete med lokala, regionala och internationella biståndsgemenskaper.

Experthjälpen från Finlands Röda Kors baseras alltid på humanitära behov.

Biståndsarbetarna för med sig stark kompetens inom den egna branschen till det internationella biståndsarbetet och är förpliktigade att arbeta i enlighet med Röda Korsets principer och riktlinjer.

Finlands Röda Kors upprätthåller en personalreserv, som stöder både den egna och den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsens förmåga att svara snabbt och effektivt på humanitära behov. Personalreserven har cirka 700 aktiva medlemmar.

Biståndsarbetarna kan skickas till kommendering globalt enligt behov. Vid behov stöder personalreservens medlemmar beredskapsarbetet i hemlandet och hjälper till i omfattande olyckor och incidenter i Finland.

Internationella uppgifter

Biståndsarbetare väljs ut till kommendering främst från Finlands Röda Kors biståndsarbetarreserv.

Finlands Röda Kors rekryterar yrkesutbildade personer, som är beredda och kan kallas in för att arbeta i kortvariga uppgifter i humanitära hjälpoperationer. Finlands Röda Kors skickar experthjälp till internationella operationer och upprätthåller ett nätverk av yrkesfolk, som är utbildade för att arbeta i katastrofberedskapsenheter.

Biståndsarbetare placeras också i långvariga positioner. De olika experter som Finlands Röda kors skickar stöder Röda Korsets och Röda halvmånens samarbetsföreningar i planering och genomförande av utvecklingssamarbete.

Dessutom stärker Finlands Röda Kors funktionsförmågan hos den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen genom att finansiera kommitténs och federationens strategiskt viktiga expertuppgifter.

Biståndsarbetare rekryteras också uppgiftsspecifikt utanför biståndsarbetarreserven. Lediga platser finns på webbsidorna Röda Korset som arbetsplats.

Ansökning till Finlands Röda Korsets biståndsarbetarreserv

Ansökan ordnas huvudsakligen en gång per år. De utvalda personerna kallas till IMPACT-utbildningen, som är en introduktion till Röda Korsets internationella verksamhet. Efter avslutad utbildning blir de medlemmar i biståndsarbetarreserven.

Yrkesutbildade personer bosatta i Finland och personer bosatta utomlands som har stark anknytning till Finland kan ansöka till reserven. De utvalda personerna måste ha den utbildning, kunskap och de språkkunskaper som krävs för Röda Korsets internationella uppgifter.

Bekanta dig med uppgiftsområdena och kraven för internationella biståndsarbetare, samt de allmänna minimikraven för att komma med till reserven.

Allmänna krav

Minimikriterier för sökanden till biståndsarbetarreserven:

 • förbindelse till värderingarna och principerna i Röda Korsets internationella biståndsarbete
 • högskoleexamen och minst tre års arbetserfarenhet efter examen som är lämplig för Röda Korsets internationella biståndsarbete eller gedigen kompetens inom det egna området som ett resultat av flera års arbetserfarenhet som lämpar sig för Röda Korsets internationella biståndsarbete
 • flytande muntliga och skriftliga kunskaper i engelska, färdigheter i andra språk som används i det internationella biståndsarbetet (franska, arabiska, ryska, osv.) anses vara en fördel
 • B-körkort och körskicklighet (manuell växling)
 • goda grundläggande datatekniska färdigheter, åtminstone färdighet i basprogrammen i Microsoft Office 365 i Windows 10-miljö
 • förmåga att tåla osäkerhet, anspråkslösa förhållanden, stress och press samt att anpassa sig till föränderliga förhållanden
 • förmåga att förstå olika kulturer och verksamhetsmetoder

Relevant internationell erfarenhet, utbildnings- och faciliteringsfärdigheter och organisatorisk erfarenhet, särskilt kännedom om Röda Korset, anses vara en fördel.

Biståndsarbetarnas yrkeskompetensområden

Experter inom hälsovården arbetar vid Finlands Röda Kors enheter för katastrofberedskap, som Finlands Röda Kors skickar till stöd för internationella operationer. Därtill arbetar yrkesutbildade personer inom hälsovården i långvariga utvecklingssamarbetsprojekt.

