Hungerdagen: Du hjälper vid kriser nu och i morgon

Ge ett bidrag
Fotograf: Emilia Kangasluoma / Punainen Risti

Röda Korsets katastroffond är som en jättelik insamlingsbössa, dit man ger bidrag och varifrån hjälp ges till dem som behöver den mest. Låt oss i höst samla in den största potten någonsin i jättebössan. Delta genom att ge ett bidrag!

Under Hungerdagen omvandlas ditt bidrag till konkret hjälp: Mat, vatten och skydd. Ute i världen och i Finland.

Ge ett bidrag

Med hjälp av bidragen till katastroffonden skaffar vi snabbt just den hjälp som människorna behöver.

Så här hjälper Röda Korset i Finland

Bränder, översvämningar, epidemier, dataintrång och stora olyckor är exempel på kriser i hemlandet. Frivilliga som är utbildade av Röda Korset arbetar i nödsituationer för att stödja hjälpbehövande och myndigheterna.

Hundratals människor som råkat ut för en plötslig olycka fick i fjol hjälp av frivilliga. 721 personer fick psykiskt stöd. Vi hjälpte också vid bränder. 

Katastroffondens medel stöder den frivilliga räddningstjänsten Vapepas verksamhet till exempel genom att utbilda frivilliga och finansiera kostnaderna för de larmsystem som krävs för räddningsuppdrag. På så sätt upprätthåller vi beredskapen för att svara på olika kriser så effektivt som möjligt i hemlandet. I fjol fick omkring 6 200 människor hjälp av Vapepa, och frivilliga sökte efter försvunna personer i 269 operationer. 

Pengarna ger utrustning till evakueringsenheter

När en stor olycka inträffar i Finland, till exempel i kollektivtrafiken eller inom sjöfarten, eller om ett flervånings- eller radhus brinner, hämtar Röda Korsets frivilliga en evakueringsenhet till platsen.

Med evakueringsenheten, som kan flyttas på en trailer, kan all nödvändig utrustning för att hjälpa och evakuera snabbt föras till olycksplatsen
Med evakueringsenheten, som kan flyttas på en trailer, kan all nödvändig utrustning för att hjälpa och evakuera snabbt föras till olycksplatsen Fotograf: Tuuli Salminen

Med den kommer ofta även frivilliga inom första hjälpen och psykiskt stöd. Det finns evakueringsenheter runt om i Finland, och de utrustas och frivilliga utbildas med hjälp av medel från Hungerdagsinsamlingen.

Vad gör de frivilliga när en kris inträffar?

Våra frivilliga tar hand om människornas basbehov i en nödsituation. De erbjuder de krisdrabbade omedelbart mat, dryck och varma kläder.

Ofta behövs även psykiskt stöd vid nödsituationer. Våra utbildade frivilliga är närvarande. De lyssnar och fokuserar på att ge ett realistiskt hopp samt hjälper de drabbade att kontakta sina närmaste anhöriga. På så sätt kan myndigheterna att koncentrera sig på de viktigaste och mest brådskande frågorna samt på att hantera helheten.

De frivilligas viktigaste uppgift är att möta människor i nöd.

Tillsammans med oss hjälper du ute i världen 

Just nu behövs det akut hjälp i jordbävningszonen i Marocko, i Libyen och i Östafrika, samt i Afghanistan. I Östafrika lider människorna av den värsta torkan på årtionden. Den humanitära krisen i Afghanistan har förvärrats betydligt under de senaste två åren.

I krisdrabbade områden ute i världen kan hjälpen bestå av till exempel första hjälpen-utbildning för frivilliga, kontantbidrag så att familjer kan skaffa mat eller av fältsjukhus med personal.

Jordbävningen i Marocko: En kamp mot tiden

Jordbävningen i Marocko uppges vara den kraftigaste i Nordafrika på över 100 år. Skalvet inträffade den 8 september nära Marrakech, där förstörelsen nu är stor.

Frivilliga från den marockanska Röda halvmånen har alltsedan katastrofen inträffade letat efter försvunna personer, gett första hjälpen och transporterat skadade till sjukhusen samt evakuerat människor i säkerhet ur byggnader som skadats vid jordbävningen. Internationell hjälp kommer behövas under lång tid framåt.

