23.11.2021

Klimatförändringen

Fotograf: Mirva Helenius / Suomen Punainen Risti

Klimatförändringen är vår tids största globala utmaning och i allra högsta grad även en humanitär kris.

Klimatförändringen beror på att den naturliga växthuseffekten förstärks, när mängden växthusgaser som människan producerar ökar kraftigt i atmosfären.

När mängden växthusgaser i atmosfären ökar stannar en allt större del av solens strålar kvar i atmosfären och värmer jorden. Klimatförändringen är det allvarligaste miljöhotet i vår tid.

Klimatförändringen är ett hot mot utkomsten för och hälsan hos de samfund och människor, främst i fattiga länder, som är minst skyldiga till att problemet har uppstått.

Växthuseffekten

Växthuseffekten orsakas av så kallade växthusgaser, såsom koldioxid, metan, dikväveoxid och vattenånga. I atmosfären fungerar växthusgaserna på samma sätt som glaset i ett växthus, det vill säga de släpper igenom solens strålar, men låter inte all strålning som omvandlats till värme ta sig ut i rymden igen.

På grund av detta är jordens temperatur i medeltal +15 °C, då den utan växthuseffekten skulle vara -18 °C. Växthuseffekten är således en förutsättning för det liv vi lever på jorden i dag.

Problemet är de förändringar som människan orsakar i atmosfärens sammansättning och den ökade växthuseffekten till följd av dem. Under de senaste 300 åren har koldioxidhalten i atmosfären ökat kontinuerligt, eftersom människan har använt fossila bränslen som sin energikälla, till exempel olja, stenkol och naturgas.

Den ökade koldioxidhalten i atmosfären hindrar värmestrålarna från att stråla ut i rymden på ett allt effektivare sätt, vilket leder till att klimatet på jorden blir varmare.

Människans agerande ökar även mängden övriga växthusgaser i atmosfären. Den globala uppvärmningen som människan orsakar kallas för klimatförändringen.

Klimatförändringen och naturkatastrofer

Klimatförändringen ökar antalet naturkatastrofer. Havsnivån kan stiga med över 90 centimeter under de kommande hundra åren. Antalet orkaner ökar och blir kraftigare när havsvattnen blir varmare.

På områden som redan är torra är de torra perioderna allt längre och svårare, och på regniga områden regnar det allt mer, vilket orsakar förödande översvämningar.

Antalet kraftiga värmeböljor ökar i områden med tempererat klimat.

Klimatförändringen innebär även att regnen blir mer oregelbundna och allt svårare att förutspå. Ibland får bönderna inget vatten alls, och andra gånger översvämmas åkrarna.

På grund av torka håller det på många ställen så småningom på att bli omöjligt att producera livsmedel. I Afrika har man varit tvungen att ändra på traditionella odlingsmetoder och övergå till att odla nya grödor som klarar sig bättre vid torka.

Den torka som klimatförändringen orsakar samt brist på vatten och odlingsbar mark kan även öka konflikterna.

Klimatförändringen påverkar även tillgången på rent vatten och livsmedelsproduktionen.

Högre havsnivåer gör det omöjligt att odla i många kustområden. Halva jordens befolkning bor i kustområden.

I och med torkan håller det på att bli omöjligt att odla och ha betande boskap på allt större områden. Även en liten ökning av medeltemperaturen förhindrar användningen av traditionella grödor.

Växlingen mellan översvämningar och torra perioder i samma område förändrar inte bara jordbruket, utan även andra levnadsvillkor.

I torra områden minskar mängden drickbart vatten. I regniga områden förstör översvämningar odlingar och förorenar dricksvattnet. Temperaturen i sjöarna ökar, vilket försvagar fiskbestånden och människornas utkomst.

Röda Korset hjälper

Klimatförändringen är vår tids största globala utmaning och i allra högsta grad även en humanitär kris.

Som en av de största humanitära aktörerna i världen vill Röda Korset vara aktivt med och bekämpa effekterna av klimatförändringen och bidra till att stävja den.

I och med klimatförändringen måste vi ännu bättre än tidigare kunna identifiera förändringar i miljön. Dessutom måste vi kunna förbereda oss på extrema väderfenomen och nya typer av risker.

I Röda Korsets arbete i anknytning till klimatförändringen ligger fokus på att förebygga de sannolika följderna av förändringar, minska effekterna av dem och på den humanitära hjälp som ges i katastrofsituationer.

Finlands Röda Kors stödjer katastrofberedskapsarbete som stärker människans anpassningsförmåga till de problem som klimatförändringen orsakar.

Särskilt i riskfyllda områden beaktar Röda Korset i allt större utsträckning de negativa effekterna av klimatförändringen samt möjligheterna för människorna där att förbereda sig för att minska sårbarheten.

Även betydelsen av olika förhandsvarningssystem ökar, när det finns allt fler naturrisker eller de ändrar form. Sådana system är till exempel tekniska system och lokala metoder, såsom varningsvisslor och mätstavar.

Förmågan att överleva katastrofer förutsätter ett mångsidigt samarbete mellan till exempel klimatexperter, forskningsinstitut, experter specialiserade på riskhantering, den privata och offentliga sektorn samt medborgarna.

YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Klimatet på jorden blir varmare och det påverkar oss alla. Video: Brink
Humanitär hjälp
Humanitär hjälp
Utvecklingssamarbete
Utvecklingssamarbete
Ge ett bidrag
Ge ett bidrag
Vad gör Röda Korset?
Vad gör Röda Korset?