Stroke

Om blodomloppet i hjärnan störs genom en propp eller blödning är det något som kan orsaka ett slaganfall, även kallad stroke. Också en kortvarig störning i blodomloppet i hjärnan kan vara livshotande.

Att identifiera symtomen och uppsöka vård i ett tidigt skede är viktigt.

Symtomen kan vara:

  • Kraftlöshet och okänslighet i ena benet eller armen.
  • Försämrad tal- och synförmåga.
  • Yrsel, illamående, svårigheter att svälja samt huvudvärk.
  • Förändringar i medvetandenivån.

Första hjälpen:

  • Känn igen symtomen:
  • Ring genast nödnumret 112.
  • Lugna ner den drabbade och hjälp honom/henne att lägga sig ned.
  • Om patienten blir medvetslös men andas normalt: lägg honom/henne i framstupa sidoläge.
  • Om patienten blir livlös: inled hjärt-lungräddning enligt rytmen 30 tryckningar och 2 blåsningar.