Just nu behövs ditt stöd i Östafrika

Röda Korsets frivilliga är ständigt närvarande i nästan alla länder i världen. Just nu behövs din hjälp i hungerkrisen i Östafrika. De som har det svårast är kvinnor, små barn, människor som flytt från sina hem, äldre och personer med funktionsnedsättningar. I Östafrika lider människorna av den värsta torkan på årtionden, och antalet människor som behöver mathjälp har i år ökat till över 46 miljoner.

Klimatförändringen ger fler torrperioder och översvämningar samt gör dem mer förödande än tidigare. Konflikten i Ukraina har höjt priserna på mat, vilket gör det ännu svårare att klara vardagen och skaffa baslivsmedel.

Finlands Röda Kors har under lång tid hjälp i Östafrika. Förutom att ge nödhjälp hjälper vi även människor att förbereda sig för kriser: Vi utvecklar till exempel jordbruket, byggandet och städernas infrastruktur så att de bättre klarar förödande extrema väderfenomen. På så sätt sparas människoliv när en ny katastrof inträffar.

Den humanitära krisen i Afghanistan har förvärrats betydligt under de senaste två åren

Uppskattningsvis två tredjedelar av landets invånare behöver humanitär hjälp. Finlands Röda Kors har fortsatt sitt biståndsarbete i Afghanistan trots den svåra situationen. Vi har erbjudit både humanitär hjälp och långsiktigt stöd. 

Ett fältsjukhus ger hjälp mitt i förödelsen

När en naturkatastrof eller en konflikt förstör den lokala hälso- och sjukvårdens strukturer kan Röda Korset skicka ett fältsjukhus eller kliniker och internationell sjukhuspersonal till katastrofområdet. På så sätt får de lokala invånare som stannat kvar i området vård. De lokala vårdutbildade får möjlighet att utföra sitt arbete i fungerande lokaler i de fall då det egna sjukhuset har förstörts. Ett fältsjukhus kan fungera även som extra lokaler utanför ett lokalt sjukhus som överbelastats på grund av en olycka. Den lokala vårdpersonalen får viktigt stöd av Röda Korsets läkare och vårdare.

Röda Korsets internationella biståndsarbete samlar unik kompetens som kan utnyttjas vid olyckor även i Finland.

Ge ett bidrag

Så här hjälper katastroffonden

Katastroffondens medel är inte bundna till något visst mål, så de kan riktas till krisområden även med kort varsel. När en orkan orsakar förödelse, torka förstör levnadsförutsättningarna eller livet i flyktingläger blir outhärdligt räddar bidragen människoliv.

Nödhjälp innebär att man tar hand om de grundläggande förutsättningarna för liv: rent vatten, mat, tvål, filtar och presenningar samt hälsovård för människor som har förlorat allt. Vi kan vid behov även skicka fältsjukhus eller till exempel utrustning och stöd för att bygga upp IT-förbindelserna i krisområden. Vi levererar hjälpen i samarbete med den lokala rödakors- eller rödahalvmåneföreningen.

Vi stödjer även utvecklingssamarbete med hjälp av katastroffonden. Vi hjälper samhällen som drabbats av en kris att komma på fötter igen, förbereda sig för eventuella nya kriser och klara sig igenom dem så bra som möjligt.

Behovet av hjälp kan överraska vem som helst av oss när som helst. Med hjälp av katastroffonden hjälper vi även finländare i nöd. Till exempel kan personer som förlorat sitt hem i en brand få nödhjälp, till exempel nödinkvartering, kläder och hygienartiklar samt psykiskt stöd.

Bidragen till katastroffonden säkerställer att utbildade frivilliga alltid är redo att hjälpa överallt i Finland vid plötsliga olyckor eller under exceptionella förhållanden. Under coronaepidemin har de frivilliga hjälpt utsatta personer genom att till exempel dela ut mathjälp och erbjuda personer i riskgrupper hjälp med att uträtta ärenden.

Med hjälp av fonden stöds även Frivilliga räddningstjänsten, som hjälper till med att till exempel hitta försvunna personer.

Här är några exempel på vad man får för pengarna.

I Finland:

 • 50 €: utbildning i psykiskt stöd för en frivillig
 • 180 €: kläder till en person som förlorat sitt hem i en eldsvåda

Beredskapsenhet på släpvagn: När frivilliga hjälper i en nödsituation hämtar de en mobil beredskapsenhet till platsen. Det finns enheter runt om i Finland, och de utrustas även med hjälp av medel från Hungerdagsinsamlingen:

 • 5 €: En filt
 • 13 €: En bensindunk av metall
 • 87 €: Bårar för skadade
 • 149 €: En sladdlös borrmaskin

Ute i världen:

 • 9 €: Ett matpaket för en familj för en vecka
 • 17 €: Moderskapsförpackning i mitten av en katastrof

Ett fältsjukhus kan skickas till krisområden var som helst i världen. Dessa och många andra nödvändiga sjukhusredskap skaffas med insamlade medel, med din hjälp.