På Röda Korsets hälsostationer som skickas till katastrofområden behövs personal med mångsidig erfarenhet av primärvård, akut sjukvård i sjukhusförhållanden, första hjälpen samt vård av olika patientgrupper och patienter i olika åldrar. Dessutom behövs kompetens inom hälsofostran och organiseringen av den.

Till Röda Korsets fältsjukhus behövs personal med gedigen och mångsidig erfarenhet av specialsjukvård inom sitt eget området (till exempel kirurgi, förlossningar och barnsjukdomar) och som vid behov kan arbeta på olika avdelningar med arbetsuppgifter utanför sitt specialområde. På fältsjukhusen fokuserar man på att tillämpa den kliniska kompetensen, organisera arbetet och utbilda lokala kollegor.

Biståndsarbetare skickas till konfliktområden via den internationella rödakorskommittén. För team som arbetar i konfliktområden, till exempel operationsteam, behövs yrkesfolk inom sina respektive branscher som kan tillämpa sina kunskaper i föränderliga förhållanden.

Yrkespersoner som utför patientarbete ska ha mångsidiga kliniska kunskaper, eftersom arbetet ofta utförs i föränderliga roller och förhållanden, där det saknas liknande utrustning och personal som inom de finländska hälsovårdstjänsterna. Yrkespersoner inom hälsovården arbetar med olika patientgrupper och även i uppgifter som är nya för dem. Röda Korset utbildar de yrkespersoner inom hälsovården som står i reserven av biståndsarbetare, i att utöva sitt eget yrke i katastrof- och konfliktmiljöer.

Alla yrkesutbildade personer inom hälsovården ska ha mångsidig arbetslivserfarenhet, flytande språkkunskaper, goda färdigheter i lagarbete och förmåga att fatta självständiga beslut. De yrkesutbildade personerna inom hälsovården ska även ha beredskap att arbeta i en mångkulturell arbetsmiljö, vid behov med hjälp av tolkar. Viktiga egenskaper är även utbildnings-, ledarskaps-, samordnings- och coachingfärdigheter samt ett inkluderande arbetssätt.

Dessutom är främjande av jämställdhet, mångfald och likabehandling mellan könen, beaktande och inkludering av personer med funktionsnedsättningar samt övergripande förståelse för och beaktande av sårbarheter viktiga teman i alla våra operationer. Att känna till dessa teman är en fördel för alla experter.

På Röda Korsets hälsostationer och/eller fältsjukhus behövs

 • läkare (i synnerhet med kompetens i allmän medicin såsom läkare på hälsocentraler/inom företagshälsovården, kirurger, gynekologer/obstetriker, anestesiologer samt infektions-, akutsjukvårds- och barnläkare)
 • sjukskötare (i synnerhet operations- och anestesiskötare samt barnsjukskötare)
 • instrumentvårdare
 • barnmorskor
 • laboratorieskötare
 • röntgenskötare
 • yrkesfolk inom farmaci/läkemedelslogistik
 • fysioterapeuter
 • yrkesfolk inom psykosocialt stöd

Det behövs personer med olika utbildningsbakgrund till andra uppgifter på Röda Korset, sådana som har

 • erfarenhet av projekthantering
 • erfarenhet av operationsledning
 • erfarenhet av planering och genomförande av hälsoprogram
 • intresse för att stödja och utveckla Röda Korsets eller Röda Halvmånens hälsoaktiviteter i ett verksamhetsland

Språkkunniga experter inom katastrofberedskap och beredskapsarbete behövs för övergripande expertuppdrag. Experter inom Disaster Management (DM) behövs för operativa uppgifter inom den internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC) och till exempel för att stödja samordningen av operationer.

Experter inom katastrofberedskap och beredskapsarbete behövs även för att stödja Röda Korsets beredskapsprogram (så kallade Disaster Preparedness/Disaster Risk Reduction, DP/DRR) som en del av Finlands Röda Kors utvecklingssamarbete. Se avsnittet "utvecklingssamarbetsprojekt"

Det är en fördel om de biståndsarbetare som deltar i beredskapsprogram behärskar minst ett tekniskt delområde, som kan anknyta till exempelvis klimatförändringen, meteorologi, minskning av risker, näringsverksamhet (livelihoods), livsmedelsförsörjning, kontantutdelning (cash) eller vatten och sanitet.

