Röda Korsets lärdomar av beredskapen inför coronapandemin: beredskapen ska förbättras snabbt överallt i världen

Fotograf: Manga Feo / IFRC

Beredskapen inför coronapandemin var globalt bristfällig. Detta framgår av Världens katastrofrapport som nyligen publicerats av Röda Korset. 

Av Världens katastrofrapport som publicerats av Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC) framgår att beredskapen inför en pandemi är en kontinuerlig process samt att man ska börja förbereda sig för den nästa pandemin redan nu. 

Man ska förbereda sig bättre för ständigt ökande och samtidiga kriser. Detta förutsätter inte bara beredskap i fråga om hälsa, utan också att förtroendet, jämlikheten och lokala åtgärder stärks.

– Den färska rapporten visar att coronapandemin har varit den allvarligaste katastrofen på flera decennier enligt nästan alla mätare. Dess ekonomiska och socioekonomiska konsekvenser har varit enorma, för att inte tala om det mänskliga lidandet, säger Heidi Isohanni, Finlands Röda Kors expert för hälsovård.

Det har bekräftats att över 6,5 miljoner människor har dött på mindre än tre år till följd av coronapandemin. Alla länder ska ännu arbeta för att bättre förbereda sig för den nästa pandemin och det internationella samfundet måste bli aktivare.

Röda Korset föreslår att varje land skyndsamt uppdaterar sin nationella beredskapsplan och ökar den nationella finansieringen för hälsovården. Dessutom bör man internationellt förhandla fram och godkänna globala avtal om pandemier och hälsa samt öka den internationella finansieringen för att stödja forskningen i hälsa.

Pandemier som en del av en härva av katastrofer

Beredskap i fråga om hälsa är inte ensam tillräcklig eftersom kriserna inte väntar på sin tur. Enligt rapporten drabbades flera länder av andra stora kriser såsom allvarliga översvämningar och orkaner samtidigt med coronapandemin.

– Det är viktigt att samhället har beredskap för fler än en kris åt gången, eftersom antalet katastrofer ökar på grund av bland annat klimatförändringen, säger Tiina Saarikoski, Finlands Röda Kors direktör för internationell biståndsverksamhet. 

För att undvika globala kriser behövs förtroende, jämlikhet och lokala åtgärder

Förtroende, jämlikhet och lokala åtgärder är viktiga när man förbereder sig för och hanterar kommande globala kriser.

– Coronapandemin visade att förtroende är av avgörande betydelse för att man ska lyckas agera i en nödsituation, konstaterar Isohanni. När människor litar på de anvisningar de får och dem som ger anvisningarna är de redo att även iaktta begränsningar som försvårar deras eget liv. Likaså var det möjligt att vaccinera miljontals människor i rekordtid då de flesta litade på vaccinerna.

Coronapandemin och ojämlikheten föder varandra: om behandlingen av pandemin inte når alla befolkningsgrupper jämlikt kan följderna bli förödande eftersom den farliga sjukdomen kan spridas ytterligare. Därför är det viktigt att alla i samhället har jämlik tillgång till exempel till hälso- och sjukvården eller till korrekt information.

Coronapandemin visade att förtroende är av avgörande betydelse för att man ska lyckas agera i en nödsituation.
Heidi Isohanni

Rapporten visar att beredskapen inför pandemier inte får koncentreras för mycket i vissa områden, utan bekämpningen av spridningen av nya sjukdomar samt hälso- och sjukvårdstjänsterna ska nå hela världen. Lokala organisationer har en viktig roll i bekämpningen av pandemier.

– Röda Korsets och Röda Halvmånens frivilliga är redan verksamma nästan överallt i världen tack vare vilket de har information om den lokala situationen samt beredskap att snabbt reagera på nya kriser, säger Saarikoski. Detta bör beaktas i planeringen och genomförandet av beredskapen.

Världens katastrofrapport

I sin färska rapport ger Röda Korset ländernas regeringar rekommendationer om hur de kan förbereda sig för kommande pandemier.

Världens katastrofrapport kan laddas ned på engelska här.

Den svenskspråkiga sammanfattningen av rapporten kan laddas ned här.

Hur Röda Korset agerade under coronapandemin
Röda Korset och coronaviruset