20.10.2021

Principer som gäller personalen

Fotograf: Tatu Blomqvist / Suomen Punainen Risti

Inom Röda Korset för vi en jämlik personalpolitik och följer gemensamma spelregler.

Målet för principerna som gäller vår personal är en arbetsgemenskap där klimatet präglas av förtroende samt de anställda vill och har möjlighet att lyckas som individer och som arbetslag.

Planering leder utvecklingen av arbetsplatsen

Inom vår centralförvaltning gör vi årligen upp en personal- och utbildningsplan i enlighet med lagen om samarbete inom företag som leder det långsiktiga genomförandet och uppföljningen av personalledningen.

I planen ligger fokus särskilt på att bedöma sådana förändringar som inverkar på antalet anställda, personalstrukturen och personalens kompetens. Målen och principerna som gäller utvecklingen av arbetshälsan har en viktig roll.

I planen beskrivs dessutom principer som främjar jämlikhet och jämställdhet samt hur verkställandet av dessa bedöms.

Vi utvecklar arbetsplatsen systematiskt samt lyssnar på och inkluderar aktivt personalen i utvecklingen. Läget för arbetsgemenskapen och dess utveckling följs upp kontinuerligt med hjälp av personalundersökningar.

Vi utvecklar chefsarbetet planmässigt med hjälp av coachning och utbildning samt genom samarbete mellan cheferna.

Vi för en ständig dialog med representanter för personalen i bland annat arbetarskyddskommissionen och centralbyråns personalforum som sammanträder regelbundet. Förändringar och reformer bereds i samarbete med personalen.

Vid rekryteringar erbjuder vi möjligheter till intern arbetsrotation och karriärutveckling. Öppna platser fylls i regel genom ansökningsförfaranden.

Introduktion och coachning

Introduktion av personalen och kontinuerlig coachning är en viktig del av Röda Korsets verksamhetsprinciper.

Introduktionen består av en helhet som innefattar introduktion till Röda Korsets verksamhet och praxis samt till arbetsgemenskapen, rutinerna och människorna, introduktion till den egna enhetens uppgifter, dess verksamhetsprocesser och samarbetspartner samt introduktion till arbetsuppgiften (arbetsintroduktion). I introduktionen används även digitala lärandemiljöer till hjälp.

Kompetensutvecklingen planeras och genomförs inom ramarna för Finlands Röda Kors strategi, verksamhetsplaner och budget samt myndighetsföreskrifter.

Målet är att säkerställa att kompetensen utvecklas systematiskt på det sätt som verksamhetens fokusområden och målen för dessa förutsätter. Individuella mål ställs upp i mål- och utvecklingssamtalen.

Röda Korset accepterar inte trakasserier

Vi accepterar inga former av sexuella trakasserier, antastande och utnyttjande inom Finlands Röda Kors. Vi förbinder oss till att Finlands Röda Kors är en trygg miljö för anställda, frivilliga, hjälpmottagare och tredje parter att verka i.

Läs Röda Korsets riktlinjer om förebyggande av sexuellt ofredande och utnyttjande

Det etiska och ansvarsfulla Röda Korset
Det etiska och ansvarsfulla Röda Korset
Vad gör Röda Korset?
Vad gör Röda Korset?