07.09.2023

Arbetet ger resultat! Så här hjälpte vi ute i världen i fjol

Fotograf: Eija Palosuo / Suomen Punainen Risti

Röda Korset skulle inte kunna vara verksamt utan bidragsgivarnas och finansiärernas stöd. Tack vare stödet kan vi snabbt och effektivt hjälpa dem som är i störst behov av hjälp. Läs nedan om hurdan hjälp vi gav i fjol.

År 2022 bedrev Finlands Röda Kors med stöd av Finlands utrikesministerium ett långvarigt utvecklingssamarbete i tio länder i Afrika, tre länder i Asien och ett i Mellanöstern. Genom vårt utvecklingssamarbete fick över 910 000 människor hjälp i fjol.

Vi stärkte samhällenas katastrofberedskap och hjälpte dem att förbereda sig för klimatförändringens konsekvenser, såsom kriser till följd av extrema väderfenomen.

Vi förbättrade kvinnors och flickors hälsa genom samhälleliga projekt. Vi främjade i synnerhet kvinnors och flickors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter.

Utöver utvecklingssamarbetet som stöds av utrikesministeriet gav vi humanitär hjälp mitt i katastrofer. Vi svarade på de humanitära behov som krisen i Ukraina gav upphov till. Vi hjälpte samhällen som lider av hungerkrisen i Östafrika och fortsatte vårt arbete för att svara på utdragna humanitära kriser i särskilt utmanande områden, såsom Afghanistan och Myanmar.

910 000
fick hjälp genom Finlands Röda Kors utvecklingssamarbete år 2022.

Vi arbetade i krisområden där utvecklingssamarbetet och den humanitära hjälpen är sammanflätade. Vi ökade kännedomen om våra lokala partners roll och om säkerheten för de frivilliga och anställda samt möjligheterna att nå de som behöver hjälp. 

Vi stärkte våra lokala partners kapacitet, så att de kan arbeta effektivt som humanitära organisationer i sina respektive länder. Det är viktigt att det lokala Röda Korset eller den lokala Röda Halvmånen gör samhällenas röst hörd och kan erbjuda utsatta människor nödvändiga tjänster i hela landet, eftersom den värdefullaste och snabbaste hjälpen tillhandahålls på nära håll.

Finlands Röda Kors anslöt sig också till en helhet som Europeiska unionen finansierar och där det finns sammanlagt 24 projekt i olika länder. Projekten stärker målländernas Röda Kors- och Röda Halvmåneföreningar samt lokalsamhällen. Projekten fokuserar på katastrofberedskap, pandemiberedskap och kontanthjälp. 

Utöver Finlands Röda Kors deltar även tio andra nationella rödakorsföreningar från Europa. Finlands Röda Kors deltog i projekt i Eswatini, Somalia, Kambodja och Tadzjikistan. Allt som allt nådde projekten uppemot 4,6 miljoner människor.

Finlands Röda Kors internationella biståndsarbete är möjligt tack vare stöd från katastroffondens bidragsgivare, företag, Finlands utrikesministerium och Europeiska unionen.

Barn som fyller vattenflaskor.
Barnen fyller vattenflaskorna på skolgården i Zimbabwe. Byns brunn och vattenledningssystem har byggts med stöd av Finlands Röda Kors. Fotograf: Saara Mansikkamäki / Suomen Punainen Risti

Vi stärkte samhällenas resiliens mot klimatförändringen

Vi främjade katastrofberedskapsarbetet, som stärker samhällenas förmåga att anpassa sig till kriser som klimatförändringen orsakar. Vi utvecklade samhällenas beredskap genom olika övningar och simuleringar av katastrofberedskap. Vi främjade ett klimatvänligt jordbruk och förbättrade tillgången till rent vatten.

Totalt nådde vi 112 700 personer som dragit nytta av beredskapsåtgärderna på samhällsnivå. De är nu bättre förberedda, kan agera snabbare i krissituationer och återhämtar sig smidigare från katastrofer.

Genom vårt stöd har sammanlagt 45 samhällen system för tidig varning. Systemen för tidig varning hjälper samhällena att snabbare reagera på kriser som beror på extrema väderfenomen och att bättre förbereda sig för dem.

