17.03.2023

Vi fortsätter arbetet med utdragna humanitära kriser

Fotograf: Meer Abdullah / IFRC

Finlands Röda Kors stöder arbetet som Internationella Rödakors- och rödahalvmånefederationen utför i utdragna och svåra humanitära kriser. Utrikesministeriet beviljade finansiering om 11,5 miljoner euro för detta arbete.

Vid sidan av påtagliga, stora och plötsliga kriser fortsätter Finlands Röda Kors sitt arbete med att svara på utdragna humanitära kriser i synnerligen utmanande verksamhetsmiljöer, såsom i Afghanistan och Myanmar. 

– I båda länderna har biståndsorganisationernas verksamhetsförutsättningar inskränkts betydligt och den långsiktiga utvecklingsfinansieringen har minskat då finansiärer har dragit sig ur. Det är av yttersta vikt att verksamheten för Röda Korsets och Röda Halvmånens nationella föreningar fortsätter i dessa länder. De har ofta exceptionellt god åtkomst till olika områden samt en viktig uppgift i att se till att hjälpen når fram till de allra mest utsatta människorna, säger Karoliina Viita, samordnare för Röda Korsets humanitära bistånd. 

Förutom till Afghanistan och Myanmar, beviljar utrikesministeriet finansiering via Finlands Röda Kors också till Röda Korsets internationella kommittés operationer i Sydsudan, Niger, Jemen och Ukraina. Finlands Röda Kors stöder operationer genom monetärt och materiellt bistånd samt genom att skicka biståndsarbetare.

Finlands Röda Kors bedriver långvarigt utvecklingssamarbete med lokala Röda Korset- och Röda halvmånen-aktörer, vilket möjliggör ett sömlöst kontinuum på genomförandet av det humanitära samarbetet. 

Omfattande bistånd till Afghanistan 

Under de senaste 1,5 åren har den kroniska humanitära krisen i Afghanistan fördjupats ytterligare sedan talibanerna tog makten. Landets ekonomi har raserats och utan internationell finansiering, kan landet inte erbjuda sina medborgare basservice, såsom hälso- och sjukvård och rent vatten.

Situationen för landets kvinnor och flickor är fortsatt försämrad och risken finns att de hamnar helt utanför hjälp, hälso- och sjukvård och utbildning. Utöver detta har den oerhörda ökningen av fattigdom samt torkan, som redan pågått i tre år, orsakat en allvarligt osäker livsmedelsförsörjning.

Uppskattningsvis är 28,3 miljoner människor, det vill säga två tredjedelar av landets befolkning, i behov av humanitärt bistånd. 

Utrikesministeriet i Finland beviljar nu 1,5 miljoner euro till Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationens (IFRC) nödhjälpsoperation. IFRC har kapacitet att vara verksamt i landet trots den krävande situationen, med målet att ge bistånd till 1,1 miljoner människor, vilket täcker landets samtliga 34 landskap, och på bred basis svara på de humanitära behoven.

Operationen fokuserar i synnerhet på den akuta livsmedelsbristen genom närings-, livsmedels- och kontantbistånd samt stöder basbehoven för familjer som lider av torkan. Även kvinnor och barn, som befinner sig i en särskilt utsatt ställning, behöver bistånd.  

Finlands Röda Kors har efter augusti 2021 redan riktat närmare 1,5 miljoner euro ur katastroffonden och utrikesministeriet till Afghanistan. Detta bistånd fördubblar finansieringsbeloppet. Finlands Röda Kors har stött nödhjälpsoperationer och långvariga projekt med såväl monetärt som materiellt bistånd och personbistånd. 

Det humanitära biståndet svarar på akuta behov. Samtidigt behövs långvariga monetära engagemang och långvarigt arbete, med hjälp av vilka man kan trygga basservicen och att människor klarar sig mitt i katastroferna. Därför är det särskilt viktigt att stödja lokala aktörer i utmanande verksamhetsmiljöer, såsom Röda Halvmånen i Afghanistan.

Finlands Röda Kors har förbundit sig till detta arbete. Att avbryta biståndet skulle skada människor som redan befinner sig i oerhört svåra situationer, inklusive flickor och kvinnor.

Bistånd ur katastroffonden till den utdragna krisen i Myanmar 

Den humanitära situationen i Myanmar är exceptionellt svår och försämras hela tiden. Efter militärkuppen i februari 2021 påverkas landets befolkning allvarligt av aldrig tidigare skådat utbredda våldsamheter, flyktingskap och krisens socioekonomiska konsekvenser.

Cirka 17,6 miljoner människor, det vill säga två tredjedelar av landets befolkning, är för närvarande i behov av humanitärt bistånd. Antalet flyktingar inom landet uppgår till över en miljon och behovet av humanitärt bistånd är stort bland dem.  

Utrikesministeriet beviljar nu 500 000 euro till den gemensamma nödhjälpsoperationen mellan Finlands Röda Kors och Röda Halvmånen i Myanmar. Utöver detta allokerar Finlands Röda Kors 100 000 euro ur sin egen katastroffond till operationen. Med hjälp av operationen leverera vi livsviktigt humanitärt bistånd till människor som har tvingats fly sina hem i nordvästra och sydöstra Myanmar.

Vi delar ut biståndsartiklar, såsom hygienförpackningar, liggunderlag och myggnät, samt i mån av möjlighet kontantbistånd till uppskattningsvis 15 000 personer. Vid behov kan vi även stödja servicen för bashälsa med hjälp av mobila kliniker. 

Efter februari 2021 har Finlands Röda Kors allokerat närmare en miljon euro till landet. Med dessa medel har man stött till exempel Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationens vädjan om nödhjälp, som fokuserar på första hjälpen och bashälsovård samt täckande av basbehov.

Dessutom har man utvecklat stadsgemenskapernas katastroftålighet, främjat reproduktiv hälsa och hälsa för mödrar och barn och användningen av rent vatten samt förbättrat saniteten i gemenskaperna.

Man har även stärkt verksamhetsförmågan för lokala avdelningar inom Röda Korset i Myanmar, så att de kan svara på kriserna och erbjuda viktig service i utmanande miljöer. 

Utvecklingssamarbete
Utvecklingssamarbete
Humanitär hjälp
Humanitär hjälp