Enheter för katastrofberedskap

När lokala rödakors- eller rödahalvmåneföreningar kallar på hjälp skickar det internationella Röda Korset enheter för katastrofberedskap för att hjälpa offer för naturkatastrofer eller konflikter i situationer, där hjälp behövs snabbt och de egna resurserna inte räcker till.

Under cirka fyra månader kompletterar enheterna för katastrofberedskap (Emergency Response Unit), som samordnas av det internationella Röda Korset, den nödhjälp som myndigheterna i destinationslandet och den lokala rödakors- eller rödahalvmåneföreningen erbjuder.

Avdelningarna arbetar självständigt eller som en del av de lokala myndigheternas tjänster. Verksamheten inleds av biståndsarbetarna tillsammans med de lokala anställda.

ERU-enheterna är servicehelheter med gemensamma internationella standarder. Till enheterna hör utbildad personal och material. De erbjuder hjälpmottagarna tjänster och stödjer Röda Korsets internationella biståndsoperation.

Röda Korsets och Röda Halvmånens nationella föreningar runt om i världen upprätthåller enheter som är specialiserade på antingen hälsa, logistik, data- och kommunikationstrafik, vatten- och sanitetstjänster, hjälputdelning eller inkvartering av personal.

Finlands Röda Kors upprätthåller katastrofberedskapsenheter som är specialiserade på hälsa, logistik samt data- och kommunikationstrafik.

Biståndsarbetare och materialhjälp

Finlands Röda Kors internationella biståndsarbetare är utbildade experter med aktuell yrkeskompetens som uppnåtts i arbetet. I det internationella biståndets personreserv finns över 1 300 yrkespersoner inom olika områden, varav cirka 600 har genomgått ERU-utbildningar.

I en katastrofsituation får medlemmarna i reserven ett larm via SMS, som de svarar på angående sin tillgänglighet. Bland dem väljs en personal som motsvarar behoven för respektive uppdrag och enhet för cirka 4–8 veckors kommenderingar i taget.

Som snabbast går det endast några timmar mellan att larmet kommer och personalen har rest iväg. Detta är möjligt tack vare på förhand överenskomna praxis med arbetsgivarna.

I mån av möjlighet rekryteras en stor del av ERU-enhetens anställda i katastrofområdet.

De lokala anställda och de frivilliga känner bäst till situationen och kulturen i området samt kan lokala språk. Samtidigt lär sig lokalbefolkningen att använda katastrofenhetens apparater och utrustning.

Logistikcentralen upprätthåller ERU-enheter

ERU-enheter hålls i kontinuerlig beredskap på Finlands Röda Kors logistikcentral i Tammerfors. Centralen ansvarar även för enheternas material. Materialanskaffningar görs till exempel med hjälp av medel som donerats till katastroffonden.

Finlands Röda Kors står för kostnaderna för de beredskapsenheter som organisationen skickar ut i minst fyra månader. Vid behov kan enheternas verksamhetstid förlängas.

Efter operationen överlåter Finlands Röda Kors enhetens apparater och utrustning till rödakors- eller rödahalvmåneföreningen i destinationslandet eller till landets myndigheter. Samtidigt stärks lokalbefolkningens förmåga att svara på framtida katastrofer.

Istället för den enhet som Finlands Röda Kors donerar till katastrofområdet upprättar organisationen en ny enhet färdigt för följande katastrofer.

Läs mer om Finlands Röda Kors ERU-enheter

Finlands Röda Kors hälsostationer skickas till katastrofområden som saknar eller inte har tillräckliga tjänster inom primärvården. Till katastrofområden kan man skicka antingen hälsostationer som finns på en fast plats eller mobila hälsostationer.

Med hälsostationen följer cirka 10–15 biståndsarbetare beroende på om enheten är fast eller mobil. Dessutom rekryterar man lokal personal för olika uppgifter.

Hälsostationen ansvarar för första hjälpen, förebyggande och vård av smittsamma och eventuella tropiska sjukdomar, rådgivningstjänster och vaccinationer för barn, uppföljning av graviditeter och förlossningar, kartläggning av befolkningens hälso- och näringstillstånd samt hälsorådgivning.

Hälsostationen kan även anpassas till att enbart användas vid epidemier, till exempel kolera.

Hälsostationer som finns på en fast plats kan betjäna områden med omkring 20 000–30 000 invånare. De kan vårda 50–200 patienter per dygn. På hälsostationerna finns även bäddplatser.

De mobila hälsostationerna används vanligen i glesbebyggda områden med 10 000–20 000 invånare. De mobila stationerna har inga bäddplatser.