Dessutom söker Finlands Röda Kors yrkesfolk inom flyktingläger-, nödinkvarterings- och asylförläggningsverksamhet med erfarenhet om organisation och ledning av flyktinglägeroperationer och/eller asylförläggningsverksamhet.

Samarbetsfärdigheter och förmåga att arbeta i nätverk är mycket viktiga. Vi förutsätter inte erfarenhet av myndighetsuppgifter, men erfarenhet av fältarbete är en fördel.

Experter inom ekonomiförvaltning stödjer Röda Korsets kortvariga katastrofhjälpsoperationer, långvariga utvecklingssamarbetsprojekt samt utvecklingen av ekonomiförvaltningen och den ekonomiska hållbarheten inom Finlands Röda Kors partnerorganisationer. Av experter inom ekonomiförvaltning förutsätter vi högskoleexamen (till exempel ekonom eller tradenom).

Det viktigaste kriteriet vid val av yrkespersoner inom ekonomiförvaltning är gedigen kompetens i bokföring och kostnadskalkyler. Erfarenhet av budgetering och projekthantering räknas till förmån, liksom även mångsidiga språkkunskaper (särskilt i franska och arabiska).

Verksamhetsmiljöerna och situationerna kring operationer och projekt kan vara särskilt utmanande för ekonomiförvaltningen. De yrkespersoner inom ekonomiförvaltning som väljs till reserven av biståndsarbetare ska ha tålamod, beslutsamhet och förmåga till samarbete. Helheten ska vara under kontroll, från enskilda kvitton till rapporter för finansiärer.

Experter inom logistiken arbetar inom enheter för katastrofberedskap med fokus på logistik.

Dessutom skickar Finlands Röda Kors experter inom logistik till internationella operationer. Läs mer om arbetsuppgifterna här.

Typiska arbetsuppgifter för logistiker inom katastrofhjälpen är att bygga upp lager, ordna transporter, anskaffningar, sköta importformaliteter och olika förhandlingar om serviceavtal. Därför behöver vi experter med mångsidig kompetens inom logistik och kunskap om upphandlingar.

Logistikerna borde behärska flera delområden inom logistik, såsom hantering av lager, ledning av transporter, export/import och hantering av leveranskedjor. Som utbildningsbakgrund lämpar sig examen från yrkeshögskola.

Finlands Röda Kors skickar experter inom Information Management till internationella operationer (läs mer om arbetsuppgifterna här) och långvariga expertuppdrag. Dessutom stärker Finlands Röda Kors funktionsförmågan hos den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen genom att finansiera kommitténs (ICRC) och federationens (IFRC) strategiskt viktiga expertuppgifter.

Experter inom Information Management (IM) behövs för att samla in, analysera, behandla, lagra, visualisera och rapportera data och information till stöd för bland annat beslutsfattandet inom och samordningen av operationer.

De vanligaste arbetsuppgifterna är till exempel att stödja planeringen och genomförandet av enkäter till hjälpmottagarna eller samla in information från olika källor och bearbeta den till exempel till infografik, rapporter eller kartor.

Experter inom IM ska ha goda samarbets- och kommunikationsfärdigheter, stark förmåga att analysera kvalitativ och kvantitativ information, starka datatekniska färdigheter, i synnerhet i kalkylprogram och geografiska dataprogram, samt tillräckliga visuella kunskaper för att producera infografik och andra visualiseringar.

Till stöd för Röda Korsets enheter för katastrofhjälp, i synnerhet hälsovårdsenheter, söker vi tekniskt kunniga och mångsidiga experter, som bland annat kan underhålla och reparera olika maskiner och apparater, resa tält, bygga möbler och staket av lokalt anskaffat material, bygga upp fältelnätverk av färdiga kablar och centraler samt delta i byggande av vattenbehållare och vattennätverk.