Exempel på åtgärder mot klimatförändringen som vi främjade:

 • Vi förbättrade tillgången till vatten i Etiopien och stärkte samhällenas resiliens mot torka. Vi byggde två vattenbassänger och renoverade en vattenledning som nu kan användas av 25 960 människor.
 • Vi utbildade 475 jordbrukare i Kenya så att de kan bedriva ett klimatvänligt jordbruk. De fick också information om klimatförändringens effekter på odlingen och om fördelarna med att odla trädplantor. 170 elever utbildades för att grunda plantskolor.
 • I Malawi hade sammanlagt 67 730 personer nytta av beredskapsåtgärderna på samhällsnivå. Exempelvis utbildade vi 270 personer i att använda system för tidig varning. De spred väderprognoser och -information i sina respektive samhällen, som hjälpte dem att välja till exempel lämpliga grödor med tanke på de olägenheter som klimatförändringen medför. 11 650 familjer började använda klimatvänligare eldstäder.
 • Tillsammans med ett lokalt samhälle i Zimbabwe utvecklade och testade vi system för tidig varning för torka och verksamhet som baserar sig på dem.
 • Vi startade ett projekt som baserar sig på system för tidig varning i Kenya, Rwanda och Tanzania. I projektet samarbetar vi med lokala rödakorsföreningar, lokala meteorologiska institut och Finlands Meteorologiska institut.
En jordbrukare vattnar plantor med en vattenkanna.
En jordbrukare vattnar sina trädplantor i Kenya. Fotograf: Aapo Huhta / Suomen Punainen Risti

Arbetet mot klimatförändringen i Nepal

Vi främjade arbete mot klimatförändringen i till exempel Nepal. Landet är ytterst sårbart för klimatförändringen. Generellt sett kommer klimatet i Nepal att i framtiden vara betydligt varmare och fuktigare.

Klimatförändringen orsakar extrema väderfenomen i Nepal, såsom översvämningar och torka, samt förskjuter regnperiodernas längd och tidpunkt. Dessa påverkar i stor utsträckning till exempel tillgången till rent vatten, hälsan och näringarna, såsom jordbruket.

Vi förbättrade samhällenas katastrofberedskap genom att ordna övningar och simuleringar av katastrofberedskap tillsammans med nepalesiska Röda Korset och genom att uppdatera katastrofberedskapsplanen.

I Nepal utbildade vi 379 personer från två olika kommuner i att möta katastrofer, så att de vet hur de ska agera i händelse av en katastrof. Detta bidrar till att lindra konsekvenserna av framtida katastrofer.

Vi återuppbyggde grundvattenbassänger med hjälp av vetenskaplig och lokal information. Dessa bassänger gagnar 1 376 familjer genom att erbjuda tillgång till rent vatten.

Klimatförändringen har lett till att helt nya skadegörare har dykt upp i Nepal. De orsakar stora olägenheter för jordbrukets produktion. Vi utbildade 60 lokala jordbrukare i att använda ekologiska gödselmedel och bekämpningsmedel.

Tre kvinnor som odlar växter.
Kvinnorna har deltagit i en jordbruksutbildning som ordnats av Röda Korset. Nu odlar de tomater i sin köksträdgård med nya metoder. Fotograf: Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto ⁣

Vi främjade kvinnors och flickors hälsa

Finlands Röda Kors förbättrade kvinnors och flickors hälsa år 2022. Tyngdpunkten låg på i synnerhet kvinnors och flickors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. Finlands Röda Kors försvarar kvinnors och flickors grundläggande rättigheter, så att de själva kan fatta beslut om sin kropp och får leva utan att uppleva våld eller utnyttjande.

Klimatförändringen, tillgången till vatten och vilka hygientjänster som finns tillgängliga påverkar i hög grad kvinnors och flickors hälsa.

Klimatförändringen gör att smittsamma sjukdomar förekommer oftare och försämrar familjernas livsmedelsförsörjning, vilket i sin tur ökar undernäringen särskilt bland kvinnor och barn.

Om det inte finns tillgång till rent vatten är kvinnorna tvungna att hämta vatten längre ifrån, vilket kan utsätta dem för våld.

Hygien är en väsentlig del av hälsan, och därför utbildar vi kvinnor i till exempel god menstruationshygien och att söka sig till service när de föder barn.

I fjol fick 76 400 människor högklassiga och icke-diskriminerande tjänster inom sexuell och reproduktiv hälsa genom vårt arbete. Vi renoverade och byggde 50 vattenpunkter, från vilka över 170 000 människor får rent vatten. 101 600 personer fick hälsoupplysning om hur diarré, lunginflammation och malaria kan förebyggas hos barn under 5 år.

