09.12.2022

Behovet av mathjälp har blivit långvarigt i Finland

Fotograf: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

Finlands Röda Kors färska utredning visar att mathjälpen, som var avsedd som ett tillfälligt stöd, har blivit en bestående del av de ekonomiska möjligheterna att klara sig för många.

Finlands Röda Kors utredde mathjälpens verkningsfullhet genom en enkät till hjälpmottagarna. Den riksomfattande enkäten besvarades av 639 personer runt om i Finland.

Hälften av de svarande berättade att deras inkomster inte alltid räcker till för de nödvändiga utgifterna, såsom mat, mediciner och räkningar. Nästan hälften av de svarande hade hämtat mathjälp redan i mer än två år.

- Enkätresultaten visar starkt att behovet av mathjälp har blivit långvarigt för många. Bidraget, som från början var avsett som tillfälligt, har för många blivit en bestående del av möjligheterna att klara sig. Av dem som svarade upplevde 82 procent sig ha en svag ekonomi, berättar Finlands Röda Kors planerare för mathjälpsverksamhet Riikka Kaukonen Lindholm.

De som beskrev sin ekonomiska situation som svag bedömde också att deras påverkningsmöjligheter var svagare. De upplever att de inte kan inverka på saker som sker i deras eget liv och inte heller på levnadsmiljön.

I ljuset av resultaten är mathjälpen för många nödvändig för att de ska klara sig. Av de svarande hämtar 40 procent mathjälp en gång i veckan eller oftare. De svarande som kämpar med sina inkomster känner att de inte har möjlighet att ändra på sin nuvarande ekonomiska situation, säger Kaukonen Lindholm.

Antalet personer som hämtar mathjälp ökar


Antalet personer som tyr sig till mathjälpen i Finland ser ut att öka hela tiden. Cirka en fjärdedel av dem som svarade hade sökt sig till mathjälpen under det senaste året.

- Ökningen av livsmedelspriserna och stegringen i levnadskostnaderna påverkar människornas förmåga att klara de nödvändiga utgifterna. Behovet av mathjälp syns som ett ökat antal besökare vid matutdelningarna. Till exempel besöktes Finlands Röda Kors mathjälpsevenemang i fjol av 70 000 hjälpmottagare och i år uppskattar vi att siffran överskrider 100 000, berättar Kaukonen Lindholm.

Det framgår av enkätsvaren att flera mathjälpsevenemang önskas.

Finlands Röda Kors utvecklar mathjälpsverksamheten i hemlandet. Röda Korset intensifierar samarbetet med andra aktörerna. I verksamheten betonas ett helhetsinriktat bemötande av den hjälpsökande till exempel genom gemensamma måltider. I samband med mathjälpen erbjuds ofta också annat stöd, såsom skuld- och hälsorådgivning i samarbete med olika aktörer.

Enkäten genomfördes under tiden 2.11 - 27.11.2022 som en del av Finlands Röda Kors projekt Mat och hjälp till alla, som social- och hälsovårdsministeriet stöder, samt projektet Mat och delaktighet, som stöds med medel från Veikkaus.