25.08.2023

Så här har Finlands Röda Kors hjälpt till i Afghanistan

Fotograf: Meer Abdullah / IFRC.

Två år efter Talibanregimens uppgång till makten har den humanitära situationen i Afghanistan försämrats ytterligare.

Den långvariga humanitära krisen i Afghanistan har under de senaste två åren fördjupats betydligt. Landets ekonomi har börjat dala kraftigt, fattigdomen har ökat och perioderna av torka som påverkats av klimatförändringen har drabbat befolkningen. Situationen har lett till allvarlig brist på matsäkerhet och humanitärt lidande.

Utan internationell finansiering har landet inte kunnat erbjuda sina medborgare basservice, såsom hälso- och sjukvård samt rent vatten. Kvinnornas och flickornas ställning i landet har hela tiden försämrats och de löper risk för att totalt hamna utanför hjälpen, hälso- och sjukvården samt utbildningen.

Uppskattningsvis är 28,8 miljoner människor, det vill säga två tredjedelar av landets befolkning, i behov av humanitär hjälp.

Långsiktigt stöd och humanitär hjälp behövs

Finlands Röda Kors har redan i årtionden understött den afghanska Röda halvmånen. Vi har styrt vårt stöd huvudsakligen via Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC) och Internationella rödakorskommittén (ICRC).

Under de senaste två åren har vi främjat tillgången till rent vatten och hygienkunskapen samt förbättrat skolornas vatten- och sanitetslokaler. Med vårt stöd har de ambulerande hälsoteamen i den afghanska Röda halvmånen erbjudit livräddande första hjälpen, primärvård och vaccinationstjänster, inklusive tjänster inom sexuell och reproduktiv hälsa. Teamen består av både kvinnlig och manlig personal och kan således nå även kvinnor och barn.

Vi har även gett humanitär hjälp som svarar på akuta behov. Vi har ur vår egen katastroffond och med finansiering beviljad av Finlands utrikesministerium bidragit till IFRC:s nödhjälpspådrag. Insatsen för nödhjälp har koncentrerat sig på att lindra matbristen med hjälp av närings-, mat- och kontanthjälp och den har nått över 1,7 miljoner människor. Via ICRC har vi ytterligare bidragit sjukhus, hälsostationer och rehabiliteringstjänster för invalidiserade.

Trots den utmanande situationen har Rödakors- och Röda halvmånerörelsen en exceptionellt bra möjlighet att agera i hela landet och nå de hjälpbehövande. Förrättandet av humanitär hjälp är livsviktigt. Det behövs dock mer långvarigt ekonomiskt engagemang och arbete för att människornas basservice och överlevnad ska kunna tryggas, säger Karoliina Viita, Röda Korsets koordinator för humanitär hjälp.

Finlands Röda Kors har sedan augusti 2021 riktat närmare 3,7 miljoner euro ur katastroffonden och utrikesministeriumet till Afghanistan. Vi har stött nödhjälpspådrag och långvariga projekt med såväl monetär och materiell hjälp samt personhjälp.

– Den afghanska Rödahalvmånen och hela Rödakors- och Rödahalvmånerörelsen är mer behövliga och betydelsefulla än någonsin. Det är särskilt viktigt att stödja lokala aktörer i en utmanande omvärld, eftersom den effektivaste och snabbaste hjälpen kommer nära, konstaterar Viita.

Ge ett bidrag till katastroffonden
Ge ett bidrag till katastroffonden