Barn och krig

Internationella konventioner för skydd av barn under krig har upprättats redan från och med början av förra århundradet. Trots detaljerade bestämmelser är vardagen för barn som lever mitt i väpnade konflikter mycket svår.

Barn som krigsoffer

Krig hindrar barnens rätt till ett normalt liv: till säkerhet för familjen, tillväxt, lek och utbildning. Barn kan bli vittne till eller till och med själva tvingas utföra grymheter, som riktas mot deras föräldrar eller familjemedlemmar. De tvings ofta fly eller värvas till den väpnade verksamheten.

Det finns skäl att ifrågasätta huruvida den humanitära rätten och krigets lagar skyddar barn i tillräcklig utsträckning. Kärnan i problemet är dock inte otillräckliga regler, utan snarare otillräcklig tillämpning av befintliga regler. Därför har Röda Korset som mål att bidra till att reglerna följs på ett övergripande sätt i hela samhället.

Barn som mål för särskilt skydd inom den humanitära rätten

Utöver det allmänna skyddet av civila innehåller krigets lagar en uppsättning bestämmelser som garanterar barn särskilt skydd. Barn förlorar inte sin skyddade ställning, även om de skulle delta i striderna.

I fjärde Genèvekonventionen, tilläggsprotokollen och sedvanerätten stadgas bland annat om särskild omsorg och identifiering av barn, familjeåterförening och behandlingen av gripna barn. Principen om särskilt skydd tillämpas även vid interna väpnade konflikter.

Barns deltagande i stridigheter

Att barn involveras i krigföring har blivit ett problem först efter andra världskriget. Barn används huvudsakligen för att utföra assisterande uppgifter, men tvingas även att delta i strider.

I konventionen om barnets rättigheter från år 1989 betraktas alla under 18 år som barn. Enligt konventionen ska alla avtal och konventioner som är relevanta ur barnets synvinkel följas. Konventionen gäller i nästan hela världen (196 stater) – även i länder som inte har förbundit sig till tilläggsprotokollen.

 • Första och andra tilläggsprotokollet 1977: värvning av barn under 15 år till beväpnade styrkor och för deltagande i stridigheter är förbjudet.
 • Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen 1988: att anta eller värva barn under 15 år och aktiv användning av dem i stridigheter är en krigsförbrytelse.
 • Det fakultativa protokollet till konventionen om barnets rättigheter 2000: avtalsstaterna förbinds att skydda alla personer under 18 år från att direkt delta i stridigheter och att utdela straff för värvning och användning av minderåriga.

Barns straffrättsliga ansvar och fängslandet av barn

Vuxna som tillåter eller tvingar barn att delta i stridigheter är ansvariga för barnens gärningar. Å andra sidan är barnsoldater på samma sätt som andra soldater ansvariga för brott mot krigets lagar, och de kan även bli rättsligt ansvariga för dem.

Den internationella brottmålsdomstolens jurisdiktion sträcker sig dock i princip inte till personer som vid tidpunkten för det påstådda brottet var under 18 år gamla. Gärningar som begåtts av yngre personer än så behandlas i internationella brottmålsdomstolen enligt den lägsta åldern för straffrättsligt ansvar i respektive land. Till exempel i Finland är åldersgränsen 15 år; ett barn som vid tidpunkten för gärningen var yngre än så kan inte åläggas straffrättsligt ansvar.

 • Det är förbjudet att utdöma dödsstraff till personer som vid tidpunkten för brottet var under 18 år gamla.
 • Frihetsberövning av barn ska ses som en sista och kortvarig åtgärd.
 • Ett frihetsberövat barn ska hållas åtskilt från vuxna, såvida hen inte inkvarteras med sin familj.
 • Barn som är krigsfångar ska åtnjuta samma skydd som krigsfångar och kan därför inte beskyllas för deltagande i stridigheterna.
 • Barn som hamnat under motpartens makt ska alltid omfattas av särskilt skydd, oavsett om de anses vara krigsfångar.

Hur hamnar barn i väpnad verksamhet?

Flera tiotusentals barn tjänar i staternas beväpnade styrkor och i militära grupper.

 • Att ansluta sig till beväpnade styrkor eller beväpnade grupper är ett sätt för barnen att skaffa skydd och socialt värde.
 • Barn rövas bort från sina föräldrar.
 • Tvångsvärvning av barn används som en metod för terrorism och utpressning.
 • Det är lätt att manipulera barn.
 • Barn förstår inte faror och kan heller inte fullt ut skilja på rätt och fel.
 • Kostnaderna för barnsoldater är låga.
 • Vapenteknologin gör det möjligt för barn att delta.

Rehabilitering av barnsoldater

Hemförlovning och återanpassning av barnsoldater efter kriget är viktigt vid återuppbyggnaden av samhällen som raserats av våld.

Det bör observeras att

 • barn lätt utvecklar ett beroende till sina förtryckare och att det är svårt för barnen att lösgöra sig från dem
 • barnsoldater ofta lider av kroppsliga, psykiska och sociala skador
 • det kan vara ekonomiskt svårt att återvända hem
 • barnen kan ha deltagit i grymheter mot samhället eller familjen
 • före detta barnsoldater inte nödvändigtvis accepteras som medlemmar i samhället igen
 • kriget ofta har raserat utbildnings- och hälsovårdssystemen.

Röda Korset hjälper barn som blivit offer för krig

Även om Röda Korsets rörelse verkar jämlikt för att hjälpa alla offer för väpnade konflikter, har dock barn särskilda behov som Röda Korset strävar efter att uppfylla.

 • Röda Korset registrerar årligen tusentals barn som lever utan sina föräldrar, och en del av dem har tidigare varit barnsoldater. Röda Korset strävar efter att hitta de minderårigas anhöriga och återförena familjer som splittrats.
 • Röda Korset närmar sig regelbundet stridande trupper, myndigheter och beväpnade styrkor och påminner dem om deras skyldigheter och om att det är förbjudet att värva barnsoldater.
 • Röda Korset besöker minderåriga som frihetsberövats under konflikter och sitter i fängelse.
 • Röda Korset övervakar förhållandena och rättigheterna för barn som frihetsberövats. Röda Korset ingriper till exempel om den frihetsberövade är för ung, har dömts till döden eller om hen länge hålls olagligt i förvar.
 • I den humanitära hjälpverksamheten uppmärksammas barns särskilda behov genom utdelning av extra näring, utbildningsmaterial och moderskapsförpackningar.
 • Röda Korset erbjuder psykiskt stöd, återuppbygger skolor och ombesörjer mödrars och barns specialhälsovård.

Om du har frågor om humanitär rätt eller behöver ett expertutlåtande, vänligen kontakta oss: humanitaarinenoikeus(at)rodakorset.fi.
Växel: 020 701 2000 (vardagar kl. 8.30–16.00)

YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
ÄVEN KRIG HAR REGLER: BARN OCH KRIG. Undervisningsmaterial om humanitär rätt. Du hittar Röda Korsets samtliga undervisningsmaterial på sproppimateriaalit.fi. Video: Suomen Punainen Risti
Den humanitära rätten förbjuder användning av vissa vapen
Den humanitära rätten förbjuder användning av vissa vapen
Även krig har regler
Även krig har regler
Vad är en krigsförbrytelse?
Vad är en krigsförbrytelse?
Röda Korset är på plats mitt i konflikter
Röda Korset är på plats mitt i konflikter