Särskild yrkeskompetens behövs i synnerhet av elektriker och experter inom vattenrening och -distribution. Förutom genom studier och yrkesutövning kan annat tekniskt kunnande ha förvärvats genom fritidsintressen.

Av den tekniska personalen krävs goda färdigheter i att arbeta i grupp, flexibilitet, initiativförmåga samt förmåga att använda sitt kunnande och tillgängliga redskap i utmanande förhållanden. Kännedom om sjukhustekniska apparater anses vara en fördel.

Vi söker experter inom informationsteknik till stöd för Röda Korsets enheter för katastrofhjälp. Experter inom informationsteknik arbetar vid katastrofberedskapsenheter med fokus på data- och kommunikationstrafik och stödjer hälsovårdsenheter. Det finns störst behov av radioamatörer med förståelse för hur HF- och VHF-radiovågor utbreder sig, färdighet att installera och reparera installationer i fordon och stödstationer samt planera radionätverk.

Röda Korset ordnar kompletterande utbildningar i att använda satellittelefoner och organisationens övriga egna apparater, men biståndsarbetare inom IT förutsätts från tidigare ha god kännedom om exempelvis operativsystemet Windows samt om felsökning och reparation av persondatorer.

Dessutom ska de kunna bygga och konfigurera datornätverk. Det är nödvändigt att ha kunskaper om protokoll för datakommunikation och gärna även databaser.

Kompetens om allmän teknik anses vara en fördel, eftersom det finns ett begränsat antal kommenderingar för biståndsarbetare inom IT.

Finlands Röda Kors fältkommunikationsenhet Field Communication Unit (FCU) producerar skriftligt och audiovisuellt innehåll främst för användning av Röda Korset och media i Finland och internationellt. Enheten är unik inom rödakors- och rödahalvmånerörelsen.

Vi söker i synnerhet mångbegåvade kommunikationsexperter med starka samarbets- och förhandlingsfärdigheter. En flexibel attityd är nödvändig, eftersom arbetet ofta utförs i utmanande och snabbt föränderliga förhållanden.

Experterna inom audiovisuell teknik ska kunna både fotografering och videoproduktion (bland annat fotografering, redigering, ljudproduktion och efterbearbetning av bilder). I största delen av FCU:s kommenderingar ingår videoproduktion. Vi värdesätter om du har förmåga att prova och hitta på nya koncept (inkl. för olika sociala plattformar) samt producera material av hög kvalitet även med snabb tidtabell.

Kommunikationsexperter ska producera journalistiskt innehåll på åtminstone finska och engelska, planera och rikta kommunikationen samt utnyttja sociala medier. Erfarenhet av nyhetsarbete och att publicera i många kanaler är en fördel. Vi värdesätter om du har förmåga att planera och leda kommunikationsutbildningar samt har kunskaper i fotografering och manusarbete.

Till det långvariga utvecklingssamarbetet söker vi i synnerhet experter inom det globala folkhälsoarbetet eller katastrofberedskap och -beredskapsarbete med erfarenhet av utvecklingssamarbetsprojekt på samhällsnivå och som även känner till globala utvecklingsfrågor. Experter inom utvecklingssamarbete söks även via öppna ansökningar.

Det finns inom långvariga projekt även behov av specialkompetens i företagsekonomi. Yrkespersoner inom utvecklingssamarbete och affärsekonomi söks till långvariga projekt för utvecklingssamarbete, utöver via ansökan till reserven även via öppen ansökan.

Vi betonar övergripande kompetens i projekthantering av utvecklingssamarbete när det gäller ansökan. Arbetsuppgifterna omfattar såväl att utarbeta finansieringsansökningar, projektplaner och budgetar som uppföljning, rapportering och utvärdering av genomförandet av projekt. Kvalitetskontroll av programmen är en viktig del av arbetsbeskrivningen. Kännedom om centrala finansiärer som UM och EU är således en stor fördel.

Experterna inom utvecklingssamarbete arbetar alltid som stöd för den lokala rödakors- eller rödahalvmåneföreningen, så vi värdesätter kännedom om rödakors- och rödahalvmånerörelsen.

