Röda Korset och målen med hållbar utveckling

Bilden som fotograferats uppifrån visar en åker i dåligt skick med texten SOS. Uppe på bilden syns förstörda byggnader.
Fotograf: Benjamin Suomela / Suomen Punainen Risti

Röda Korset främjar uppnåendet av FN:s mål för hållbar utveckling utomlands och i hemlandet.

År 2015 avtalade FN:s medlemsländer om en handlingsplan för hållbar utveckling och om 17 mål, som styr framstegen inom hållbar utveckling.

Med hjälp av målen strävar man efter att utrota extrem fattigdom i världen och trygga en välmående miljö på ett hållbart sätt. Målen borde uppnås före år 2030.

Handlingsplanen Agenda 2030 för hållbar utveckling gäller alla länder i hela världen. Finlands Röda Kors verksamhet i hemlandet och utomlands har fokus på i synnerhet följande mål.

Utrota fattigdom i alla dess former överallt

Att minska fattigdomen är på ett sätt eller annat en del av allt internationellt biståndsarbete inom Finlands Röda Kors.

Vi bidrar till att minska fattigdom såväl direkt genom mikrofinansiering eller genom att utveckla näringsverksamheter som indirekt genom att förbättra människors och samhällens hälsa och beredskap att reagera vid kriser och katastrofer.

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk

Enligt FN lider över 820 miljoner människor i världen av brist på mat. Röda Korset hjälper de som lider av brist på mat till exempel genom att dela ut kontant bistånd som människorna kan köpa mat och andra basförnödenheter för.

Finlands Röda Kors hjälper de som är mest utsatta, såsom barn, gravida och ammande kvinnor, äldre, sjuka och handikappade personer.
Inom hälsoarbetet är till exempel att öka näringskunskaperna ett viktigt delområde.

Vi stärker livsmedelsförsörjningen för familjer som lider av effekterna av klimatförändringen exempelvis genom att främja odlingsmetoder som fungerar med mindre vatten, såsom nyckelhålsträdgårdar, och introducera växtarter som tål torka.

I hemlandet delar Röda Korset ut mat i en del kommuner med hjälp av EU:s mathjälp. Med presentkorten som delas ut under biståndsorganisationernas gemensamma kampanj Jul i Sinnet underlättar vi julfirandet för mindre bemedlade familjer.

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar

Finlands Röda Kors bedriver ett långvarigt och förebyggande hälsoarbete bland de mest utsatta människorna och samhällena. När en katastrof inträffar är vi beredda att skicka hälso- och sjukvårdspersonal eller till och med hela fältsjukhus för att hjälpa människorna.

Röda Korset betonar vikten av hälso- och sjukvård som omfattar hela världen. Alla människors rätt till fungerande primärvård är även en förutsättning för att målen för hållbar utveckling ska uppnås.

Röda Korsets lokala frivilliga, som sprider information i sina samfund, har en nyckelroll i det långvariga hälsoarbetet.

Till exempel förbättrar de frivilliga mödrars och barns hälsa genom att följa upp barnens utveckling, de utför förebyggande arbete för att förhindra undernäring, diarré och smittsamma sjukdomar samt uppmuntrar människorna att använda hälso- och sjukvårdens tjänster och ha hälsosamma levnadsvanor.

Röda Korsets vatten- och sanitetsprojekt bidrar till att minska sjukdomar som smittar via vatten, såsom diarré, bland små barn.

I hemlandet främjar Finlands Röda Kors välbefinnande och ett tryggt liv, hjälper människor att klara sig på egen hand samt stärker samhällets förmåga att arbeta tillsammans för att öka välbefinnandet.

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla

Röda Korset fostrar en ny generation hjälpare genom att samarbeta med finländska skolor och läroanstalter. Målet är att hjälpa barn och unga att växa upp till individer som respekterar mänskliga värden, sig själva och andra.

Röda Korset arbetar även aktivt med global fostran via kampanjer och genom att producera undervisningsmaterial till läroanstalter. Inom många internationella biståndsprogram betonas vikten av att dela med sig av de färdigheter och kunskaper man lär sig i skolan med övriga medlemmar i samfundet.

Katastrofberedskapen främjas även i synnerhet genom program för skolor, med hjälp av vilka man främjar barns och ungas färdigheter i första hjälpen, utarbetar och tränar på räddningsplaner samt förbättrar säkerheten i skolbyggnaderna och under skolgången.

Uppnå jämställdhet mellan könen och öka alla kvinnors och flickors egenmakt

För att minska fattigdomen är det viktigt att öka jämställdheten mellan könen.

Inom det internationella biståndsarbetet stärker vi flickors möjligheter att studera, till exempel genom att förbättra menstruationshygienen, bygga toaletter i skolor samt öka ungdomarnas kunskaper om sexuell och reproduktiv hälsa.

Röda Korset främjar kvinnors möjligheter att delta i och leda Röda Korsets arbete på dess samtliga nivåer. Inom samarbetsprogrammen främjas kvinnornas roll i beslutsfattandet på bynivå och utbildas kvinnor till exempel för beredskaps- och räddningsuppdrag, som ofta betraktas som typiska uppgifter för män.

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla

Bristen på rent vatten och toaletter samt dåliga kunskaper om hygien orsakar enormt mycket sjukdomar, i synnerhet i de fattigaste länderna. När en katastrof inträffar förvärras situationen ytterligare av bristen på rent vatten och sanitet.