Exempel på åtgärder som förbättrar kvinnors och flickors hälsa som vi främjade:

 • I Burundi förbättrades barnens hälsa när frivilliga gjorde hembesök och ökade människornas medvetenhet om till exempel vikten av vacciner samt en hälsosam föda och kost för spädbarn och små barn.
 • Vi delade ut produkter för menstruationshygien till 1 200 skolflickor i Etiopien. Vi renoverade och byggde dessutom fem hygienlokaler i skolor, där kvinnor och flickor tryggt kan sköta sin menstruationshygien.
 • I Kenya fick sammanlagt 5 650 personer information om sexuell och reproduktiv hälsa. Dessutom nådde 30 manliga opinionsbildare sammanlagt 580 personer. Opinionsbildarna har till uppgift att bryta fördomar om familjeplanering och berätta för männen om deras roll i förbättrandet av mödra- och barnhälsan.
 • I Malawi gjorde 777 utbildade frivilliga över 30 900 hembesök, där de spred information om kolera, polio, diarré, malaria och förebyggande av undernäring. Dessutom byggde vi 28 tillgängliga toaletter i skolor som gynnade över 6 000 elever. Vi renoverade 13 vattenbrunnar, som gjorde rent vatten tillgängligt för 3 000 människor. Vi delade ut över 5 100 flergångsbindor till skolflickor.
Leende skolflickor med hygienpaket.
I Malawi delade man ut hygienförpackningar i skolan. Förpackningarna innehåller till exempel menstruationsskydd, en handduk och tvål. Fotograf: Björn Udd / Suomen Punainen Risti

Kvinnors och flickors hälsa förbättrades i Sydsudan

Vi arbetade för att förbättra kvinnors och flickors hälsa i till exempel Sydsudan. Könsrelaterat våld och ojämlikhet mellan könen är vanligt i landet, där en konflikt har pågått i flera år. Otillräckliga hygienlokaler i skolorna och bristfällig menstruationshygien försämrar många flickors skolgång.  

Vi nådde sammanlagt 106 250 människor i Sydsudan genom olika hälsoförbättrande åtgärder. Vi renoverade och byggde tio toaletter i skolor, och i sex av dessa byggde vi också 11 platser för handtvätt. Vi delade ut hygienpaket till 135 skolflickor och genomförde städkampanjer, genom vilka tillståndet i samhällenas närmiljö och medvetenheten om betydelsen av en ren miljö förbättrades.

De nya och renoverade skoltoaletterna har förbättrat flickornas tillgång till hygienutrymmen och därmed ökat flickornas närvaro i skolorna i Sydsudan. Flickorna känner sig tryggare till exempel under menstruationen, vilket minskar deras frånvaro från skolan.

Dessutom förbättras flickornas menstruationshygien genom utdelningen av hygienpaket och informationen om menstruationshygien. Hygienpaketen innehåller till exempel menstruationsskydd, tvål och underkläder.

Vi stödde också ett radioprogram om könsrelaterat våld och psykosocialt stöd för att nå så många människor som möjligt. Vi engagerade religiösa ledare i beslutsfattande ställning i lokala samhällen samt lokala myndigheter i att ordna egna evenemang för att öka människornas medvetenhet om till exempel könsrelaterat våld och förebyggande av det.  

Människor vid en vattenpunkt.
Vi förbättrade tillgången till vatten i Sydsudan. Fotograf: Terjo Aaltonen / Suomen Punainen Risti

Vi gav humanitär hjälp mitt i kriser

I fjol behövde exceptionellt många människor över hela världen humanitär hjälp.

Vi fortsatte att skicka humanitärt bistånd till konfliktoffer i Ukraina. Biståndet kommer att behövas under lång tid ännu. Finlands Röda Kors stöder arbetet i Ukraina med medel från utrikesministeriet och ur katastroffonden. Vi har också förmedlat monetärt bistånd till Internationella Röda Korset.

Till Ukraina och dess närområden skickade vi både materialhjälp och biståndsarbetare. Vi levererade till exempel tält, filtar och medicinsk utrustning. Vi skickade en hälsoklinik och organiserade mobila hälsovårdsenheter i Ukraina. Vi förmedlade pengar till ett kontantbiståndsprogram för att hjälpa de mest utsatta i Ukraina och dess grannländer.

Hungerkrisen i Östafrika fördjupades ytterligare. Orsakerna till det är många – konflikter som pågått en längre tid samt extrema väderfenomen till följd av klimatförändringen, till exempel torka och å andra sidan översvämningar, har påverkat situationen och gjort det svårt att bedriva jordbruk och boskapsuppfödning.

