18.04.2023

Finlands Röda Kors användning av givna bidrag i krisen i Ukraina.

Fotograf: Marko Kokic / Punaisen Ristin kansainvälinen liitto

Röda Korset bistår människor som lider av krisen i Ukraina, dess grannländer och i Finland.

Det viktigaste syftet med vårt bistånd är att möta människornas primära behov: bringa människorna som lider av krisen mat, vatten, hälsovård, och tak över huvudet för dem flytt från sina hem.

Flera miljoner människor har flytt undan krisen Ukraina. Det behövs bistånd såväl i Ukraina som i länderna dit människorna flyr.

Medlen som Röda Korset har fått som bidrag används i biståndsarbetet.

Biståndet från Finlands Röda Kors ingår i arbetet hos internationella Röda Korset till stöd för biståndsarbetet som utförs av ukrainska Röda Korset respektive Röda Korsen i närområdena. Dessutom används bidragen till katastroffonden till att i Finland hjälpa människor som flytt från Ukraina.

Bistånden används till att

  • finansiellt stödja Röda Korsets internationella biståndsoperationer
  • skicka biståndsmedarbetare till Ukraina och dess närområden
  • skicka materiellt bistånd till Ukraina och dess närområden
  • bistå flyktingar som anländer till Finland

Utöver finansiella bistånd har Finlands Röda Kors även skickat förnödenheter för inkvartering och sjukvård samt en komplett hälsoklinik.

Med de insamlade bidragen har vi även skickat biståndsarbetare på plats. De är yrkesfolk inom bland annat logistik, hälso- och sjukvård, psykosocialt stöd, kommunikation och organisationsutveckling samt experter, som bedömer det humanitära läget och behovet av hjälp.

Vår enhet för katastrofberedskap med fokus på logistik organiserar transport, lagring och distribution av Röda Korset materialbistånd till Ukraina.

Två medarbetare från Röda Korset står framför en kolonn med Röda Korsets långtradare.
Röda Korsets biståndstransport med 11 långtradare nådde fram till Ukraina kring mitten av mars. Den innehöll bland annat filtar och sjukvårdsartiklar. Ari Mäntyvaara (till vänster), biståndsarbetare vid Finlands Röda Kors, ledde lastbilskolonnen och Jari Kylmäläinen körde den första långtradaren. Fotograf: Punainen Risti

Det är alltid Migrationsverket som svarar för finansieringen av lagstadgad asylverksamhet, men även medel som getts till katastroffonden används till att bistå människor som anländer till Finland.

Allt efter behovet ger vi dem till exempel kläder, artiklar för hygien, drycker, mat och annat för primära behov. Därtill har bidragen använts för att ordna med psykiskt stöd.

Hur får man bistånden att nå Ukraina och dess närområden?

Finlands Röda Kors kanaliserar medlen ur insamlingen för Ukraina via internationella Röda Korset.

Såväl Röda Korsets internationella kommitté (ICRC) som det internationella förbundet för Röda Korsets och Röda Halvmånens föreningar har vardera publicerat vädjan om nödhjälp, som Röda Korsen – inklusive Finlands Röda Kors – finansierar gemensamt.

Man måste skapa ett system där folk får stöd under en längre tid.
Marko Korhonen, chef för det internationella katastrofbiståndet

Internationella Röda Korset styr medlen det får till biståndsarbetet i Ukraina och dess grannländer. Med medlen köper man bland annat mat, förnödenheter för hygien och inkvartering, kläder, sjukvårdsförnödenheter och delar kontanta bistånd till familjer, för till exempel matinköp.

Människorna ges också första hjälpen och psykosocialt stöd. Röda Korset bistår även vid evakueringar.

Biståndet levereras till destinationen av hela Röda Kors-rörelsen: tiotusentals frivilliga, medarbetarna på ukrainska Röda Korset och Röda Korsen i grannländerna samt biståndsarbetarna vid internationella Röda Korset och Röda Korsen i övriga länder.