Dessutom är främjande av mångfald och jämställdhet mellan könen, beaktande och inkludering av personer med funktionsnedsättningar, övergripande förståelse för och beaktande av sårbarheter samt minskande av effekterna av klimatförändringen viktiga teman i alla våra projekt. Att känna till dessa teman är en fördel för de yrkespersoner som arbetar i våra projekt för utvecklingssamarbete.

Användbara egenskaper är även utbildnings- och coachingfärdigheter samt ett inkluderande arbetssätt. 

Vi söker högutbildade kandidater med mångsidiga språkkunskaper för uppgifter vid Internationella rödakorskommittén (ICRC). För att arbeta hos kommittén ska man förbinda sig ofta till att arbeta minst ett år i ett konfliktområde. Uppgifterna varierar och kan bestå av till exempel besök hos krigsfångar och politiska fångar, återförening av familjer, organisering av nödhjälp eller av att vara sakkunnig i humanitär rätt. Läs mer om uppgifterna och kraven här.

Finlands Röda Kors skickar också experter inom hälsovården och logistiken ur reserven för att arbeta i kommitténs operationer i konfliktområden.

Röda Korset har förbundit sig till att sätta samhällen i centrum för vår biståndsverksamhet. Community Engagement and Accountability (CEA) är både vårt åtagande och vår process för hur vi arbetar med samhällen baserat på deras behov och feedback, stödjer samhällen för att lyfta fram frågor som är viktiga för dem, tillhandahåller information som en form av hjälp, samt stödjer kommunikation som strävar till beteendeförändring.

Experten inom samhällsengagemang och ansvar främjar engagemang av olika medlemmar och grupper av samhällen i biståndsarbetet, såväl i katastrofsituationer som i beredskap.

I uppgiften har man nytta av kunnande och erfarenhet från samhällelig förändring, beteendevetenskap, social kommunikation, insamling och bearbetning av kvalitativ information och återkopplingssystem. Kompetens om jämställdhet mellan könen och inkludering av personer med funktionsnedsättning anses vara en fördel.

Vi söker experter med stark kompetens för att främja jämställdhet mellan könen och inkludering av personer med funktionsnedsättning (PGI, Protection, Gender, Inclusion) i utvecklingssamarbetet och/eller de humanitära biståndsoperationerna.

Vi värdesätter särskilt expertis inom könsfrågor, och inkludering (beaktande och deltagande) av personer med funktionsnedsättning, liksom erfarenhet av åtgärder för att förebygga sexuellt och könsbaserat våld och stödjande av de personer som blivit utsatta.

PGI-experter deltar bland annat i samhälls- och behovskartläggningar och utförande av analyser. De säkerställer att finansieringsansökningar, program och operationer följer både Röda Kors-rörelsens policyer och riktlinjer, och finansiärernas krav.

PGI-experterna stöder och övervakar genomförandet av program och operationer, samt deltar i rapporteringen och utvärderingen av dessa. De centrala uppgifterna inkluderar utbildning av personal och frivilliga, samt samarbete med andra aktörer.

En bred förståelse för, och beaktande av sårbarheter, liksom kunskap om andra övergripande teman (t.ex. klimatförändring, samhällsengagemang) och sektorer (hälsa, katastrofberedskap/motståndskraft) gagnar PGI-yrkespersoner.

PGI-experterna arbetar alltid som stöd för den lokala rödakors- eller rödahalvmåneföreningen, så vi värdesätter kännedom om rödakors- och rödahalvmånerörelsen. Experterna kan agera både som stöd för Finlands Röda Kors långsiktiga program och i internationella Röda Korsets kortsiktiga katastrofhjälpsoperationer.

Användbara egenskaper är också kommunikations- och presentationsförmåga samt ett inkluderande tillvägagångssätt. Att känna till viktiga finansiärer (bl.a. UD, EU/ECHO) är en stor fördel. Kompetens om delaktiggörande av samhällen och ansvarsfullhet anses vara en fördel.