Vi gav ekonomiskt stöd till Internationella Röda Korsets vädjan om att svara på de behov som hungerkrisen medför. I insatsen har man till exempel delat ut kontanthjälp och främjat hälso- och sjukvården samt familjernas utkomst.

En frivillig inom Röda Korset kramar en annan människa.
Den frivilliga inom ukrainska Röda Korset tröstade en som skakats av kriget i Uzjhorod. Fotograf: Marko Kokic / Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto ⁣

Den långvariga humanitära krisen i Afghanistan har fördjupats avsevärt efter talibanernas maktövertagande. Landets ekonomi har börjat dala kraftigt, fattigdomen har ökat samt den torka som pågått i tre år och som förstärkts av klimatförändringen har lett till ytterst osäker livsmedelsförsörjning och ökat det humanitära lidandet.

Vi stödde Internationella Röda Korsets katastrofbiståndsoperation i Afghanistan. Operationen fokuserar i synnerhet på den akuta livsmedelsbristen genom närings-, livsmedels- och kontantbistånd samt stöder basbehoven för familjer som lider av torkan. Även kvinnor och barn, som befinner sig i en särskilt utsatt ställning, behöver bistånd.

Den humanitära situationen i Myanmar är svår och försämras hela tiden. Utbredda våldsamheter och krisens socioekonomiska konsekvenser har allvarlig påverkan på landets befolkning. Vi stödde Internationella Röda Korsets katastrofbiståndsoperation Myanmar. Med hjälp av operationen leverera vi livsviktigt humanitärt bistånd till människor som har tvingats fly sina hem i nordvästra och sydöstra Myanmar.

Vi delade ut biståndsartiklar, såsom hygienförpackningar, liggunderlag och myggnät, samt i mån av möjlighet kontantbistånd. Vi stödde också primärvårdstjänster med hjälp av mobila kliniker.  

En frivillig inom Röda Korset delar ut hjälppaket.
Röda Korset i Myanmar delade ut hygienpaket till hjälpbehövande. Fotograf: Khaing Wai Aung / Myanmarin Punainen Risti

Humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete går hand i hand

Vi fortsatte vårt arbete med långvariga kriser i särskilt utmanande miljöer. Finlands Röda Kors bedriver långvarigt utvecklingssamarbete med lokala rödakors- och rödahalvmåneföreningar, vilket möjliggör en fullständig kontinuitet för genomförandet av det humanitära samarbetet.

I svåra verksamhetsmiljöer är rödakors- och rödahalvmåneföreningarnas frivilliga ofta de första biståndsarbetarna på plats och i vissa fall också de enda.

De har ofta exceptionellt gott tillträde till olika områden och en viktig uppgift i att se till att hjälpen når fram till de allra mest utsatta människorna. De ger livsviktiga tjänster och direkt humanitär hjälp, såsom mat, vatten, första hjälpen och psykosocialt stöd.

Exempel på arbete med långvariga kriser:

 • Under de senaste tre åren förbättrade vi tillgången till vatten och hygienkunskapen i Afghanistan. I ett projekt som avslutades i fjol nådde vi sammanlagt 60 640 elever, lärare och annan skolpersonal. Dessutom fick sammanlagt 3 600 mödrar samt far- och mormödrar information om sexuell och reproduktiv hälsa. Vi stödde också 14 mobila hälsoteam inom rödahalvmåneföreningen i Afghanistan. Teamen bestod av både kvinnlig och manlig personal och kunde således nå även kvinnor och barn. Teamen nådde i fjol 116 200 patienter, av vilka över hälften var kvinnor.
 • Vi stödde åtta hälsovårdscentraler som drivs av Röda Halvmånen i Jemen och där sammanlagt 74 560 patienter vårdades.
 • Vi stödde de lokala rödakorsföreningarna i Östafrika i deras kriskommunikation och hanteringen av sociala medier för att öka den allmänna kännedomen om Röda Korset och tillgången till humanitärt bistånd under svåra förhållanden. Vi utbildade personalen, utvecklade kommunikationssätten och berättade om Röda Korsets verksamhet för olika grupper.
 • Vi främjade spridningen av hälsokunskap och tillgången till hälsotjänster i Myanmar. Sammanlagt 25 040 personer fick information om och tjänster för till exempel sexuell och reproduktiv hälsa samt mödra- och barnhälsa.
 • Vi inrättade en mobil klinik i Niger som stöd för hälsopunkternas verksamhet. Via dessa tjänster fick sammanlagt 5 210 kvinnor och flickor information om sexuell och reproduktiv hälsa. Dessutom fick över 32 000 personer mer information om menstruationshygien och preventivmetoder vid olika evenemang.
En anställd på Röda Korset ger ett hjälppaket till ett barn.
Vi såväl gav humanitär hjälp som fortsatte att bedriva vårt långvariga utvecklingssamarbete i Afghanistan. Fotograf: Meer Abdullah / Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto

