18.01.2024

Hungerdagens bössinsamling inbringade 800 000 euro

Fotograf: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

Vid Hungerdagens bössinsamling 22–24.9 insamlades cirka 800 000 euro till Finlands Röda Kors katastroffond. Med hjälp av donationerna hjälper vi både i Finland och ute i världen. Hungerdagsinsamlingen fortsätter på webben till slutet av oktober.

Under Hungerdagen samlas obundna medel in till Röda Korsets katastroffond. Att bereda sig för olika katastrofer och störningssituationer är en viktig del av Röda Korsets arbete både i Finland och ute i världen. Med hjälp av Hungerdagens donationer kan Röda Korset hjälpa snabbt där hjälp behövs mest.

Med hjälp av katastroffonden upprätthåller vi i vårt eget land beredskapen att hjälpa vid plötsliga olyckor och störningssituationer. I plötsliga krissituationer stöder Röda Korset de finländska myndigheterna. Utbildade frivilliga erbjuder psykiskt stöd till människor som drabbats av en kris och bland annat materiellt stöd till personer som förlorat sina hem i en eldsvåda.

Ute i världen är behovet nu speciellt stort i Östafrika som lider av matbrist och i Pakistan som drabbats av exceptionella översvämningar.

- Just nu hjälper vi i Etiopien och Somalia bland annat genom att ge kontanthjälp, med vilken de hjälpbehövande kan skaffa sig till exempel mat eller mediciner. Varje bidrag till katastroffonden är viktigt och möjliggör snabb hjälp till den som behöver det, berättar direktören för Röda Korsets internationella biståndsverksamhet Tiina Saarikoski.

I Pakistan har de exceptionellt kraftiga monsunregnen orsakat ohanterbara översvämningar och jordskred, som drabbat redan över 33 miljoner människor. Finlands Röda Kors har tidigare den här månaden anvisat 100 000 euro ur sin katastroffond till  internationella Röda Korsets biståndsoperation i Pakistans översvämningsområden.

Hungerdagsinsamlingen fortsätter till slutet av oktober

Hungerdagens bössinsamling ordnades förra veckan och frivilliga syntes på gatorna och vid olika evenemang runt om i Finland.

- Bössinsamlingen är en synlig del av Hungerdagen och ett sätt att hjälpa med låg tröskel. Insamlarna och donatorerna utstrålar en speciell glädje, när det nu igen är möjligt att mötas ansikte mot ansikte. Varmt tack till alla frivilliga som deltog i Hungerdagsinsamlingen samt till alla bidragsgivare, säger chefen för medelsanskaffning Anna Laurinsilta.

Bidrag till Hungerdagen kan ges till slutet av oktober.