03.03.2022

Varför bör jag donera pengar till Ukraina – inte varor?

Fotograf: Laura Vesa / Suomen Punainen Risti

Finlands Röda Kors hjälper vid olyckor och kriser i Finland och ute i världen.

Just nu väcker konflikten i Ukraina hos oss alla stor oro och vilja att hjälpa. Varför tar Röda Korset inte just nu emot klädhjälp eller materiell hjälp till Ukraina?

De behov som de lokala berättar om prioriteras

Röda Korset tar just nu inte emot varudonationer till Ukraina och levererar inte heller donerade varor vidare. I stället för varor ber vi om donationer till vår katastroffond.

Grunden för Röda Korsets biståndsarbete är alltid de hjälpbehövandes egen bedömning av situationen. Vad berättar människorna själva som lever mitt i krisen att de behöver? Hurudana budskap får vi av Röda Korsets arbetare och frivilliga som finns på plats?

När du donerar pengar till Finlands Röda Kors Ukrainainsamling, styr vi medlen till Röda Korsets omfattande internationella biståndsoperation i Ukraina och dess närområden. Vi sänder hjälpen alltid på begäran av Röda Korset som verkar på ort och ställe.

På plats förs hjälpen fram till destinationen av lokala Röda Korset och internationella Röda Korset. De fungerar i Ukraina och dess närområden redan nu. De har verkat på området mycket länge redan innan konflikten accelererade och de känner de lokala omständigheterna och hjälpbehovet

Med donationsmedlen skaffas exakt den hjälp som behövs mest

Med hjälp av penningdonationerna kan vi reagera snabbt och skaffa exakt den hjälp som människorna behöver just då. Genom att hörsamma de lokala behoven säkerställer vi att man på plats delar ut korrekta mängder riktiga förnödenheter och att hjälpen går till dem som mest behöver den.

Vi koordinerar vår hjälp med respektive lands myndigheter och övriga organisationer, så att vi kan komplettera varandras hjälp och undvika överlappningar.

Att transportera små varumängder är tidskrävande och dyrt

Att skaffa, transportera och dela ut biståndsförnödenheter i svåra förhållanden kräver omsorgsfull planering. Inom Finlands Röda Kors görs detta arbete kontinuerligt vid vårt logistikcenter i Tammerfors.

Med stöd av donationerna skaffar och skickar vi till krisområdena stora varupartier av god kvalitet, eller så skaffar vi dem på plats eller från närliggande områden.

Varumängderna som internationella Röda Korset skaffar i krissituationer är mycket stora: till exempel en miljon likadana filtar.
Sortering, lagring, transport och utdelning av små varumängder, det vill säga så kallat styckegods, är tidskrävande och dyrt.

Med hjälp av donationerna kan vi skaffa biståndsförnödenheter och -utrustning så nära som möjligt de hjälpbehövande människorna. Så blir det billigare att skicka och transportera. Från Finland skickar vi utrustning och förnödenheter i mängder som det är ändamålsenligare att leverera längre ifrån.

När förnödenheterna skaffas så nära ifrån som möjligt, kan vi stöda den lokala ekonomin, som ofta blir lidande på grund av en kris. Med hjälp av donationerna är vår biståndsverksamhet också hållbarare med tanke på miljön.

Att dela ut hjälp på plats går lättare och snabbare när hjälparna vet vad och hurudana varor som ska utdelas. Också utdelningen av hjälp planeras, så att hjälpen når de mest utsatta på bästa möjliga sätt.

Donationerna möjliggör hjälp av många olika slag

Med hjälp av donationerna är det möjligt att förutom utdelning av biståndsförnödenheter också erbjuda annan livsviktig hjälp som behövs på krisområdena. Finlands Röda Kors sänder ofta till stöd för internationella biståndsoperationer professionella inom olika branscher, till exempel i krisen i Ukraina logistik- och kommunikationsproffs.

I krisområden i världen kan nödhjälpen få många former: den kan till exempel vara första hjälpen-utbildning för frivilliga, kontanta bidrag till familjer för anskaffning av mat eller leverans av ett fältsjukhus med personal.

Vi förstår och värdesätter din oro och din vilja att hjälpa

I den snabbt föränderliga konfliktsituationen är det synnerligen svårt att få fram hjälpen. I extremfall och när det blir trängsel vid gränserna kan icke-koordinerad hjälp till och med vara till skada.

Att sortera, lagra, transportera och dela ut oplanerad hjälp tar tid av mottagarna som de annars skulle använda för att hjälpa de krisdrabbade. En oplanerad hjälpförsändelse som kommer i små partier kan alltså fördröja hjälparnas arbete.

Internationella Röda Korset och Ukrainas Röda Kors har bett att människorna i stället för enskilda varu-, mat- och kläddonationer skulle donera pengar till den koordinerade biståndsoperationen.

I synnerhet i konfliktsituationer kan hjälpbehoven också ändras plötsligt. Människor på flykt har inte möjligheter att bära med sig stora mängder saker. Och redan en växling i väderleksförhållandena kan innebära att formen av hjälp förändras.

Med hjälp av donationer kan hjälpen ändras smidigt och den skaffade hjälpen går inte till spillo.

Vi värdesätter din vilja att hjälpa. Hjälp behövs i Ukraina ännu under en lång tid. I stället för varudonationer ber vi om donationer till katastroffonden.

Ge ett bidrag till katastroffonden
Ge ett bidrag till katastroffonden
Följ vårt arbete att hjälpa dem som lider av krisen i Ukraina
Följ vårt arbete att hjälpa dem som lider av krisen i Ukraina