29.10.2021

Röda Korset och coronaviruset

Tre personer i Röda Korsets västar vid en coronarådgivningspunkt på Helsingfors–Vanda flygplats.
Fotograf: Anna Koponen / Suomen Punainen Risti

Röda Korset spelar en särskild roll i beredskapen för krissituationer. Ända från början följde vi coronapandemins utveckling ute i världen och i hemlandet och reagerade på hjälpbehovet.

Under coronakrisen hjälpte Röda Korset internationellt och runt om i Finland. I Finland hjälpte våra utbildade frivilliga människor att klara den nya situationen.

Vi utvecklade verksamheten i takt med att hjälpbehovet förändrades. Vårt hjälparbete stödde och kompletterade myndigheternas verksamhet, och de anställda vid Finlands Röda Kors distrikt och centralbyrå fanns till stöd för de frivilliga.

Till stöd inom coronavaccineringen

Till följd av coronapandemin stod vi i Finland inför en exceptionell situation, där målet var att så snabbt som möjligt vaccinera en stor del av befolkningen. Myndigheterna ansvarade för vaccinationerna, men Röda Korset kunde hjälpa till på vaccinationsställena.

På tiotals orter bistod hundratals av våra frivilliga myndigheterna genom att hänvisa de som kom för att vaccinera sig till rätt lokaler samt ge dem psykiskt stöd och samtalshjälp. Frivilliga med färdigheter i första hjälpen deltog även i observationen efter vaccination.

Läs en webbnyhet om ämnet

Mathjälp och hjälp med att uträtta ärenden

Röda Korsets frivilliga delade ut mathjälp samt hjälpte äldre och andra i riskgrupperna genom att gå till butiken och apoteket för deras räkning.

Säkerheten för såväl de som får hjälp som de som hjälper är synnerligen viktig för oss. För att garantera säkerheten följer de frivilliga alltid Röda Korsets gemensamma anvisningar och verksamhetsmodeller.

Läs om hur det kändes att bli frivillig under coronaepidemin

Hjälp till sjukhus och patienter

Röda Korset hjälpte sjukhus att förbereda sig för epidemin genom att leverera triage-enheter. Tack vare enheterna fick sjukhusen extra utrymme för att bedöma hur akut vårdbehovet var hos patienterna.

Sjukvårdsdistrikten stod för kostnaderna för de triage-enheter de beställde. Röda Korset bistod sjukhusen genom att transportera tälten till platsen från sitt logistikcenter i Tammerfors och resa upp dem med hjälp av anställda och utbildade frivilliga. Dessutom gav organisationen beställaren inskolning i användningen av enheten.

På begäran av sjukhus hjälpte frivilliga även till med att bland annat vägleda patienter vid sjukhusens ingångar om sjukhusets egen personal inte räckte till.

Blodgivare behövdes även under epidemin. Röda Korsets Blodtjänst ordnade verksamheten så att det var möjligt att ge blod även under undantagsförhållandena.

Närvaro på nätet och per telefon

Vi gav stöd åt utsatta människor utan att äventyra hälsan varken för hjälpmottagarna eller för de frivilliga.

I Röda Korsets hjälptelefon ger vi samtalshjälp om allt som oroar kring coronavirusepidemin. Över hundra utbildade frivilliga inom psykiskt stöd svarade på samtal runt om i Finland. Tjänsten fick stöd av LokalTapiola.

Röda Korsets tusentals utbildade frivilliga inom vänverksamheten höll aktivare kontakten med sina vänpar runt om i Finland per telefon och via andra distansförbindelser. Vi utökade även den riksomfattande webbutbildningen och erbjöd stöd på nätet även för närståendevårdare.

Därtill gav Röda Korsets de Ungas skyddshus ungdomar stöd per telefon och på nätet. Även tillfällig inkvartering i de Ungas skyddshus var möjlig efter behov för unga utan symtom. Vi gav unga stöd även via chatten Sekasin, där mängden kontakter ökade under coronakrisen.

Delning av korrekt information

I sina kanaler delade Röda Korset aktivt information från myndigheterna för att förebygga spridningen av coronaviruset. Under coronavåren 2020 utvecklade vi också webbplatsen koronavirus.punainenristi.fi, som betjänade folk som sökte information, hjälpbehövande och frivilliga.

Vi producerade även bland annat anvisningar för psykiskt stödsom fanns tillgängliga för alla på nätet. Utbildade frivilliga fungerar som rådgivare i myndigheternas coronatelefon- och chattjänster.

På Helsingfors–Vanda flygplats informerade Röda Korsets frivilliga resenärer som återvände till Finland om coronaviruset. Syftet med verksamheten var att säkerställa att var och en får veta om karantänen vid hemkomsten och om andra åtgärder för att förebygga smitta.

