17.08.2023

Främjande av likabehandling och icke-diskriminering i samhället

Fotograf: Otto-Ville Väätäinen / Suomen Punainen Risti

På begäran av en arbetsgrupp som inrättats av Finlands regering gav Finlands Röda Kors 8.8.2023 ett utlåtande om främjande av likabehandling, jämlikhet och icke-diskriminering i samhället. Utlåtandet överlämnades till arbetsgruppen som bereder ett meddelande om ämnet.

Likabehandling handlar om lika människovärde och tillgodoseende av rättigheter. För att alla delområden av likabehandling ska uppnås krävs uppmärksamhet och inriktade åtgärder.

I ett jämlikt samhälle har var och en möjlighet att uppleva delaktighet och uppskattning. Rasism åsidosätter samhället, förhindrar etablering i samhället och upprätthåller ojämlikhet.

Rasism skadar inte bara dess objekt utan hela samhället. I den diskussion som nu förs avgörs hur man förhåller sig till rasism i Finland.

Målen för programmet Ett jämlikt Finland bildar en enhetlig helhet.

Det är viktigt att identifiera rasism i vardagen och i strukturerna, eftersom rasismen kan vara osynlig och normerad. Var och en har fördomar man måste vara medveten om för att de inte ska styra uppförandet eller beslutsfattandet.

Man måste identifiera hur samhällets normer påverkar människornas verksamhet och interaktion. Utan systematisk verksamhet och samarbete uppstår ingen förändring.

Rasism skadar inte bara dess objekt utan hela samhället.
Kristiina Kumpula, generalsekreterare för Finlands Röda Kors

Var och en av oss har en möjlighet och skyldighet att ingripa i rasism utifrån sin egen roll. Främjandet av likabehandling måste fortsätta på arbetsplatserna och i myndighetsverksamheten, men också i läroanstalter, fritidssamfund och den offentliga diskussionen.

I stället för enskilda åtgärder behövs kontinuerlig verksamhet

Målen för åtgärderna inom programmet Ett jämlikt Finland är en långfristig samhällelig förändring. Därför är det viktigt att åtgärderna inte blir enskilda, utan att de integreras i strukturerna och den kontinuerliga verksamheten.

Centrala åtgärder är åtgärder för att öka medvetenheten och korrekt information samt bygga upp kompetens och konkreta metoder för att avveckla diskriminerande strukturer och praxis.

Sådana är bland annat utbildningar för yrkespersoner inom olika branscher, utveckling av forskningsdata och indikatorer samt åtgärder som syftar till att öka den allmänna medvetenheten, i vilket Röda Korset har deltagit genom årtionden med arbete mot rasism.

Det behövs och önskas allt mer likabehandlingsarbete med barn och unga. Röda Korset svarar på behovet genom att kontinuerligt samarbeta med skolor och läroanstalter.

Utöver diskussionen behövs konkreta åtgärder och tillräckliga resurser

Rasismen har i stor utsträckning lyfts fram i den offentliga diskussionen i Finland. Den öppna diskussionen är viktig, men räcker inte ensamt. Det behövs åtgärder som minskar differentieringen, för samman människor och skapar vardagliga positiva erfarenheter som motvikt till de problem som lyfts fram.

Det är också möjligt att tala om svåra saker och finna lösningar till dem. Människor måste ses som individer och inte som företrädare för en kultur eller grupp. Arbete finns på alla delområden och aktörer i samhället, både på riksomfattande och på lokal nivå, och ett omfattande samarbete är nödvändigt.

Genom fostran av de mänskliga rättigheterna ökar förståelsen för människornas och i synnerhet minoriteternas rättigheter. Det är viktigt att trygga verksamhetsförutsättningarna för forskningen och människorättsinstitutionerna. För att lyckas behövs stark vilja, åtgärder och tillräckliga resurser.

Mänskligheten är den centralaste grundläggande principen för rödakors- och rödahalvmånerörelsen. Finlands Röda Kors vill som en organisation som stöder myndigheterna främja förståelsen mellan människor och tillsammans bygga upp ett samhälle som är tryggt för alla.

Kristiina Kumpula
Generalsekreterare för Finlands Röda Kors