21.03.2022

Veckan mot rasism börjar!

Fotograf: Kiia Etelävuori / Suomen Punainen Risti

Veckan mot rasism firas 21–27.3. Vi vill påminna om att ingenting berättigar till rasism. Under veckan beviljar Röda Korset utmärkelsen Fördomsfri föregångare till personer, grupper eller sammanslutningar, som genom sin verksamhet främjar humanitet och likabehandling.

Kärnbudskapet för kampanjen år 2022 är ”Identifiera, inse, ingrip”. Det är viktigt att vi identifierar rasism i vardagen och i strukturer, att vi inser vilka fördomar vi bär på och att vi lär oss sig mera och ingriper aktivt mot rasism. Årets kampanj syftar speciellt till att öka medvetenheten om strukturell rasism som ungdomarna upplever.

Vi utmanar alla att ta in verksamhetsanvisningarna för att motarbeta rasism i den egna vardagen. Anvisningarna finns på adressen https://www.rodakorset.fi/veckan-mot-rasism/Riktlinjer-mot-rasism-for-individer/.

Utmärkelsen Fördomsfri föregångare beviljas en person, grupp eller sammanslutning utanför Röda Korset som har fungerat föredömligt till förmån för social delaktighet, likabehandling och tillgänglighet oberoende av språk, nationalitet eller kultur. Målet med utmärkelsen är att lyfta fram aktörer som främjar människors likabehandling i det finländska samhället. Rödakorsdistrikten runt om i Finland beslutar om utmärkelserna.

Stödjande av ungdomars välfärd, främjande av likabehandling och motverkande av utslagning förenar de premierade

På flera orter vill man belöna aktörer som arbetar med unga.
Röda Korsets Egentliga Finlands distrikt beviljar utmärkelsen Fördomsfri föregångare till HangFlow ry i Åbo. HangFlow fungerar aktivt för likabehandling och mångfald, bland annat genom att möjliggöra jämlika fritidsaktiviteter och trygga utrymmen för alla. Organisationen har också speciellt satsat på de ungas välmående och stödjande av deras psykiska hälsa.

I Helsingfors belönas Rauhan ja hyvinvoinnin järjestö ry:s Mentoring for Future-projekt.

Salaado Qasim och Faisa Qasim
Salaado Qasim och Faisa Qasim Fotograf: EEVA ANUNDI

Mentoring for Future-projektets frivilliga mentorer uppmuntrar ungdomar med olika bakgrunder att eftersträva sina egna önskedrömmar. De frivilliga ordnar bland annat workshoppar, seminarier och webbinarier för högstadie- och gymnasieelever. Målet är att tillsammans med elevhandledarna erbjuda ungdomarna en täckande bild av olika utbildningsmöjligheter. I anslutning till projektet har också en fotoutställning ordnats, där offentliga personer med olika bakgrund delar med sig av sina karriärsberättelser. Berättelserna inspirerar ungdomarna att sträva efter att nå sina egna drömmar.

Västra Finlands distrikt har valt som mottagare av utmärkelsen Specialvårdsorganisationernas förbund Ehjä rf:s verksamhetsenhet i Karleby och den öppna stödverksamheten som är riktad till ungdomar med invandrarbakgrund.

Karlebyenhetens öppna verksamhet som riktas till ungdomar med invandrarbakgrund erbjuder verksamhetsmöjligheter och mötesplatser med låg tröskel och den är en betydande aktör som stöd för en lyckad integration. Via Ehjä rf erbjuds ungdomarna till exempel olika läger, kurser och utflykter, med hjälp av vilka likabehandling främjas. Samtidigt identifieras de ungas behov och utmaningar i vardagslivet och de får stöd och handledning för att tackla dem. Målet för verksamheten är att motarbeta utslagning bland barn, ungdomar och unga vuxna.

I Tammerfors och Uleåborg vill man belöna privatpersoner för banbrytande arbete för likabehandling

Röda Korsets Tavastlands distrikt vill ge utmärkelsen Fördomsfri föregångare till Joonas Kiviranta i Tammerfors för att han aktivt har utvecklat gemenskapscentret i Hervanta L8.

Joonas Kiviranta
Joonas Kiviranta Fotograf: Emma Peura

Gemenskapscentret L8 samlar under samma tak Tammerfors vuxensocialarbete och tredje sektorns lågtröskeltjänster samt medborgarverksamhet. Gemenskapscentret erbjuder förebyggande stöd för att bemöta sociala problem genom mångsidig och flerspråkig rådgivning, handledning och verksamhet samt utvecklar samarbetet mellan den offentliga socialservicen och föreningsaktörerna.

Kiviranta driver modigt ärenden som han upplever vara viktiga och han har genom sin verksamhet främjat möjligheterna för människor med olika bakgrund att träffas och föra en dialog.

I Uleåborg belönas planerare Mia Lindberg vid mångkulturcentret Villa. Lindberg har koordinerat planeringsnätverket för Veckan mot rasism i Uleåborg samt evenemanget Oulu loves me-evenemanget sedan år 2020. Mia är också en av utvecklarna av Oulu loves me och hon har deltagit aktivt i planeringen och genomförandet av veckan sedan år 2011.

Kampanjen mot rasism syns i olika slag av evenemang och jippon runt om i landet och speciellt i kanaler på sociala medier. Följ Röda Korsets kanaler och hashtaggen #veckanmotrasism!