26.07.2022

5 + 1 resultat av Finlands Röda Kors arbete

Fotograf: Terjo Aaltonen / Suomen Punainen Risti

Röda Korset kunde inte vara verksamt utan bidragsgivarnas och finansiärernas stöd. Läs här hur vi hjälpte år 2021.

År 2021 utförde Finlands Röda Kors långsiktigt utvecklingssamarbete i nio länder i Afrika och i tre länder i Asien.

Vi förbättrade bland annat hälsovårdstjänster, främjade den sexuella hälsan och de sexuella rättigheterna i synnerhet hos flickor och kvinnor samt hjälpte gemenskaper att bromsa klimatförändringen och förbereda sig inför katastrofer.

Vi reagerade på kriser och katastrofer genom att ge humanitär hjälp. Hjälpbehovet ökades bland annat av coronapandemin och olika konflikter samt av extrema väderförhållanden som klimatförändringen orsakar, såsom torka. 

Finlands Röda Kors internationella biståndsarbete är möjligt tack vare stöd från katastroffondens donatorer, Finlands utrikesministerium, Europeiska unionen och företag. Läs nedan hurdana resultat vårt arbete hade förra året.

Vi bekämpade klimatförändringen tillsammans med gemenskaper

Klimatförändringen påverkar mest sådana gemenskaper och människor som befinner sig i den mest sårbara ställningen och är minst skyldiga till klimatförändringen.

Finlands Röda Kors hjälpte gemenskaper att bromsa klimatförändringen och förbereda sig inför dess konsekvenser såsom extrema väderförhållanden.

 • I Kenya anslöt 477 odlare sig till odlargrupper som gavs utbildning i att idka klimatsmart jordbruk och grunda plantskolor. Även 172 studerande och nio lärare fick undervisning i ämnet.
 • I Sierra Leone stöddes 62 gemenskaper i att grunda system som varnar i ett tidigt skede.
 • I Zimbabwe byggde man 4 000 spisar som sparar ved och utbildade gemenskaper i att använda dem effektivt. Sammanlagt 27 825 människor fick information som hjälper dem att anpassa sig till klimatförändringen.
 • I Zimbabwe stödde man också en modell för varningar i ett tidigt skede, som omfattar bland annat utbildning av det lokala Röda Korset i att utnyttja väderinformation och förbereda sig inför katastrofer. Tack vare arbetet kunde man förbereda sig bättre inför två tropiska stormar.
Ungdomar i skoluniformer odlar växter i Kenya.
En plantskola vid skolan i Kiarukungu i Kenya. Fotograf: Aapo Huhta / Suomen Punainen Risti

Vi hjälpte offer för kriser och konflikter

Vi skickade humanitär hjälp som räddar människoliv för plötsliga kris- och konfliktsituationer runtom i världen. Vi samarbetade med det internationella Röda Korset.

 • Finlands Röda Kors styrde över 2,5 miljoner euro från utrikesministeriet och katastroffonden för det internationella Röda Korsets arbete i Afghanistan. Till landet levererades mat, kontant bistånd för familjer som lider av torka, hygienförpackningar, vinterutrustning samt hushållstillbehör.
 • Vi stödde afghanska Röda halvmånens sjukhus, kliniker och mobila hälsoenheter och betalade löner för anställda inom hälso- och sjukvården.
 • I Myanmar svarade vi på oroligheterna som orsakades av den politiska krisen, bland annat genom att dela ut förnödenheter samt stöda tjänster för första hjälpen och grundläggande sjuk- och hälsovårdstjänster.
 • Haiti drabbades av en kraftig jordbävning som tog livet av över 2 200 människor den 14 augusti. Finlands Röda Kors skickade dit ett fältsjukhus, som tog emot över 5 400 patienter under hösten. I sjukhuset arbetade 61 biståndsarbetare från Finlands Röda Kors.
En afghansk ungdom hämtar Röda Korsets biståndsmaterial.
Afghanistan lider av en svår humanitär kris. Fotograf: Meer Abdullah Rasikh / Afganistanin Punainen Puolikuu

Vi förbättrade hälsan hos flickor och kvinnor

År 2021 nådde Finlands Röda Kors arbete med syfte att förbättra den sexuella och reproduktiva hälsan samt de sexuella och reproduktiva rättigheterna hos kvinnor och flickor över 200 000 människor.

Man närmade sig de känsliga frågorna på olika sätt i olika länder, med hjälp av såväl opinionsledare, samhällsgrupper som frivilliga. Arbetet omfattade även kamp mot sexuellt och könsrelaterat våld.