Fältkök stöder verksamheten vid Röda Korsets fältsjukhus. Kockar/kökspersonal på fältkök ska kunna laga god och näringsrik mat åt fältsjukhusets personal av de varor som finns tillgängliga. En viktig uppgift är att se till att hygienen är på en hög nivå i köket och att personalen på fältsjukhuset hålls frisk. Vid behov ger den som ansvarar för köket även anvisningar för hur förplägnaden för patienterna på fältsjukhuset ska ordnas.

Tillsammans med fältsjukhuset skickas köksutrustning, tillbehör samt mycket konserver och torra produkter från Finland. Den som ansvarar för köket sätter sig in i det lokala livsmedelsutbudet och beställer de matvaror som behövs till köket.

Till hjälp har den som ansvarar för fältköket en tillräckligt stor grupp av lokal personal, vilket innebär att hen ska kunna såväl leda den övriga personalen i köket som arbeta som en del av teamet vid fältsjukhusenheten.

Svar på de sökandes vanligaste frågor

Arbetet som biståndsarbetarna inom Finlands Röda Kors internationella bistånd utför är inte frivilligarbete, utan lön betalas för arbetet som kräver yrkeskompetens. 

Finlands Röda Kors deltar i katastrofarbetet ute i världen genom att skicka utbildade experter inom olika områden för att delta i det internationella biståndsarbetet till stöd för det lokala Röda Korset eller Röda Halvmånen. Varje år bistår våra professionella biståndsarbetare även våra partnerorganisationer i långvariga utvecklingssamarbetsprojekt.

Röda Korsets och Röda Halvmånens globala humanitära arbete baserar sig på frivillighet på lokal nivå. Röda Korset har en nationell förening i 192 länder, där totalt miljontals medlemmar och frivilliga är verksamma. Även i Finland kan man vara frivillig inom Finlands Röda Kors.

I valet av biståndsarbetare värdesätter vi förutom gedigen yrkesskicklighet även kännedom om och erfarenhet av frivillighet inom Finlands Röda Kors. Därför rekommenderar vi att alla intresserade ansluter sig till frivilligverksamheten inom Finlands Röda Kors.

Längden på kommenderingarna inom Röda Korsets internationella bistånd varierar efter behov. Vanligtvis är kommenderingarna cirka 1–3 månader långa inom katastrofhjälpen eller 1– 2 år inom utvecklingssamarbetet. För kommunikationsexperter finns det även kortare kommenderingar på 1–2 veckor.

Biståndsarbetarna ska hålla sig så friska som möjligt och redo att agera på de internationella uppdragen, så att vi på bästa möjliga sätt kan hjälpa dem som behöver hjälp.

Förhållandena under biståndsarbetarnas kommenderingar kan vara mycket svåra, till exempel när det gäller arbetsbelastning, vila och mat. Katastrofer ökar även risken för smittsamma sjukdomar. Alla som överväger internationellt biståndsarbete ska därför noggrant fundera över sin hälsa och sitt välbefinnande.

Arbetet utförs ofta i områden och länder, där det förekommer sjukdomar som sprids via myggor och sjukdomar som kan förebyggas med vaccinationer. Biståndsarbetarna ska vara beredda att ta vacciner som en del av sina förberedelser inför internationella hjälpuppdrag och vid behov malariaprofylax under uppdragen. För hälsovårdspersonalen är vaccinationerna en viktig del av arbets- och patientsäkerheten (även efter att de har återvänt till hemlandet).

I krigs- och konfliktområden finns det ofta särskilda hälsokrav, eftersom arbetet ofta utförs på svårtillgängliga platser långt ifrån lämpliga hälso- och sjukvårdstjänster. Alla biståndsarbetare inom Finlands Röda Kors hamnar dock inte i krigs- och konfliktområden.

Före varje uppdrag som biståndsarbetare genomgår biståndsarbetaren en läkarkontroll, där läkaren bedömer om personen är arbetsför med tanke på det aktuella biståndsuppdraget.

Finlands Röda Kors har inga praktikplatser ute i världen. Finlands Röda Kors öppna praktikplatser i hemlandet finns på vår webbplats.