De mobila hälsostationerna anpassar sig till de lokala förhållandena och utrustar en till tre enheter, som åker runt i verksamhetsområdet och erbjuder primärvård, rådgivning och förebyggande vård.

Vid behov skickas patienterna från hälsostationen till sjukhus för fortsatt vård.

Finlands Röda Kors fältsjukhus skickas till katastrofområden som saknar tillräckliga sjukhustjänster, eftersom de har förstörts till exempel på grund av en jordbävning.

Med varje enheter åker cirka 35–45 biståndsarbetare. Dessutom rekryterar man lokal personal för olika uppgifter.

Utöver polikliniktjänster erbjuder fältsjukhusen även tjänster inom specialsjukvård.

På sjukhusen finns avdelningar som ger vård dygnet runt för kirurgi och traumatologi, inre sjukdomar, smittsamma sjukdomar och barnsjukdomar samt vid behov tropiska sjukdomar. På sjukhusen finns gynekolog- och mödravårdstjänster, även en förlossningsavdelning. I sjukhusen ingår en operationssal, laboratorie- och röntgentjänster, fysioterapi samt tjänster inom psykosocialt stöd.

Sjukhusen stödjer hälsostationerna i området och kan betjäna områden med omkring 200 000–300 000 invånare. På varje sjukhus kan 150–250 patienter vårdas per dygn, och det kan ha upp till 160 bäddplatser.

Sjukhusen kan vid behov anpassas för att fokusera på exempelvis kirurgi.

Enheter för katastrofberedskap med fokus på logistik gör det möjligt att snabbt och tryggt leverera biståndsmaterial till hjälpmottagarna i katastrofområdet.

En sådan enhet består av 4–7 experter inom olika logistikområden som efter att ha fått larm åker till katastrofområdet för att samordna mottagningen av och leveranskedjan för det internationella Röda Korsets biståndsmaterial.

Logistikerna hanterar importen, lagringen och transporten av biståndsmaterial i katastrofområdet.

Enheten placeras antingen direkt i katastrofområdet eller på en lämplig plats med tanke på transporterna, till exempel i en hamn eller på en flygplats. Logistikenheten är en viktig del av leveranskedjan för biståndet.

Till stöd för logistikenheten rekryteras lokal personal beroende på omständigheterna. Finlands Röda Kors logistiker samarbetar med den lokala rödakors- eller rödahalvmåneföreningens samt det internationella Röda Korsets logistiker.

  • Personal: en teamledare samt delegater som ansvarar för administrationen av leveranskedjan, flygoperationer/logistik och lagring/transport.
  • Vikt: en logistikenhet, som har med sig en truck, fordon samt kontors- och lagertält, väger cirka 8 000 kilogram och fyller ungefär hälften av en stor långtradare. Utan fordon kan enheten transporteras till målet även med reguljärflyg.

Finlands Röda Kors katastrofberedskapsenheter med fokus på data- och kommunikationstrafik stödjer biståndsoperationer genom att säkerställa fungerande IT-tjänster och datakommunikationsförbindelser. En sådan enhet består av totalt 2–4 experter inom IT-, data- och kommunikationstrafik.

I katastrofsituationer överbelastas ofta data- och kommunikationstrafiken, och i värsta fall kan hela systemet kollapsa. Datakommunikationen är nödvändig för att man effektivt ska få fram och kunna samordna hjälpen.

Enheten erbjuder ett datakommunikationsnätverk med lokala tjänster, inklusive delning av filer, utskrifter och skanning av dokument, för användning inom biståndsoperationen.

Internetuppkopplingen ordnas på det mest kostnadseffektiva sättet med hjälp av lokala tjänsteleverantörer, mobiltelefonnätverk eller satellitförbindelser. Vid behov bygger man även ett lokalt radionätverk för samtalsförbindelser.

Enheten för datatrafik och kommunikation anställer beroende på förhållandena lokal personal och samarbetar med lokala myndigheter, experter inom data- och kommunikationstrafik samt Röda Korsets och Röda Halvmånens anställda.

  • Personal: en ledare för enheten, en data- och nätverksexpert samt en expert på radionät
  • Vikt: en enhet för data- och kommunikationstrafik väger cirka 1 600 kilogram och tar upp omkring sex kubikmeter transportutrymme. Enheten kan vid behov transporteras till målet med reguljärflyg.
Humanitär hjälp
Humanitär hjälp
Utvecklingssamarbete
Utvecklingssamarbete
Ge ett bidrag
Ge ett bidrag
Så här ansöker du om att bli biståndsarbetare utomlands
Så här ansöker du om att bli biståndsarbetare utomlands