Tryggande av en långsiktig utveckling i Somalia

Det långsiktiga utvecklingssamarbetet fortsatte och vi gav humanitär hjälp i till exempel Somalia. Hela Östafrika har plågats av en aldrig tidigare skådad torka, som allvarligt har försvårat livsmedelsförsörjningen.

Vi fortsatte att samarbeta med somaliska Röda Halvmånen, som till exempel erbjuder primärvårdstjänster särskilt för landsbygdssamhällen och dem som bor i de områden som är svårast att nå.

Somaliska Röda Halvmånen upprätthåller både mobila och permanenta hälsokliniker. I Somaliland och Puntland finns det sammanlagt tolv permanenta hälsokliniker, och minst en mobil klinik är kontinuerligt verksam. Finlands Röda Kors stödde sju permanenta kliniker i Somalia i fjol.

Sammanlagt 74 100 patienter fick vård vid permanenta hälsokliniker. På klinikerna erbjöds till exempel primärvård, vaccinationer, koststöd och screening för undernäring. 35 860 barn under 5 år screenades för undernäring, och sammanlagt 14 520 barn vaccinerades mot mässling, stelkramp, kikhosta, hepatit B och difteri.

På klinikerna erbjöds dessutom tjänster inom sexuell och reproduktiv hälsa, såsom familjeplanering, vård under och efter graviditet och förlossning samt hiv-test. Sammanlagt 20 860 kvinnor fick vård under graviditet, 4 250 kvinnor fick vård efter förlossning och 3 560 förlossningar registrerades på klinikerna. 550 personer testades för hiv.

Frivilliga inom somaliska Röda Halvmånen spred hygienkunskap, berättade om hälsosam näring och kost för spädbarn och små barn samt spred information om hur farlig kvinnlig könsstympning är.  

Ett barn och en mamma på en av Röda Halvmånens kliniker. En vårdare ger barnet mat.
Många barn fick vård vid somaliska Röda Halvmånens kliniker. Fotograf: Annalisa Ausilio / Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto ⁣

Vi stärkte lokala partner

Ett viktigt mål för Finlands Röda Kors långsiktiga utvecklingssamarbete är att stärka de lokala rödakors- och rödahalvmåneföreningarna. Vårt mål är att stödja våra partnerföreningar så att de kan tillhandahålla livsviktig hjälp och betydelsefullt stöd i hela landet.

Rödakors- och rödahalvmåneavdelningarna gör de lokala samhällenas röster hörda och lyfter fram deras behov. I fjol främjade vi avdelningsutvecklingen i 34 olika avdelningar.

Det innebär till exempel stärkande av medelanskaffningen, stöd för förvaltningen och utveckling av frivilligverksamheten. En stark rödakors- eller rödahalvmåneförening behöver aktiva medlemmar och frivilliga i olika åldrar och med olika kön från såväl landsbygd som städer.

Vi samarbetade med våra partnerföreningar, för att till exempel de hinder som personer med funktionsnedsättning möter ska förstås bättre. Vi ordnade utbildningar om rättigheterna för personer med funktionsnedsättning och beaktandet av dem i biståndsarbetet. Vi ordnade utbildningar i Malawi, Niger och Zimbabwe.

Dessutom utbildade vi 99 anställda i hur man på ett övergripande sätt tar itu med orsakerna till, riskerna med och konsekvenserna av våld, diskriminering och utslagning. De anställda kom från Niger, Somalia och Zimbabwe.

Vi utvecklade resiliensen för våra partners ekonomi samt god förvaltning i Eswatini, Sierra Leone och Burundi. Vi hjälpte våra partner att analysera sina behov av ekonomiförvaltning, medelanskaffning och ledning genom information mot en hållbarare ekonomi. 

En anställd och en frivillig inom Röda Korset.
Vi stödde Röda Korset i Malawi i utvecklingen av frivilligverksamheten. Fotograf: Björn Udd / Suomen Punainen Risti
Röda Korsets internationella bistånd
Röda Korsets internationella bistånd
Utvecklingssamarbete
Utvecklingssamarbete