Verksamhetssätt för ekonomi och förvaltning

Fotograf: Tatu Blomqvist / Suomen Punainen Risti

I beslutsfattandet vid Finlands Röda Kors samtliga organisationsenheter iakttas god förvaltningssed, där beslutsansvaren är tydliga och besluten dokumenteras omsorgsfullt.

Utgångspunkten inom ekonomin och förvaltningen är att besluten är väl övervägda, överensstämmer med beslutsfattarens befogenheter samt med Finlands Röda Kors intressen och principer, är totalekonomiskt sett förmånliga, samt att lagen och förordningen, instruktionerna, arbetsordningen samt förfaringssätten och instruktionerna för dessa har följts i beslutsfattandet.

I ordnandet av ekonomin och förvaltningen följer vi utöver ovanstående även i synnerhet Finlands Röda Kors ekonomistadga, som godkänts av Finlands Röda Kors fullmäktige, samt den kompletterande upphandlingsstadgan som godkänts av styrelsen.

Beslutsfattandet dokumenteras på ett sådant sätt att det är möjligt att bedöma grunderna för det i efterhand. Det ska vara möjligt att bedöma grunderna för besluten även när de ansvariga byts ut.

Beslutsfattandet övervakas av organisationens styrelse, internrevisionen, revisorerna, ledningsgruppen och organisationens revisionsutskott.

Alla Röda Korsets anställda ska noga se till att verksamheten är neutral. Den anställda ska informera sin chef om situationer där neutraliteten eventuellt kan äventyras.

Gåvor eller förmåner får inte tas emot om det kan inverka på neutraliteten. Vi ser till att inga gåvor eller förmåner kan tolkas som mutor. När vi visar gästfrihet och tacksamhet iakttar vi måttfullhet. Vi är särskilt omsorgsfulla när upphandlingar och avtalsförhandlingar pågår. När du känner dig osäker på om du ska ta emot en förmån ska du avstå. 

Upphandlingsmeddelanden
Upphandlingsmeddelanden
Det etiska och ansvarsfulla Röda Korset
Det etiska och ansvarsfulla Röda Korset