Att leverera rent vatten till människorna, bygga vattensystem, toaletter och avlopp samt förbättra och säkerställa hygienen är viktiga åtgärder inom Röda Korsets katastrofhjälp och utvecklingssamarbete.

Verka för ekonomisk tillväxt samt full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla

Röda Korset hjälper småföretagare att bedriva och främja sina näringsverksamheter, till exempel genom att erbjuda mikrolån och kontant bistånd.

Att trygga lokala näringar och skydda dem från effekterna av katastrofer eller klimatförändringen, eller starta nya näringar återspeglas på bred front i samhället och stärker individernas, familjernas och samfundens förmåga att klara sig och utvecklas.

Minska ojämlikheten inom och mellan länder

En viktig del av Röda Korsets hjälparbete såväl i hemlandet som utomlands är att påverka beslutsfattarna, så att de ska beakta de mest utsatta människorna i sina beslut.

I påverkansarbetet ingår ansvar för utvecklingen av fattiga länder samt för att stödja människor som av olika orsaker lämnat sina hem i deras ursprungsländer, längs deras resvägar och i de länder dit de kommer. I enlighet med sina principer hjälper Röda Korset dem som lider störst nöd. En stor del av utvecklingssamarbetet riktar sig till de bräckliga länderna i Afrika.

Göra städer och bosättningar säkra och hållbara

Att förbereda människor för de hot och upprepade naturkatastrofer som klimatförändringen ger upphov till är en viktig del av Röda Korsets internationella biståndsarbete.

Röda Korset stärker samhällenas katastrofberedskap och -tålighet såväl på landsbygden som i storstädernas slum, där invånarna är särskilt utsatta när en katastrof inträffar. Vi stödjer samhällsprogram som våra partner har planerat i stadsmiljöer samt förbättrar beredskapen för storolyckor och exempelvis jordbävningar.

Klimatförändringen framskrider, vilket gör att säkerställande av samfundens och samhällets resiliens (förmåga att anpassa sig till, klara sig under och återhämta sig från undantagsförhållanden och kriser) blir allt viktigare i Finlands Röda Kors arbete i hemlandet.

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster

Röda Korset följer hållbara praxis för offentliga upphandlingar. Målet är alltid att skaffa produkterna lokalt när det är möjligt, med tanke på såväl kostnadseffektiviteten som uppföljningen av koldioxidavtrycket. Lokala inköp främjar även uppnåendet av det åttonde målet.

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringen och dess konsekvenser

Klimatförändringen är vår tids största globala utmaning. Den är även i allra högsta grad en humanitär kris.

Som världens största humanitära aktör är Röda Korset aktivt med och bekämpar effekterna av klimatförändringen och bidrar till att stävja den.

De som är särskilt utsatta är människor som redan har det svårt, till exempel säsongsarbetare och småbrukare som är beroende av jordbruket och vars
utkomst påverkas av varmare temperaturer, extrema väderfenomen och värmestress hos boskapen. Risken för att dö av hälsoeffekter till följd av extrema temperaturer och värmeböljor ackumuleras särskilt på den mest utsatta befolkningen i storstäderna.

Röda Korset främjar anpassningen till och beredskapen för klimatförändringens effekter.

På lokal nivå hjälper de frivilliga människor att förstå klimatförändringens effekter, identifiera riskerna och förbereda sig för dem. Därtill stödjer vi samarbetet mellan utsatta samhällsgrupper och myndigheter samt andra aktörer.

Röda Korset förbereder sig för riskerna även genom att utveckla system som varnar i ett tidigt skede utifrån väderprognoser.Vi hjälper småbrukare att anpassa sig till förändrade produktionsförhållanden exempelvis genom att introducera växtarter som tål torka och klimatsmarta odlingsmetoder.

Även det förebyggande arbetet i Finland blir allt viktigare när antalet stormar ökar, havsnivån stiger och störtregn orsakar översvämningar.

I sitt arbete beaktar Röda Korset klimatpåverkan från sin verksamhet när det gäller allt från resor och anskaffningar till katastrofhjälpens operationer. Vi ställer upp mål för att minska utsläppen och utarbetar en handlingsplan för att uppnå dem.

Vårt mål är att vara en klimatneutral organisation före år 2030.

Främja fredliga samhällen och tillgodose tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva och ansvarsfulla institutioner på alla nivåer

Rödakors- och rödahalvmånerörelsen grundar sig på så omfattande delaktighet som möjligt såväl lokalt, regionalt, nationellt som globalt. Delaktigheten återspeglar sig på all verksamhet samt styr Röda Korsets påverkansarbete och arbete tillsammans med samarbetspartners.

Röda Korsets verksamhet grundar sig på sju principer, bland annat humanitet, opartiskhet, neutralitet och självständighet. Att upprätthålla dessa principer och förverkliga dem förutsätter transparens och ansvar gentemot olika intressenter.

Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling

Behovet av humanitär hjälp och utvecklingsfinansiering kommer att öka avsevärt framöver, bland annat till följd av de utmaningar som klimatförändringen orsakar.

Inom katastrofberedskapen främjar Röda Korset bland annat verksamhets- och finansieringsmodeller som grundar sig på prognoser och med hjälp av vilka man kan svara mot extrema väderförhållanden och sträva efter att såväl förhindra skador och förlust av människoliv som minska kostnaderna för humanitär biståndsverksamhet.

Röda Korset är närvarande i 192 av världens länder, så organisationen har förmåga att agera efter behov såväl lokalt som globalt. Röda Korset eftersträvar bästa möjliga resultat för att hjälpa människor med hjälp av många intressenter och partnerskap.