Unga vuxna i åldern 18–28 år som är intresserade av Röda Korsets internationella bistånd kan söka sig till Finlands Röda Kors kurs för ungdomsdelegater och på så sätt få möjlighet att delta i internationella kommenderingar för ungdomsdelegater.

Till minimikraven för grundkursen IMPACT för Röda Korsets biståndsarbetare hör 1) en högskoleexamen och minst tre års lämplig arbetserfarenhet efter examen eller 2) gedigen yrkeskompetens till följd av flera års arbetserfarenhet. Det lönar sig att ansöka till biståndsarbetarreserven tidigast först när minimikraven för utbildning uppfylls.

För yrkespersoner inom hälso- och sjukvården, såsom läkare och sjukskötare, kontrolleras deras yrkesrättigheter/legitimerade behörigheter.

Finlands Röda Kors skickar endast yrkesfolk med gedigen arbetslivserfarenhet inom sitt område för att utföra internationellt biståndsarbete. När du ansöker till biståndsarbetarreserven ska du ha minst tre års arbetserfarenhet efter examen.

Om du är intresserad av Röda Korsets internationella verksamhet, men ännu inte har den arbetslivserfarenhet som krävs, rekommenderar vi att du fokuserar på att utveckla annan kompetens som är viktig för biståndsarbetare (till exempel språkkunskaper, kunskaper om Röda Korset, erfarenhet av frivilligarbete, relevant internationell erfarenhet, erfarenhet av utbildning och facilitation samt förhandlingsförmåga).

Om du är 18–28 år gammal, talar flytande engelska och har erfarenhet av frivilligarbete kan du söka till Finlands Röda Kors kurs för ungdomsdelegater och på så sätt få möjlighet att utföra ungdomsdelegatuppdrag.

Av säkerhetsskäl är körkort och körfärdigheter minimikrav för att få delta i Röda Korsets kurser för biståndsarbetare. Det lönar sig inte att söka till biståndsarbetarreserven innan minimikraven uppfylls.

Grundläggande datatekniska färdigheter är viktiga i de flesta uppgifter inom internationellt bistånd. Därför är ett av minimikraven åtminstone goda färdigheter i basprogrammen i Microsoft Office 365 i Windows 10-miljö.

Den grundläggande utbildningen för Röda Korsets biståndsarbetare (IMPACT) förbereder deltagarna för att åta sig internationella biståndsuppdrag inom rödakors- och rödahalvmånerörelsen. Genom IMPACT får deltagarna djupare kunskap om rödakors- och rödahalvmånerörelsen. De studerar även rörelsens katastrofberedskapsarbete och katastrofhjälp.

Kursen är multiprofessionell, och dess innehåll ger viktiga grundläggande färdigheter för alla experter inom olika områden ur Röda Korsets och Röda Halvmånens synvinkel.

Efter att ha genomfört IMPACT-kursen blir deltagarna en del av Finlands Röda Kors reserv för biståndsarbetare. IMPACT garanterar inte tillträde till biståndsarbetaruppdrag, men öppnar många möjligheter till kommenderingar inom internationellt bistånd och andra utbildningar för biståndsarbetare.

Behovet av internationellt bistånd och begäran om bistånd inom rödakors- och rödahalvmånerörelsen avgör när Finlands Röda Kors skickar biståndsarbetare ut i världen. Platserna som biståndsarbetare fylls på basis av den kompetens som krävs i arbetsuppgiften och personens lämplighet. De påverkas även av biståndsarbetarnas tillgänglighet.

IMPACT är en grundläggande utbildning för Röda Korsets biståndsarbetare, varefter deltagarna blir en del av Finlands Röda Kors reserv för biståndsarbetare.

Biståndsarbetarna väljs ut för internationella biståndsuppdrag ur Finlands Röda Kors personreserv, som är en av de mest omfattande inom den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen och består av yrkespersoner inom många olika områden.

Utöver IMPACT-kursen erbjuder Röda Korset även många andra utbildningsmöjligheter för medlemmarna i sin reserv av biståndsarbetare. För kommenderingar inom katastrofhjälpen krävs förutom IMPACT-kursen i regel även två andra grundläggande utbildningar och specialistutbildningar på totalt 5–10 dagar beroende på bransch.