 • 4,4 €: Järntillskott för föderskor
 • 100 €: Sykit för sår
 • 620 €: Otoskopset med tillbehör för ett år

Enligt katastroffondens regler får insamlingskostnaderna vara högst 20 procent. För varje euro som donerats till fonden går alltså minst 80 cent till biståndsmålet.

Insamlingskostnaderna består av kostnader för insamlingen av bidrag, till exempel tryck- och portokostnader för brev med förfrågningar om bidrag, kostnader för anskaffning av insamlingsredskap, marknadsföringskostnader samt utomstående serviceproducenters kostnader, till exempel operatörer och banker.

Utöver livsviktiga biståndsmaterial och kostnaderna för leveransen av dem kan man med medel ur katastroffonden även täcka lönekostnaderna för Finlands Röda Kors biståndsarbetare i katastrof- och krisområden. Biståndspersonalen kan bestå av till exempel läkare, sjukskötare och logistiker som arbetar i katastrofområdena. Finlands Röda Kors bedriver inte internationell biståndsverksamhet på frivillig basis från Finland. 

I de länder som får bistånd varierar andelen biståndsarbetare och lokala frivilliga inom biståndsarbetet beroende på situationen och uppgiften. Till exempel är andelen anställda arbetstagare på fältsjukhusklinikerna 50 procent och 50 procent är frivilliga, medan det inom utdelningen av bistånd kan finnas till exempel en anställd som ansvarar för organiseringen per 50 frivilliga som ansvarar för utdelningen. 

Bland Finlands Röda Kors fast anställda personal betalas endast lönerna till personer som utför medelanskaffning på heltid med insamlingsintäkter ur katastroffonden. Lönerna för Röda Korsets övriga personal i Finland finansieras från flera olika källor, till exempel med hjälp av intäkter från försäljningen av Finlands Röda Kors produkter, medlemsavgifter samt bidrag från olika ministerier och social- och hälsoorganisationernas understödscentral, STEA.

I Finland stödjer Röda Korsets anställda de frivilliga i deras uppgifter. Själva biståndsarbetet utförs i Finland av de frivilliga, med några få undantag. Sådana är till exempel uppgifter under kriser som kräver psykologutbildning.

Röda Korsets och Röda Halvmånens frivilliga runtom i världen deltar frivilligt, av vilja att hjälpa.

Katastroffondens regler och stränga tillsyn reglerar hur de donerade pengarna används. Finlands Röda Kors redovisning revideras projektvis varje år, och även av Röda Korsets övriga nationella föreningar förutsätt årlig revision. Eftersom Röda Korsets internationella rörelse är aktiv i nästan alla länder i världen, och då varje land har sin egen verksamhetskultur, är riskhantering viktigt.

Vi analyserar våra samarbetsparter, bedömer deras förmåga att övervaka att medlen används på rätt sätt och övervakar dem även själva. Om verksamheten inte motsvarar våra förväntningar hjälper vi vår partner att utveckla sin verksamhet. Om inte heller det hjälper drar vi oss ur samarbetet. Även det är en del av Röda Korsets utvecklingssamarbete.

På en del ställen har Finlands Röda Kors en egen permanent representant, på andra ställen gör vi kontrollbesök en gång per år eller oftare vid behov.

Om ett objekt har en extern finansiär besöker en representant för finansiären biståndsobjektet för att kontrollera att det som rapporterats stämmer och att pengarna har använts på överenskommet sätt.

Vi övervakar även noggrant att biståndsmaterialen går till de som lider störst nöd.

Av katastroffondens medel kommer cirka 90 procent från privata bidragsgivare. Ditt stöd är viktigt!

Finlands Röda Kors biståndsprojekt finansieras förutom av bidragsgivare även av bland annat utrikesministeriet och Europeiska unionens enhet för humanitärt bistånd (ECHO). Eftersom det inom alla projekt behövs en andel självfinansiering ur katastroffonden skulle biståndsarbetet inte finnas utan våra bidragsgivare.

Ge ett bidrag till katastroffonden

Ett varmt tack för din hjälp!