26.11.2020

Jordbävningar

Fotograf: Mirva Helenius / Suomen Punainen Risti

Jordbävningar inträffar plötsligt, men god beredskap minskar förödelsen.

En jordbävning är skakningar som uppstår när spänningar i berggrunden plötsligt utlöses.

Det är möjligt att förutsäga jordbävningar, men det går inte att ange den exakta tidpunkten för när de kommer att inträffa. Kraftiga jordbävningar åtföljs ofta av efterskalv, som i värsta fall kan vara hundratals.

Största delen av jordbävningarna inträffar i områden där kontinentalplattorna möts. De värsta förödelserna orsakas av byggnader som kollapsar, jordskred och tsunamier eller flodvågor, som uppkommer till följd av jordbävningar på havsbotten.

Vid kraftiga jordbävningar dör många människor och de ekonomiska förlusterna kan vara mycket stora. De största materiella skadorna beror på att byggnader kollapsar samt på jordskred och flodvågor, det vill säga tsunamier. Jordbävningar kan även leda till bränder på grund av brustna gas- och elledningar samt till översvämningar när dammar brister.

Röda Korset hjälper

Under och efter en jordbävning bistår den lokala rödakors- eller rödahalvmåneföreningen med sina frivilliga myndigheterna genom att söka efter och rädda skadade, ge första hjälpen och ordna krishjälp.

När en kraftig jordbävning inträffar kan det behövas internationell hjälp. Människorna behöver tillfällig inkvartering, rent vatten och toaletter, hälsovård, psykosocialt stöd samt hjälp med familjeåterföreningar. Röda Korset hjälper även till med återuppbyggnaden.

Den mest omfattande biståndsoperationen i Finlands Röda Kors historia var biståndsarbetet efter jordbävningen i Haiti år 2010. År 2015 levererades omfattande bistånd även till jordbävningsoffer i Nepal.

Beredskap

Jordbävningar kan inte stoppas, men man kan förbereda sig för dem. Skadorna kan minskas genom att man kartlägger riskområden, reglerar markanvändningen och byggandet, installerar varningssystem samt tränar på evakuering.

I jordbävningsområden ordnar Röda Korset informationskampanjer och säkerhetsutbildningar för såväl barn som vuxna, så att alla kan handla rätt när en jordbävning inträffar.

Finlands Röda Kors stödjer de lokala rödakors- och rödahalvmåneföreningarnas katastrofberedskapsarbete i flera länder i Asien och Afrika. 

Humanitär hjälp
Humanitär hjälp
Utvecklingssamarbete
Utvecklingssamarbete
Ge ett bidrag
Ge ett bidrag
Vad gör Röda Korset?
Vad gör Röda Korset?