Finlands Röda Kors logistikcentral

Mauri Ratilainen
Finlands Röda Kors genom historien största hjälpförsändelse lastas 25.2.2010, destination Haiti.
Fotograf: Mauri Ratilainen

Logistikcentralen som ligger i Kalkku i Tammerfors upprätthåller Finlands Röda Kors hjälpberedskap.

Finlands Röda Kors logistikcentral
Klädhjälp

Finlands Röda Kors tar ständigt emot hela och rena vardagskläder, som skickas som nödhjälp till t.ex. jordbävnings- eller översvämningsområden. De donerade kläderna sorteras och förpackas för att skickas i logistikcentralen i Tammerfors.

Logistikcentralen i Kalkku erbjuder stödda arbetsplatser för långtidsarbetslösa.

I Finlands Röda Kors logistikcentral:

 • Gör man de anskaffningar som behövs för katastrofhjälp- och utvecklingssamarbetsprojekt.
 • Sköter man om lagring, förpackning och transport av hjälpmaterial.
 • Upprätthåller man katastrofberedskapsenheter i permanent avfärdsberedskap.
 • Upprätthåller man beredskapslagret för katastrofsituationer i hemlandet.

Organiseringen av internationell hjälp kräver specialkunskap. I Finlands Röda Kors logistikcentral arbetar ett tiotal proffs inom materialhantering, teknik, logistik och medicin permanent.

Exempel på logistikcentralens anskaffningar:

 • Tält
 • Filtar
 • Vattenkanistrar
 • Skyddstäcken
 • Myggnät
 • Hygienförpackningar
 • Frön
 • Gödsel
 • Matprodukter
 • Kaminer
 • Toaletter
 • Cyklar
 • Ambulanser
 • Terrängbilar
 • Medicinprodukter

Anskaffningsreglerna för Finlands Röda Kors garanterar att inköpen görs kostnadseffektivt. Reglerna baseras på Finlands lag, Europeiska unionens bestämmelser och reglerna i EHCO, Europeiska kommissionens byrå för humanitär hjälp.

Vid jämförandet av offerter fäster materialanskaffningsproffsen uppmärksamhet vid den erbjudna varans:

 • kvalitet,
 • lämplighet,
 • pris och
 • leveranstid

T.ex. bör sädesväxters frön lämpa sig för lokala tillväxtomständigheter och bruksvanor. Logistikcentralen skaffar lantbruksprodukter och livsmedel så nära hjälpobjektet som möjligt. På det sättet säkerställer man att produkterna lämpar sig för kraven som omständigheterna ställer.

Genom att köpa varorna på projektområdet stöder man även lokal sysselsättning och produktion. Då åsidosätter inte den utomstående hjälpen produkter som tillverkats i destinationslandet på marknaden och orsakar inte arbetslöshet. Samtidigt hålls transportkostnaderna nere och miljön belastas inte i onödan.

Man fäster även uppmärksamhet vid leveranstider. Nödhjälp som skickas till ett jordbävningsområde kan inte sättas ut för anbudstävlan i flera månader, utan det viktigaste är att få hjälpmaterialet fram snabbt. Naturligtvis finns det även färdigt anskaffade och packade varor i logistikcentralen. Den största delen av anskaffningarna görs dock på längre sikt, t.ex. för utvecklingssamarbete som pågår i flera år.

Internationella Röda Korset har årliga avtal med leverantörer om de mest centrala produkterna: filtar, tält, skyddstäcken och vattenkanistrar.

För att försäkra en jämn kvalitet på nödhjälpen har internationella Röda Korset utvecklat standarder för de allmännaste hjälpartiklarna. Gemensamma produktkrav påskyndar att hjälpen kommer fram, då både hjälpmottagaren och givaren vet hurdant material levereras till katastrofområdet. Man kan bekanta sig med standarderna på internationella Röda Korsets webbplats.

Dessutom fungerar Finlands Röda Kors som underleverantör åt internationella Röda Korset. Det köper och levererar varor för behoven i internationella Röda Korsets hjälpoperationer runtom i världen.

Logistikcentralen sköter även om anskaffningen, förpackningen och lagringen av hjälpmaterial och utrustning för katastrofberedskapsenheter. Dessutom förvaras hjälpmaterial som behövs för plötsliga katastrofer i hemlandet i centralen. Finlands Röda Kors har ingått avtal med Försörjningsberedskapscentralen om lagring av hjälpmaterial för hemlandet.

Materialhjälp som levererats av Finlands Röda Kors 2010:

 • Materialhjälp sammanlagt 7 862 391 kg, till 17 olika länder
 • Nio katastrofberedskapsenheter till tre olika länder
 • 104 246 kg kläder, till sex olika länder
 • 35 812 st. mössor, vantar och sockor
 • 3501 par skor
 • 8385 st filtar

Den internationella hjälpen i Finlands Röda Kors finansieras med medel från Finlands Röda Kors katastroffond, Utrikesministeriet, Europeiska unionen och Europeiska kommissionens byrå för humanitär hjälp, EHCO. Även privata företag stöder den internationella hjälpverksamheten i Finlands Röda Kors.