Rödakors- och rödahalvmånerörelsen satsar på att utveckla sina biståndsarbetares kompetens, så beroende på kompetensen kan biståndsarbetare genom olika inlärningsmöjligheter utbilda sig för olika uppdrag ända upp till ledande uppgifter för operationer inom humanitärt bistånd.

Familjer kan inte delta i kommenderingar inom katastrofhjälp på grund av karaktären på förhållandena i katastrofområdet.

En del av de långvariga biståndsarbetaruppdragen är sådana att hjälparbetarens familj kan följa med. I synnerhet säkerhetssituationen i området och längden på biståndsarbetarens kommendering inverkar på familjens möjlighet att följa med.

I händelse av en katastrof kan biståndsarbetare plötsligt kallas till ett uppdrag, och avfärden kan ske med endast en dags varsel. Vid långvariga kommenderingar har man mer tid före avfärd.

Röda Korset uppmuntrar arbetsgivare att göra det möjligt för sina anställda att delta i kommenderingar inom internationellt bistånd, eftersom arbetet som internationell biståndsarbetare enligt oss stödjer den anställdas yrkesmässiga utveckling och därmed även förbättrar katastrofberedskapen inom olika sektorer i det finländska samhället.

Alla biståndsarbetare diskuterar eventuella kommenderingar med sin arbetsgivare på ett sätt och vid en tidpunkt som de anser lämpliga.

Försäkra dig om att du uppfyller minimikraven. Om du inte ännu uppfyller alla minimikrav, ska du aktivt utveckla din yrkeskompetens och övriga kompetens och söka först när du uppfyller alla minimikrav.

Fundera över vilka arbetsuppgifter inom det internationella biståndet som du skulle kunna vara lämplig för med tanke på din yrkeskompetens och berätta om detta i din ansökan.

Presentera i din ansökan din yrkeskompetens och dina övriga kunskaper, din motivering till att ansöka om att bli biståndsarbetare för Röda Korset samt dina möjligheter att åta dig uppdrag inom det internationella biståndsarbetet.

Fyll i uppgifter om din utbildning, arbetslivserfarenhet och bakgrund inom frivilligverksamhet i din REST-sökandeprofil. Beskriv i synnerhet den kompetens som du har utnyttjat eller skaffat genom din arbetslivserfarenhet och dina frivilliguppdrag. Din tekniska yrkeskompetens och dina färdigheter bör tydligt framgå. När du ansöker om att få arbeta med uppgifter inom kommunikation är det viktigt att bifoga arbetsprov till ansökan.

Vi får in många ansökningar och kan tyvärr inte välja alla bra sökande. Om du vill söka på nytt, kontrollera först att du uppfyller minimikraven för biståndsarbetare. Bekanta dig också med yrkeskompetensområdena för Röda Korsets biståndsarbetare.

Fundera även över om du har presenterat din kompetens och motivering tillräckligt väl i din ansökan och förbättra vid behov din ansökan innan du ansöker på nytt.

Lön betalas för Finlands Röda Kors internationella biståndsarbete som kräver yrkeskompetens. Biståndsarbetarnas lön beror på uppgiftsbeskrivningen, arbetarens kompetens och tidigare erfarenhet. Därtill får biståndsarbetarna dagpenning för tiden de vistas utomlands.

Före biståndsarbetsuppdrag genomgår alla biståndsarbetare en läkarkontroll, som Finlands Röda Kors betalar. Varje biståndsarbetare ansvarar för sina grundvaccinationer. Finlands Röda Kors ersätter kostnaderna för andra vaccinationer som behövs i det land där biståndsarbetet utförs.

Finlands Röda Kors ordnar och betalar resorna till biståndsarbetsplatsen och tillbaka till hemlandet. Vi betalar också kostnaderna för inkvartering. Biståndsarbetarna har försäkrats mot olyckor och sjukdomsfall.

Humanitär hjälp
Humanitär hjälp
Utvecklingssamarbete
Utvecklingssamarbete
Röda Korsets internationella bistånd
Internationellt bistånd