 • I Kenya utbildades traditionella förlossningsmedhjälpare till förlossningskompisar, som stöder gravida kvinnor och hänvisar dem till hälso- och sjukvårdstjänster. 170 religiösa ledare fick information om sexuell och reproduktiv hälsa, sexuella och reproduktiva rättigheter samt könsrelaterat våld.
 • I Niger utbildade man 3 420 frivilliga och opinionsledare i syfte att förebygga sexuellt ofredande och utnyttjande.
 • I Sierra Leone fick sammanlagt 32 948 människor information om sexuell och reproduktiv hälsa.
 • I Burundi fick cirka 19 400 människor information om reproduktiv hälsa och annan hälsoinformation. 4 870 ungdomar fick höra om sexuell och reproduktiv hälsa samt menstruationshygien i skolan.
 • I Somalia stödde man verksamheten av sju hälsokliniker och sex mobila kliniker. Hälsoverksamheten nådde sammanlagt cirka 294 200 människor i Somalia.
Eunice Sulubu handleder familjer i förlossningsfrågor.
Förlossningskompis Eunice Sulubu handleder i Kenya. Fotograf: Aapo Huhta / Suomen Punainen Risti

Gemenskapers hälsa förbättras – Malawi som exempel

Vi fortsatte det långvariga samarbetet med Röda Korset i Malawi för att på ett helhetsinriktat sätt förbättra gemenskapers hälsa, vatten- och sanitärtjänster, hantering av katastrofrisker och ungdomars livsfärdigheter.

 • 777 hälsofrivilliga i gemenskaper gjorde 248 695 hembesök och spred information om bland annat familjeplanering, förebyggande av malaria samt näring. Hälsovårdstjänsterna för barn har blivit betydligt bättre.
 • Hälsofrivilliga gavs cyklar, vilket förbättrade deras möjligheter att besöka även glesbygden.
 • 140 medlemmar i mammagrupper gavs utbildning i menstruationshygien och lärdes sy mensskydd. Mammagrupper lärde 563 kvinnor och flickor att sy mensskydd.
 • Dessutom planterade man 35 000 trädplantor.
Två barn äter gröt i en barnträdgård.
I Malawi stöder man också bl.a. gemenskapsbaserade barnträdgårdar. Fotograf: Björn Udd / Suomen Punainen Risti

Vi fortsatte kampen mot corona

Coronapandemin fortsatte år 2021, och dess konsekvenser blev värre på grund av konflikter och torka. Coronabegränsningar lindrades i många länder, men som ett nytt problem uppstod ojämlikhet i fråga om vaccination.

I synnerhet var vaccinationstäckningen i länderna i Afrika i slutet av året mycket lägre än i andra länder. Finlands Röda Kors stödde vaccinationsoperationer.

 • Kenyas regering inledde en kampanj för coronavaccinationer i mars 2021. Finlands Röda Kors stödde Röda Korset i Kenya i att inleda vaccinationerna. Man stödde också utbildning av frivilliga och informationsspridning. Meddelandena nådde 424 214 människor och över 100 000 människor vaccinerades.
 • I Kenya stödde vi coronavaccinationsoperationer i nio landskap med medel från EU. Till arbetet hör även att kämpa mot felaktig information.
 • I Somalia ordnade man coronainfotillfällen där 3 626 människor deltog.
 • I Zimbabwe utbildade man frivilliga i att kommunicera kring corona och ge psykosocial hjälp. Vi stödde också en vaccinationskampanj, under vilken över 7 000 människor vaccinerades.
 • I Afghanistan riktade man 768 000 euro utrikesministeriets medel till det internationella Röda Korsets coronaoperation, under vilken man bland annat levererade skyddsutrustning och sjukhussängar till Afghanistan.
Vaccinspruta.
År 2021 deltog Röda Korset aktivt i olika ansträngningar för coronavaccinationer. Fotograf: Aapo Huhta / Suomen Punainen Risti

Vi hjälper i Ukraina

Konflikten i Ukraina orsakade ett aldrig förut skådat behov av hjälp i Europa. Finlands Röda Kors stöder arbetet i Ukraina med medel från utrikesministeriet och ur katastroffonden.

Finlands Röda Kors har förmedlat monetärt bistånd till det internationella Röda Korset. Vi har också skickat materiell hjälp till Ukraina och dess närområden, till exempel inkvarteringsutrustning, medicinska förnödenheter, en logistikenhet och en hälsoklinik. Dessutom har vi skickat yrkespersoner inom logistik, hälso- och sjukvård, psykosocialt stöd, kommunikation och organisationsutveckling till Ukraina.

Vårt viktigaste mål är att möta människornas primära behov: bringa människorna som lider av krisen mat, vatten, hälsovård, och tak över huvudet för dem flytt från sina hem. Hjälp kommer att behövas ännu i flera år. Finlands Röda Kors deltar i arbetet tillsammans med ukrainska Röda Korset.
Läs mer om vårt arbete i krisen i Ukraina

En person i Röda Korsets arbetskläder bär en låda med Röda Korsets biståndsmaterial till en paketbil, som är halvfull med biståndsmaterial.
Misha Haiduzok, frivillig förare inom ukrainska Röda Korset, lastar mat och hygienförpackningar i en paketbil. Fotograf: Ville Palonen / Suomen Punainen Risti
650 000
fick hjälp genom Finlands Röda Kors utvecklingssamarbete år 2023.
YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Se hur Röda Korset hjälper människor runtom i världen att leva friska och i trygghet samt att förbereda sig inför katastrofer och att överleva dem. Video: Apua ympäri maailmaa (video)
Utvecklingssamarbete
Utvecklingssamarbete
Röda Korsets internationella bistånd
Röda Korsets internationella bistånd