Dataskydd

Dataskyddochregister

Finlands Röda Kors har förbundit sig att skydda sina kunders integritet. Ditt förtroende är viktigt för oss. På denna sida hittar du information om våra principer angående dataskyddet, användningsvillkor och registerbeskrivningar.

Våra dataskyddsprinciper

  • Vi behandlar personuppgifter om Röda Korsets frivilliga, medlemmar, bidragsgivare, kunder, samarbetspartner och skolornas kontaktpersoner.
  • Personuppgifterna behandlas i register som centraliserats till Röda Korsets centralbyrå samt mellan distrikten, avdelningarna och institutionerna. Distriktsbyråerna, avdelningarna och institutionerna kan också behandla uppgifterna utanför det centraliserade registret. Röda Korsets institutioner är Blodtjänsten, återvinningsvaruhuset Kontti, Punainen Risti Ensiapu Oy, De ungas skyddshus och asylförläggningar.
  • Angående Finlands Röda Kors Blodtjänst dataskydd, isamlade personuppgifter och behandling av dessa hänvisar vi till Blodtjänst egna sidor https://www.blodtjanst.fi/blodtjanst/dataskydd 
  • Uppgifterna som vi behandlar delas in i uppgifter från användarna, uppgifter som observerats om användningen av nättjänster och uppgifter som härletts med hjälp av analyser.
  • Vi samlar in personuppgifter om personer som ger ett bidrag till Röda Korset i ett register över bidragsgivare. I registret samlas uppgifter om bidrag som Röda Korset fått per telefon, sms, giro eller på nätet.
  • Vi använder personuppgifterna vid kommunikation, kundtjänst, produktion av tjänster samt vid inriktning av tillåten marknadsföring och reklam.
  • Vi samlar in och behandlar endast nödvändiga uppgifter och raderar föråldrade uppgifter så snabbt som möjligt.
  • Vår utgångspunkt är att personuppgifter inte lämnas ut utanför organisationen. Uppgifter kan vid behov lämnas ut mellan Röda Korsets centralbyrå, distrikt, avdelningar och institutioner.

Integritetsskydd

På Röda Korsets webbplats kan bland annat kakor och mobilidentifikationer samt webbsignaler användas utan att integritetsskyddet äventyras. Med hjälp av kakor och andra motsvarande tekniker samlas in uppgifter om när och hur tjänsterna används: från vilken webbplats besökarna kommer till tjänsten, vilka webbsidor de bläddrat i, vilket innehåll de har läst och klickat på, samt information on användarens skärmskärpa, terminalens operativsystem och dess version.

Med hjälp av kakor kan man förbättra produkterna och tjänsterna samt visa sådant innehåll som är intressant för användaren. Det viktigaste är att se till att tjänsterna är trygga. I våra tjänster används mest kakor, webbsignaler, lokala lagringstekniker, mobila identifikationer och serverloggar.

Det går inte att identifiera användaren enbart utifrån kakor och tjänsten kan till exempel inte veta användarens namn eller e-postadress om användaren inte själv anger dessa. Om användaren är inloggad i en digital tjänst, såsom Oma-app, kan vi kombinera uppgifter som observerats om användaren med de uppgifter som användaren gett och uppgifter som personligen identifierar användaren.

Användningsvillkor

Vänligen läs igenom följande villkor innan du använder tjänsten. Användningen av Röda Korsets och dess institutioners webbplatser kräver att du godkänner användningsvillkoren. Materialet på webbplatsen, såsom texter, grafik, fotografier, bilder, teckningar, logotyper, ikoner, inspelningar och programvaror är Röda Korsets egendom. Alla rättigheter till materialet förbehålls. Det är förbjudet att kopiera, förflytta, ändra, lagra, publicera eller distribuera materialet utan Röda Korsets skriftliga tillstånd. Det är tillåtet att läsa webbplatsen med dator eller motsvarande anordning samt skriva ut för personligt bruk. Det är tillåtet att använda dokument som är avsedda att vara offentliga i offentlig informationsförmedling, men informationskällan ska alltid anges. 

Materialet på webbplatserna överlåts för användning så som det är och Röda Korset ansvarar inte för materialets felfrihet, fullständighet eller tillförlitlighet.

Materialet kan inte anses vara ett anbud eller åtagande som binder Röda Korset. Röda Korset förbehåller sig rätten att ändra materialet och webbplatsens användningsvillkor, tillgänglighet eller andra egenskaper och garanterar inte att webbplatsen är tillgänglig felfritt eller utan avbrott.

Röda Korset ansvarar inte för några indirekta eller direkta kostnader, förluster eller skador. I dessa räknas med bland annat förluster av omsättning, inkomster eller vinster, avbrott i verksamheten eller förlust av information på grund av användningen av webbplatsen eller materialet som den innehåller eller på grund av ett avbrott i användningen. Röda Korset svarar inte heller för störningar eller fel i datasystemet eller datakommunikationen eller för förluster eller skador som skadliga program eventuellt orsakar. Röda Korset är inte ansvarigt för webbplatser eller material som tillhör tredje parter och till vilka det finns en länk eller hänvisning på webbplatsen.

Registerbeskrivningar

I register- och dataskyddsbeskrivningarna anges hur kundernas personuppgifter används och samlas in. Beskrivningarna har utarbetats som skydd för kunderna, för att garantera behandlingens transparens och de bygger på EU:s dataskyddsförordning.

Om du inte på denna sida hittade informationen som du behöver, kontakta: tietosuoja@redcross.fiVi hjälper dig gärna!

Uppdaterat 11.6.2020