30.11.2022

Hiv-info på det egna språket är allas rättighet

Fotograf: Mika Ruusunen / Hivpoint

Organisationerna som utför hivarbete påminner om att information om hiv och sexuell hälsa ska erbjudas på ett språk som personen som behöver information förstår. Kommittén för världsaidsdagen har producerat ett flerspråkigt infomaterial om hiv för olika språkgruppers behov.

Information om förebyggande, testning och behandling av hiv ska finnas lätt tillgänglig också för andra än personer som talar något av de officiella språken i Finland. Lättillgängligheten främjar förebyggandet av hivsmittor, gör att smittade söker sig till vård och att man tar hand om sin sexuella hälsa.  

För att svara mot behovet har kommittén för världsaidsdagen producerat ett flerspråkigt material om hiv och om förebyggande och behandling av hiv. De flerspråkiga infokorten kan utnyttjas för hälsorådgivning till exempel på flyktingförläggningar, inom hälsovården, socialvården och vid läroanstalter.

– De som flytt från en humanitär kris är med tanke på hälsan i en speciellt sårbar ställning. I den anländandes hemland är primärvården ofta belastad och tillgången på mediciner kan vara dålig, säger planeraren för hälsofrämjande vid Finlands Röda Kors Eija Ohvanainen.

– I den nya miljön gör det främmande språket att information erhålls långsammare och det kan försvåra möjligheterna att söka sig till vård. Utöver service ska den anländande erbjudas information på ett språk, som hen tryggt kan använda vid samtal om ärenden som gäller den egna hälsan.

De som flytt från en humanitär kris är med tanke på hälsan i en speciellt sårbar ställning.
Eija Ohvanainen

Chefen för kommunikation och påverkansarbete vid Hivpoint Vilma Pietilä betonar att information behövs förutom om förebyggande av hiv även om vårdstigen efter en eventuell smitta.

– De som flyttat till Finland ska erbjudas information om Finlands konfidentiella, avgiftsfria och kvalitativa hivtestning och -behandling, så att tröskeln att söka sig till hivtest och vid behov till hivbehandling ska vara så låg som möjligt, påminner Pietilä.

Hiv ökar ojämlikheten globalt och inom samhällena

Fastän antalet hivsmittor är relativt litet i Finland, är hiv och aids fortfarande ett globalt hälsoproblem. Varje dag blir 4000 personer hivsmittade och varje minut dör en människa i aids. Totalt finns det uppskattningsvis 38,4 miljoner människor som är hivsmittade – nästan sju gånger Finlands folkmängd. Coronapandemin har fördröjt arbetet för att motverka hiv i hela världen.

– Hiv försätter människor i ojämlik ställning. Vi kan minska smittorna globalt genom att satsa på globala hälsosystem, tillgång på preventivmedel, tillräckliga testningsmöjligheter och övergripande sexualundervisning, påminner Riikka Kaukoranta, som är sakkunnig i påverkansarbete vid Väestöliitto.

Ojämlikheten syns både globalt och inom samhällena. Människor med utländsk bakgrund är i Finland en mångahanda grupp, och utöver språket kan det också finnas andra försvårande faktorer som gör att man inte får information.

Stödenheten Pro-tukipiste ry, som erbjuder stöd- och hälsotjänster med låg tröskel för personer som fungerar inom sex- och erotikbranschen, poängterar att det också för sexarbetare som hör till den rörliga befolkningen och inte kan något av Finlands officiella språk är synnerligen viktigt att få tillförlitlig och aktuell information om att skydda sig, testning och hivvård på olika språk.  

– De hivpositiva blir fortfarande diskriminerade och stämplade överallt i världen, även i Finland. Utöver att informera bör man ta tag i attityder och synliggöra både diskriminerande agerande och strukturer i samhället. En god vård är en grundläggande rättighet, den upprätthåller de hivpositivas hälsa och förhindrar spridning av hiv. Att rättigheterna förverkligas är en förutsättning för att hivepidemin ska kväsas, påminner verksamhetsledare Sini Pasanen från Positiiviset ry-HivFinland rf.

Världsaidsdagen firas årligen den 1 december. Målet för dagen är att öka människornas medvetenhet om hiv och aids samt att göra kampanjer för förebyggande av hivsmitta och för de hivpositivas rättigheter.

Till kommittén för världsaidsdagen i Finland hör Positiiviset ry-HivFinland rf, Hivpoint, Finlands Röda Kors, Pro-tukipiste ry och Väestöliitto.

Avgiftsfri och anonym hälsorådgivning runt om i Finland.
Avgiftsfri och anonym hälsorådgivning runt om i Finland.
Flerspråkig coronakommunikation
Flerspråkig coronakommunikation