Skolor

På våra skolsidor finns material för både elever i låg- och högstadium och elever i gymnasium och yrkeshögskolor. Materialet kan användas som stöd i undervisningen eller vid bland annat morgonsamlingar. Här finns också information om hur man deltar i Röda Korsets insamlingar. Tanken är att de olika teman som behandlas i materialet ska väcka tankar och materialet kan göra det vardagliga skolarbetet mer varierande. OBS! Du hittar en sammanfattning på våra skolaktiviteter i Tillsammans gör vi det -skolbrevet längst ner på sidan.

Aktiv temadag hjälper unga att behandla svåra frågor

Röda Korsets undervisningsmaterial för högstadier om första hjälpen stöder läroplanen och bidrar till en aktiv dag i skolan, säger Annamaija Kylä-Setälä, rektor för Keskustan koulu i Harjavalta.

Röda Korsets unga i Harjavalta ordnar årligen en temadag där högstadieeleverna får bekanta sig med frågor om första hjälpen. De olika ämnena behandlas genom att eleverna gör kontroller på en uppgiftsbana. Uppgifterna handlar om första hjälpen och hur man förebygger olyckor, hur man avstår från alkohol och knark, hiv och sexualhälsa samt mentalt stöd.

- Första hjälpen-materialet innehåller viktiga medborgarfärdigheter. De unga lär sig bäst genom att göra. Att behandla teman genom en uppgiftsbana är därför ett aktivt och bra sätt att låta ungdomarna bekanta sig med allt som hör till första hjälpen, säger Kylä-Setälä.

Värdefullt att unga lär sig av varandra

Kylä-Setälä anser att Röda Korsets första hjälpen-material för högstadier stöder läroplanen mycket bra, till exempel i frågan om hälsokunskap. Samtidigt bidrar materialet till nya idéer och infallsvinklar. Det gör det också möjligt att i skolan behandla ämnen som inte direkt nämns i läroplanen.

- Det kan till exempel vara svårt att tala om mentalt stöd i en normal undervisningssituation. På uppgiftsbanan blir det hela mer konkret för de unga, konstaterar Kylä-Setälä.

Speciellt viktigt är det enligt Kylä-Setälä att informationen går direkt från unga till unga. Vissa ämnen är lättare att behandla om ungdomar får tala om dem sinsemellan.

- En jämnårigs åsikt kan många gånger vara viktigare än en vuxen persons åsikt. Vi anser att det jobb de frivilliga ungdomarna inom Röda Korset gör är otroligt värdefullt.

Ett färdigt paket är lätt att genomföra

De unga vid Röda Korsets lokalavdelning ansvarar för att ordna temadagen och erbjuder skolan en färdigt planerad helhet. Skolans enda uppgift är då att bestämma en lämplig tidpunkt för temadagen.

- Lärarna har ofta fullt upp, så samarbetet är mycket välkommet. Dagen är också lätt att genomföra då vi erbjuds ett färdigt, genomtänkt paket. Dessutom är Röda Korset en ypperlig samarbetspart för skolan. Det är lätt att identifiera sig med organisationens värderingar. Det är dessutom fint att många unga, i och med samarbetet med skolan, blir inspirerade att gå med i Röda Korsets frivilligverksamhet, säger Kylä-Setälä.

Röda Korsets morgonsamlingar behandlar viktiga teman som rasism, droger och alkohol, eller naturkatastrofer och regler i krig.

David Chancellor

I Röda Korsets inlärningsmaterial finns information om hur människor lever i olika delar av världen, om rasism, hungersnöd, krigets regler, ensamhet, droger och alkohol samt på vilka olika sätt man kan hjälpa andra som behöver det.

Välkommen till Bokmånad, Röda Korsets kampanj som kombinerar böcker, internationalism och hjälp från barn till barn. Ju mer eleverna läser, desto mer hjälper de dem som är mest utsatta i katastrof- och krisområden.

Alejandro Lorenzo

Unga hjälper unga!

Genom Röda Korsets dagsverkesinsamling kan eleverna i er skola hjälpa ungdomar som fått problem här hemma eller lindra barns lidande längre borta, mitt i krig och katastrofer.

Ni avgör själva om ni ger era dagsverkeslöner till krisarbetet på Ungas skyddshus i Finland eller till vår katastroffond, vars medel vi i huvudsak använder till internationellt bistånd.

Hungerdagen ger skolor ett utmärkt tillfälle att gripa verket an och hjälpa människor både nära och fjärran.

Hitta här kontaktuppgifter till Röda Korsets distriktsbyrå närmast dig.

Videona för skolbruk är ett snabbt och lätt sätt att bekanta sig med Röda Korset arbete och hjälpen som behövs i världen. Utnyttja gärna videona i undervisningen och på skolans evenemang.

Röda rappet är Röda Korset nya uppgiftsbana för lågstadier. Genom att genomföra uppgifterna i banan lär sig barnen viktiga saker om att hjälpa och får på samma gång själva hjälpa.

YLE

Yle arrangerar före julen en rikstäckande kampanj, Lupa välittää – Använd hjärtat. Skolor utmanas att arrangera ett oförglömligt evenemang för ensamma gamla. Vi utmanar alla unga att delta i kampanjen som pågår mellan 23.11 och julaftonen.

Redan under De gamlas vecka 5–12.10 får vi ett litet smakprov av kampanjen. Då arrangeras några evenemang som ska inspirera och visa exempel inför själva kampanjen.

Kampanjens mål är att sammanföra unga och gamla, visa hur mycket vi har att ge varandra och öka förståelsen generationerna emellan.

5.–11.5 firas Rödakorsveckan världen över. I år betonar vi betydelsen av kunskaper i första hjälpen och utmanar också skolelever att testa sina kunskaper och lära sig nytt.