Eftersom en stor del av skolorna var stängda erbjöd vi även läxhjälp på distans och gratis undervisningsmaterial till stöd för distansstudier på nätet.

Flerspråkigt coronaprojekt

Målet med Finlands Röda Kors samordningsprojekt för organisationernas flerspråkiga coronakommunikation i flera kanaler (Järjestöjen monikielisen ja monikanavaisen koronaviestinnän koordinaatiohankkeen), som pågår till år 2022, är att i samarbete med organisationens samarbetspartner utveckla och främja organisationernas coronakommunikation, via dem nå ut till så många flerspråkiga målgrupper som möjligt samt genom kommunikationen påverka folks hälsobeteende.

Inom projektet produceras så tillgänglig coronakommunikation som möjligt till så många som möjligt, på det språk som de förstår.

I projektet deltar drygt tio organisationer, sju av Finlands Röda Kors distrikt och flera andra samarbetspartner. Det fungerar även som en förmedlare av myndighetsinformation (i första hand Institutet för hälsa och välfärd, THL) till organisationer och flerspråkiga målgrupper.

Enhetlig kommunikation som grundar sig på samarbete stärker alla aktörers ställning och arbete inom coronakommunikationen.

Internationellt bistånd

Redan före coronapandemin visste vi att epidemier skulle kunna orsaka stor förödelse i synnerhet i länder med bristfälliga eller otillräckliga hälso- och sjukvårdstjänster.

Ofta lider samma länder redan av effekterna av fattigdom, otrygghet, konflikter eller klimatförändringen.

När coronapandemin började lätta behövde de allra mest utsatta, som löper högre risk att insjukna till exempel på grund av avsaknad av information, dålig hygien eller begränsad tillgång till hälsovård, akut hjälp.

Det lokala Röda Korset spelar en viktig roll i kampen mot coronaviruset till stöd för myndigheterna. Med Finlands Röda Kors stöd har man utbildat tusentals frivilliga i hälsa, hygien och förebyggande av epidemier i Afrika och Asien. Under coronapandemin har denna beredskap varit guld värd.

Coronainformation och -åtgärder i Afrika och Asien

År 2020 styrde vi totalt två miljoner euro av utrikesministeriets anslag för utvecklingssamarbete till bekämpningen av coronaviruset i tolv länder: Afghanistan, Burundi, Etiopien, Kenya, Malawi, Myanmar, Nepal, Nigeria, Sierra Leone, Somalia, Sydsudan, Zimbabwe och länderna i Sahelområdet.

Med hjälp av medlen stöddes de lokala rödakorsorganisationernas arbete. Hjälpen har nått miljontals människor.

År 2021 har vi riktat coronastöd  om totalt 325 000 euro till Malawi, Kenya och Nepal.

Frivilliga har informerat människor, gett stöd vid sållning av sjukdomsfall, hjälpt människor i hemvård och karantän samt erbjudit sjuka, utsatta och frivilliga psykosocialt stöd.

Med vårt stöd har man också förbättrat tillgången till hygienprodukter och producerat kommunikationsmaterial om coronaviruset.

Humanitär hjälp till Libanon, Grekland och Turkiet

Vi har även stött internationella Röda Korsets nödhjälpsoperationer med stöd av utrikesministeriet och via vår katastroffond. Hjälp har beviljats till bland annat Kenya, Libanon, Grekland och Turkiet.

I till exempel Libanon minimerade vi coronavirusets skadeverkningar, hjälpte sjuka att få vård, delade hälsokunskap samt förbättrade vattentillgången, saniteten och hygienen. Därtill skickade Röda Korset även materialhjälp till Libanon.

År 2021 stöder vi internationella Röda Korsets coronavaccinationsoperation i Kenya med hjälp av EU-finansiering. Inom projektet stöder vi coronavaccinationer i de allra mest utsatta samhällena och förbättrar deras möjligheter att förbereda sig för en ny sjukdomsvåg.

Under pandemin har Finlands Röda Kors också skickat egna biståndsarbetare för samordningsuppdrag inom den internationella biståndsoperationen.

YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
I Finland hjälper Röda Korset vid katastrofer och olyckor som under coronaepidemin. Video: Suomen Punainen Risti
YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Med hjälp av frivilliga och bidragsgivare har Röda Korset kunnat hjälpa tusentals människor under coronakrisen. Ett varmt tack för hjälpen. Video: Suomen Punainen Risti
Flerspråkig coronakommunikation
Flerspråkig coronakommunikation
Vad gör Röda Korset?
Vad gör Röda Korset?