30.06.2021

Ungdomarna vill ha trygga, sociala och respekterande digitala verksamhetsmiljöer

Fotograf: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

Ungdomarna och familjerna har rätt till ett lättillgängligt och tryggt digitalt stöd, också efter coronapandemin.

Röda Korsets De ungas skyddshus inledde i februari 2021 i samarbete med Accenture ett konceptuerings- och visioneringsarbete för en ny typ av digital skyddshusverksamhet. De ungas skyddshus har redan i flera år mött och stöttat ungdomar på webben i Sekasin-chatten tillsammans med organisationspartnerna.

Det digitala utvecklingsarbetet gällande de ungas skyddshus fick en extra puff i och med coronapandemin. Våren 2020 inleddes med stöd av LokalTapiola webbhjälp för ungdomar och deras närstående.

Då var målet att nå och stödja i synnerhet sådana grupper vars liv speciellt hade försvårats på grund av pandemin. I och med att projektet framskred ökade förståelsen för behovet av digitalt stöd.

De ungas skyddshus började undersöka hur en permanent och nationell webbhjälp kunde ordnas. Utöver digitalt stöd vill De ungas skyddshus i fortsättningen erbjuda digitala miljöer, där de ungas och deras närståendes likvärdiga möjligheter till delaktighet och inflytande ökar.

– Vi vill utveckla bättre digitala stigar till exempel från den anonyma hjälpen på Sekasin-chatten till mera långvarigt psykosocialt stöd. Vårt mål är att skapa en möjligast nåbar och jämlikhetsfrämjande digital helhet, som fungerar både som stöd och påverkanskanal och som ger upphov till gemenskaper. Allt det här vill vi också erbjuda som en möjlighet för de ungas närstående, berättar projektchef Kati Kyyrö från De ungas skyddshus.

Gemensam utveckling med ungdomar och familjer

 Visionen för det digitala skyddshuset har byggts upp tillsammans av arbetstagare, frivilliga, partner, familjer och i synnerhet ungdomarna.

Visioneringen om den framtida digitala helheten och planeringen av verksamhetsmodellen som möjliggör den genomfördes under ledning av Accenture under tre månader och då utreddes vilka digitala funktioner som redan finns i skyddshusen, vilka nya element i helheten som behöver utvecklas och tillsammans med vem helheten kan utvecklas.

– Det var härligt att märka hur ivrigt och öppet arbetstagarna, ungdomarna, de frivilliga och partnerna deltog i utvecklandet. Det här visar att det finns en efterfrågan på digitala tjänster, en väl koordinerad och uppbyggd helhet samt nya verksamhetsmodeller. Digitalisering innebär inte enbart att nuvarande funktioner flyttas över till digitala miljöer, utan det är fråga om människonära utveckling och övergripande omplanering av tjänster och verksamhetsmodeller, så att de bättre motsvarar framtidens förändrade behov. Digitalisering kräver av organisationerna flexibilitet, smidighet och nya talanger. Vårens arbete var en strålande början på den här stigen.”, konstaterar projektchef Reetta Penttilä från Accenture.

De unga kunde påverka utvecklingsarbetet för det digitala skyddshuset på Digiraati-påverkningsplattformen. I Digiraati-diskussionerna berättade ungdomarna vad de tyckte om planen samt lyfte fram behov och utvecklingsförslag gällande webbstöd.

– Ungdomarnas budskap i Digiraati var tydliga: påverkningsmiljöerna och -sätten ska respektera ungdomarna och vara trygga, sociala och belönande. I en gemenskap växer man till delaktighet. Olika former av digitalt stöd behövs för att var och en ska hitta sin egen väg för att få stöd samt en plats för att få sin röst hört på ett tryggt sätt i samhället. Viktigt är också att stöd kan erhållas utanför tjänstetid”, säger Kyyrö.

Som följande börjar man ändra konceptueringsarbetet för det Digitala skyddshuset till en praktisk verksamhetsmodell. Målet är att skapa en helhet, som byggs upp kring ett starkt partnerskapssamarbete.

– Verksamheten i De ungas skyddshus har alltid grundat sig på samarbete mellan nätverk och gemenskaper. Också på webben kommer det centrala att vara att göra saker tillsammans, betonar Kyyrö.

De Ungas skyddshus – stöd, trygghet och aktivitet
De Ungas skyddshus – stöd, trygghet och aktivitet
Kontaktuppgifter till de Ungas skyddshus
Kontaktuppgifter till de Ungas skyddshus