Epidemi och pandemi

Fotograf: ICRC

Röda Korset gör ett viktigt arbete för att förebygga smittsamma sjukdomar och stärka människors hälsa runt om i världen.

Smittsamma sjukdomar dödar enormt många människor varje år. Även nya virus dyker regelbundet upp, det senaste av dem coronaviruset som spridit sig runt om i världen.

Som en del av sitt grundläggande hälsoarbete hjälper Finlands Röda Kors Röda Korsets och Röda Halvmånens lokala föreningar att effektivt bekämpa smittsamma sjukdomar i deras respektive länder.

Vid epidemier är Finlands Röda Kors redo att skicka experter inom hälso- och sjukvård och andra områden samt material till stöd för de lokala rödakors- och rödahalvmåneföreningarnas arbete.

Epidemi och pandemi

Enligt Institutets för hälsa och välfärd (THL) definition är smittsamma sjukdomar, det vill säga infektionssjukdomar, sjukdomar som kan smitta när mikrober som orsakar sjukdomen överförs antingen direkt eller indirekt från en organism till en annan. Smittsamma sjukdomar kan orsakas av virus, bakterier, parasiter eller svamp.

Ordet epidemi kommer från de grekiska orden epi (över) och demos (folk). Enligt THL talar man om en epidemi när fler sjukdomsfall än väntat observeras under en viss tidsperiod hos en viss befolkningsgrupp i ett visst område.

Epidemier bryter ut överallt i världen, men är svårast att bekämpa i länder med dåliga levnadsförhållanden och sjukvårdssystem. 

Ordet pandemi kommer från de grekiska orden pan (hela) och demos (folk). Världshälsoorganisationen kan deklarera att en epidemi är en pandemi när den sträcker sig över världsdelarna, utgör ett betydande hot mot folkhälsan samt kan leda till att hälso- och sjukvårdstjänsterna inte räcker till.

De värsta pandemierna i historien har varit digerdöden som härjade på medeltiden, smittkoppor, spanska sjukan som utbröt under första världskriget och svininfluensan på 2000-talet.

För tillfället plågas världen av den pandemi som coronaviruset har orsakat.

Röda Korset hjälper

Röda Korsets frivilliga hjälper myndigheterna att förebygga spridning av bland annat HIV och aids, malaria, polio, mässling och tuberkulos på olika håll i världen.

Epidemier kan orsaka stor förödelse i synnerhet i länder med bristfälliga eller otillräckliga hälso- och sjukvårdstjänster. Ofta lider samma länder redan av effekterna av fattigdom, otrygghet, konflikter eller klimatförändringen.

Röda Korsets och Röda Halvmånens lokala frivilliga har en viktig roll när det gäller att förhindra att sjukdomar sprids i deras respektive samhällen. De frivilliga informerar och utbildar människor samt hjälper dem att uppsöka lämplig vård. De frivilliga hjälper hälsomyndigheterna även genom att informera dem om exceptionella sjukdomsfall som förekommer i samhället.

Om situationen är särskilt allvarlig och det lokala Röda Korset eller Röda Halvmånen behöver hjälp utifrån, erbjuder övriga nationella rödakorsföreningar sitt stöd via det internationella Röda Korset.

Finlands Röda Kors enheter för katastrofberedskap, såsom ett fältsjukhus och en hälsostation, står redo att lämna logistikcentralen i Kalkku i Tammerfors. Därtill har Röda Korset hundratals utbildade hälsovårdsexperter i sin personreserv.

Finlands Röda Kors har deltagit i bekämpningen av epidemier, till exempel när organisationen skickade ett center för vård av ebolapatienter och biståndsarbetare till Sierra Leone år 2014. Även i Kongo och de angränsande länderna stöddes arbetet med att bekämpa ebola år 2019.

År 2020 har Finlands Röda Kors öppnat en central för vård av coronapatienter i det konflikthärjade Jemen tillsammans med Internationella rödakorskommittén och Röda Korset i Norge.

Coronahjälp runt om i världen

Den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen har inlett en enorm global biståndsoperation för att bekämpa coronaviruset.

Röda Korset har över 160 000 lokala enheter och 14 miljoner frivilliga, som förmedlar korrekt information om coronaviruset, hjälper till att sålla fram sjukdomsfall, erbjuder hjälp med att uträtta ärenden för personer som sitter i karantän och ger psykosocialt stöd. Dessutom delar de ut hygienartiklar och bygger ställen för handtvätt.

Ofta stödjer Röda Korset även landets myndigheter genom att erbjuda hälsovårdstjänster, såsom ambulanstjänster och kliniker.

Samtidigt är det viktigt att fortsätta driva det biståndsarbete som pågick redan före coronaepidemin, så att människor får det stöd de behöver även under dessa exceptionella tider.

Coronaepidemin kommer att ha långvariga effekter på människornas och samfundens liv. Röda Korset hjälper människor som förlorat sitt levebröd på grund av sjukdomen, till exempel genom program för livsmedelsförsörjning eller genom att främja vattenförsörjningen.

Dessutom har man konstaterat att till exempel våld i hemmet och sexuellt våld mot kvinnor har ökat under coronatiden. Röda Korsets frivilliga hjälper även i dessa situationer.

Enheter för katastrofberedskap
Enheter för katastrofberedskap
Humanitär hjälp
Humanitär hjälp
Utvecklingssamarbete
Utvecklingssamarbete
Ge ett bidrag
Ge ett bidrag