Det röda korset - en symbol som skyddar

Ett rött kors mot en vit bakgrund är inte ett tecken som vem som helst fritt kan använda för att signalera första hjälpen eller sjukvård.

Tecknets uppgift är istället att fungera som ett skyddsemblem för läkarnas arbete under krig och konflikter. Symbolen finns också till för att skydda internationella Röda Korsets hjälparbete. Därför finns det strikta regler om hur symbolen får användas under fredstid. Det är ett brott att missbruka skyddsemblemet.

Trots att Röda Korset får använda skyddsemblemet i sin verksamhet äger organisationen inte tecknet. 

Vem får använda det röda korset som en skyddande symbol?

Det röda korsets användning regleras av Genèvekonventionerna (LÄNK?). Dessutom har de stater som bundit sig till konventionerna egna regler i sina nationella lagar, däribland Finland. Rödakorssymbolen ägs av den finska staten. Det röda korset fungerar också som tecken för försvarsmaktens sjukvårdsinrättningar.

I krigs- och konfluktsituationer får det röda korset användas som skyddsemblem av

  • Försvarsmaktens sjukvårdsinrättning
  • Internationella rödakorskommittén
  • Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen
  • läkare, fordon och sjukhus som utsetts av och fungerar under myndigheterna

I fredstid får skyddsemblemet användas av:

I Finland kan kostnadsfria ambulanser och första hjälpen-stationer under fredstid få specialtillstånd att använda det röda korset. Tillståndet ges av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira, med Finlands Röda Kors samtycke.

Röda korset symbol för organisationens verksamhet

Internationella Röda Korset har rätt att använda symbolen som ett tecken för hela organisationen och dens verksamhet. Eftersom Finlands Röda Kors är en del av den internationella verksamheten får den nationella rörelsen använda symbolen. Det finns ändå vissa regler: ofta är korset litet och den nationella rörelsens namn står i samband med tecknet. Finlands Röda Kors första hjälpen-jour kan använda ett rött kors utan organisationens namn också i officiella flaggor, vimplar eller märken.

Finlands Röda Kors har strikta rekommendationer för hur symbolen får användas. Logons form och användning är noga angivna i Röda Korsets grafiska manual.

Förbjudet för andra att använda det röda korset

Användningen av det röda korset under fredstid regleras i Finland genom lagen om användningen av vissa internationella skyddande beteckningar från 1979.

Rödakorsemblemet får inte användas i till exempel reklamer eller annan marknadsföring, och inte heller av apotek eller i medicinförpackningar. Det är också förbjudet att använda symbolen i leksaker eller underhållning. Dessutom är det förbjudet att använda symboler som påminner om det röda korset. Förbudet gäller så väl privatpersoner som företag och myndigheter.

Staten kontrollerar användningen av rödakorsemblemet i samarbete med Finlands Röda Kors. Röda Korset hjälper kontrollarbetet genom att informera om korrekt användning av emblemet och genom att rätta felaktig användning. Respekten för det röda korset i fredstid ökar det skydd emblemet ger i kriser och konflikter.