13.04.2023

Jämlikhet och jämställdhet på de Ungas skyddshus

Fotograf: Sanni Wessman

De Ungas skyddshus är en icke-diskriminerande plats för alla. Här hittar du information om våra mål och vårt arbete för att främja jämlikhet och jämställdhet.

De Ungas skyddshus har hjälpt unga och familjer som behöver stöd i över 30 år. Under den här tiden har livet för de unga och familjerna, samhället och samtidigt vardagen i de Ungas skyddshus blivit allt mer mångsidiga.

Samtidigt förverkligas inte de ungas rättigheter till ett gott liv och omsorg på lika villkor, utan de ungas mentala resurser och påverkningsmöjligheter är ojämlika på ett oroväckande sätt.

En plan för jämlikhet och jämställdhet för de Ungas skyddshus har utarbetats för att svara på dessa förändringar och behoven som de skapar. De Ungas skyddshus vill vara en främjare av jämlikhet och jämställdhet. Vi förbinder oss till att De ungas skyddshus är en icke-diskriminerande plats för alla.

Planen för jämlikhet och jämställdhet har utarbetats i samarbete med arbetsgruppen och hela personalen på De ungas skyddshus. Grunden till planen är de sju principerna som styr Röda Korsets arbete.

De ungas tankar och önskemål om jämlikhet och icke-diskriminering samlades in i diskussionerna i Digiraati (på finska) som ordnades våren 2021. De ungas budskap är tydligt: Icke-diskriminering måste höras och synas.  

Planen för jämlikhet och jämställdhet riktar sig till alla som är verksamma på de Unga skyddshus: de unga och deras närstående, anställda, frivilliga och samarbetspartner.

  • En ung person och hens närstående är alltid välkomna till de Ungas skyddshus. Vi uppmuntrar dem att agera på ett jämlikt sätt och att rapportera om diskriminering de upplever.
  • Skyddshusens personal ansvarar för att de Ungas skyddshus är en gemenskap som respekterar de mänskliga rättigheterna och är jämlik för alla.
  • Vi förväntar oss att de frivilliga förbinder sig att vid sidan av Röda Korsets principer och funktionella värden främja jämställdhet och jämlikhet.
  • Av samarbetspartnerna förväntar vi oss också att de främjar jämlikhet och jämställdhet.

 

Jämlikhetsarbetet i de Ungas skyddshus bygger på fyra principer

Målen i planen för jämlikhet och jämställdhet för de Ungas skyddshus bygger på fyra principer eller stöttepelare.


Den första av dessa principer är humanitet, vilket innebär att respektera och uppskatta en annan person som hen är. Vi är medvetna om människors ojämlika utgångslägen och de förhållanden som varje människa vi möter lever i.

Till humanitet hör också att kontinuerligt undersöka och förändra vår egen verksamhetskultur och våra attityder samt att vara medveten om de normer som råder i samhället och i vår tid.

Principen om intersektionalitet påminner oss om att en persons ställning och identitet i samhället påverkas av många saker, såsom kön, hudfärg, språk, samhällsklass, familj, ålder, ursprung, ekonomisk situation och sexuell läggning.

På de Ungas skyddshus får var och en själv definiera sin identitet, det vill säga hurdan hen är i förhållande till andra och det stöd hen behöver. Var och en som befinner sig på skyddshusen bemöts som en individ.

Den tredje pelaren som styr verksamheten är delaktighet. Vi ser till att allas rätt till att få sin röst hörd, samhörighet och aktörskap förverkligas i skyddshusens verksamhetsmiljöer. Var och en har inte bara rätt att bygga sig ett bra liv, utan också rätt att tillhöra grupper som är viktiga för hen samt att hjälpa andra och att förbättra världen.

Den sista principen som styr vårt arbete är tillgänglighet. Tjänsterna ska inte bara vara inom räckhåll utan också tillgängliga på ett sätt så att tjänsterna inte är diskriminerande och så att inte fysiska hinder eller kulturella och kunskapsmässiga faktorer begränsar tillgången till dem. Vi vill att stödet i de Ungas skyddshus motsvarar till exempel användarnas olika funktionsförmåga, oavsett om det är fråga om en digital eller fysisk tjänst.

Fotograf: Sanni Wessman

Hur främjar de Ungas skyddshus jämlikhet?

Planen för jämlikhet och jämställdhet för de Ungas skyddshus är planerad att användas under åren 2023–2026. Planen uppdateras vid behov. För genomförandet av planen svarar ledarna för de Ungas skyddshus tillsammans med en jämlikhetsgrupp som består av representanter för personalen.


Planen är uppdelad i tre större mål som är uppdelade i flera åtgärder. En del av målen och åtgärderna är mer konkreta, en del är mer uppmuntrande till medvetenhet och diskussioner.

Mål 1: Vi kommunicerar på ett tillgängligt och mångstämmigt sätt

Vår kommunikation är jämlik och tillgänglig, vare sig det är fråga om extern kommunikation eller möten i skyddshusen. Målet är indelat i flera underpunkter:
a) Vi använder ett språk som främjar jämlikhet och respekterar var och ens rätt till fri självidentifikation i all interaktion.
b) Vi kommunicerar mångspråkigt och i flera kanaler och använder ett begripligt språk.
c) I vår kommunikation presenteras många slags människor i form av bilder, berättelser, perspektiv och åsikter.

Mål 2: Vi utökar skyddshusgemenskapens kompetens samt utvecklar metoder för att identifiera och ingripa i diskriminering

Vi utvecklar skyddshusverksamheten och personalens kompetens så att verksamheten blir mer tillgänglig för alla och vi ser till att jämlikheten inom skyddshusverksamheten utvecklas. Målet är indelat i följande underpunkter:
a) Vi utser en jämlikhetsgrupp bland personalen. Vi förtydligar processerna för att identifiera och ingripa i diskriminering i skyddshusen.
b) Vi ordnar utbildningar i temat för hela personalen och frivilliga samt vid behov fortbildningar.
c) Alla inskolningsmaterial kompletteras med en presentation om hur metoderna för jämlikhet och jämställdhet syns i skyddshusen.
d) Vi gör en kartläggning av tillgängligheten som vi använder för att identifiera hinder för deltagande i skyddshusverksamheten. Vi utarbetar en åtgärdsplan för att ingripa i hindren.

Mål 3: Vi främjar jämlikhet och jämställdhet i skyddshusverksamheten

Vi främjar i synnerhet ungas delaktighet och allas möjligheter att delta i verksamheten i de Ungas skyddshus.
a) Vi bemöter alla som individer, samtidigt som vi är medvetna om olika individers och olika människogruppers ojämlika utgångspunkter.
b) Vi skapar möjligheter för unga att delta i skyddshusverksamheten samt att uttrycka sina tankar och åsikter.
c) Vi främjar aktivt mångfalden i skyddshusens frivilliggemenskap.
d) Vi lyfter tydligt fram principerna för tryggare rum i vår verksamhet.