Röda Korset svarar mot det ökade behovet av mathjälp

En person i Röda Korsets väst för frivilliga packar livsmedel med ett leende på läpparna.
Fotograf: Maiju Pohjanheimo / Suomen Punainen Risti

I Finland har det ökade behovet av mathjälp synts lokalt redan i flera års tid.

År 2020 var antalet mottagare av mathjälp från Finlands Röda Kors frivilliga lokala avdelningar över 50 000. År 2021 fick omkring 70 000 personer mathjälp. Det finns cirka 1 600 utbildade frivilliga inom mathjälpen, och av dessa deltar över 400 i den regelbundna verksamheten.

Röda Korsets mathjälp har sedan länge ordnats i synnerhet i Uleåborgstrakten och Lappland i norra Finland samt i Satakunta.  De största leverantörerna av mat är affärer och centralkök som donerar matsvinn.

EU-mathjälp delades ut i synnerhet på mindre orter med hjälp av över 50 frivilligavdelningar till slutet av 2021 då EU-mathjälpprogrammet avslutades.

Vem får mathjälp?

Vi har utrett mathjälpens effektivitet med hjälp av två enkäter till mottagarna av mathjälpen.

År 2018 genomförde vi en enkät om mathjälpen, där vi utredde erfarenheterna i anknytning till mathjälpen, välbefinnande och hälsa bland mottagarna av mathjälp i Röda Korsets distrikt i Lappland. Samma enkät genomfördes på nytt år 2020 bland mathjälpens kunder i Lapplands och Satakunta distrikt.

Mathjälpen är ofta nödvändig för att en person ska klara sig.

168 mottagare av mathjälp svarade på enkäten, och resultaten visar att skaran av hjälpsökande är mycket brokig.

Av enkäten framgick även att behovet av mathjälp, som är tänkt att vara tillfälligt, ofta förlängs till flera år. För majoriteten av respondenterna är mathjälpen nödvändig för att de ska klara sig. När ekonomin försvagas blir det svårare att ta hand om sin hälsa – medan mathjälpen å andra sidan underlättar det.

Av enkäterna framgick att mathjälpverksamheten också har en social betydelse. Utöver maten önskar man annan verksamhet, någon att prata med eller samtalshjälp, bara den inte är obligatorisk.

Behovet av mathjälp ökar

I Finland har det ökade behovet av mathjälp synts lokalt redan i flera års tid, i synnerhet under coronatiden och till följd av de ökade levnadskostnaderna. Även antalet matutdelningar har ökat. Till exempel i Tammerfors öppnade vi år 2020 ett stort distributionsställe för mathjälp tillsammans med den lokala kyrkliga samfälligheten.

Under coronaepidemin och krisen i Ukraina har våra frivilliga ordnat även olika mathjälpsinsamlingar och -utdelningar tillsammans med andra lokala aktörer, bland annat till barnfamiljer och ensamma äldre.

Vid sidan om utdelningarna erbjuds ofta även andra stödtjänster i samarbete med olika aktörer, till exempel föreningar, församlingar och kommuner.

I samband med mathjälpen ordnar man gemensamma måltider, frukoststunder och möjligheter att få till exempel skuld- och hälsorådgivning samt hjälp av FPA med olika ansökningar. Det är då fråga om stöd som stärker människornas övergripande välbefinnande och delaktighet.

År 2022 utvecklar och utökar vi mathjälpen med understöd från social- och hälsovårdsministeriet samt Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA). På så sätt kan vi erbjuda allt fler mathjälp och annat stöd samt inkluderande verksamhet.

Om du vill bli frivillig vid matutdelningar eller få information om mathjälpverksamheten i ditt område, fråga mer på Röda Korsets distriktsbyrå eller avdelning i ditt område

Läs om utvecklingsprojektet för mathjälpen
Utvecklingsprojekt för organisationssamordning av mathjälpen (2021–2023)
Läs om Röda Korsets mathjälp
Mathjälp