En frivillig på Röda Korset hjälper en äldre person att passera över en träbro.
Ukrainska Röda Korset evakuerar människor i flykt undan strider, i april i Vysjhorod. Finlands Röda Kors stödjer biståndsarbetare från ukrainska Röda Korset, med hjälp av givare. Fotograf: Ukrainan Punainen Risti

Även logistikerna på Finlands Röda Kors har en viktig roll i att få biståndet fram.

Biståndsoperationen i Ukraina är exceptionellt utmanande, emedan mängden människor som flytt från sina hem är ofantlig och operationen utförs även i många grannländer, förutom Ukraina.

Alla medel som insamlats i våra insamlingar för nödhjälp blir dock använda till att bistå dem som lider av konflikten. Finlands Röda Kors har framför allt fokus på hälsoarbetet.

Går hela intäkten från insamlingen helt och hållet till de
hjälpbehövande i Ukraina?

Medlen i katastroffonden är inte bundna på förhand till något visst projekt och därför kan man även vid kort varsel hjälpa med medlen då en olycka eller kris inträffar. För ögonblicket hjälper vi med katastroffonden de utsatta i nödens stund både i hemlandet och utlandet.

Konflikten i Ukraina orsakade dock mycket snabbt ett väldigt behov av bistånd i såväl Ukraina som grannländerna. Alla engångsbidrag till katastroffonden under perioden 24.2–16.5 styrs därför till att hjälpa dem som lider av krisen i Ukraina.

Ej allokerade bidrag till katastroffonden efter 17.5 styrs på normalt sätt till att bistå dem som hamnat mitt i krig och naturkatastrofer på olika håll i världen.

Det är fortfarande möjligt att rikta bidrag till att bistå dem som lider av krisen i Ukraina:

  • Ge ett bidrag via vår webbplats
  • Skicka ett sms  med texten SPR15  till numret  16499  (15 €)
  • Via MobilePay till numret 11646
  • Deponera bidraget direkt på kontot OP FI52 5000 0120 4156 73. Mottagare: Röda Korset. Referensnummer: 6020.

Hur stor del av bidragen används i biståndsarbetet?

Vår beräkning i nuläget är att cirka 97 cent av varje euro som givits i bidrag till insamlingen för nödhjälp går direkt till biståndsarbetet för att hjälpa människorna som lider av krisen i Ukraina.

Kostnaderna för insamlingsmetoder, tjänsteleverantörer, marknadsföring samt avlöning av personalen för medelinsamling räknas som insamlingskostnader. Insamlingskostnaderna varierar årligen och per insamling.

I denna insamling har vi sparat exceptionellt mycket i insamlingskostnader eftersom till exempel flera medier har deltagit i talkot genom att erbjuda insamlingen gratis synlighet, och flera banker har inte tagit betalt för sin service.  

Vi vet kostnadsprocenten för insamlingen exaktare först då den avslutats, men för 2022 har insamlingskostnaderna varit mycket låga, ca 3 procent.

I insamlingen för Ukraina samlar vi in medel till vår katastroffond och enligt stadgarna för fonden får dess kostnader för insamling vara högst 20 procent.

Varför används inte alla givna medel genast?

Eftersom behovet av hjälp kommer att pågå i flera år, ska även biståndsarbetet ske på lång sikt.

Konflikten har orsakat en stor humanitär nöd och behovet av hjälp ökar dag för dag. Detta innebär att behovet av bistånd kommer att finnas ännu länge efter att striderna en dag har upphört.

Alla medel som givits till insamlingen för Ukraina kan inte användas genast. Först måste man säkerställa hurdan hjälp behövs var och mest, samt hur distributionen kan ordnas så effektivt och tryggt som möjligt.

– När en person har förlorat sin näring och sitt hem, räcker det inte med att denne en gång får ett biståndspaket. Man måste kunna skapa ett system där folk får stöd under en längre tid, säger Marko Korhonen, chef för Finlands Röda Kors internationella katastrofbistånd.

Du kan följa Finlands Röda Kors arbete för att hjälpa människor som lider av krisen i Ukraina, här

Följ vårt arbete att hjälpa dem som lider av krisen i Ukraina
Följ vårt arbete att hjälpa dem som lider av krisen i Ukraina