Rödakorsfrivilliga vädrar attityder på Världsaidsdagen

Hiv får en att stanna upp – men det går att leva med den. Efter smittan borde man inte heller be-lastas med ständig rädsla för att bli stämplad eller diskriminerad av den övriga gemenskapen. Det här är budskapet som de frivilliga i Finlands Röda Kors för ut året om men i synnerhet på Värld-saidsdagen den 1 december.

Hiv får en att stanna upp – men det går att leva med den. Efter smittan borde man inte heller be-lastas med ständig rädsla för att bli stämplad eller diskriminerad av den övriga gemenskapen. Det här är budskapet som de frivilliga i Finlands Röda Kors för ut året om men i synnerhet på Värld-saidsdagen den 1 december. Organisationens frivilliga för hiv/aidsarbetet arrangerar runt om i landet över 30 evenemang för att påverka folks attityder så att hivsmitta kan förebyggas och diskrimineringen av de smittade kan minskas.

– Det är viktigt att man talar om för människorna hur hiv smittar och hur den inte smittar. Ofta ger de felaktiga föreställningarna om smittsamheten anledning till missuppfattningar och fördomar gentemot de hivpositiva, säger samordnaren för Röda Korsets hiv/aidsarbete Mika Hyrynen.

På Världsaidsdagen delar de rödakorsfrivilliga på flera orter ut det röda bandet, Red Ribbon som är den internationella symbolen för solidaritet och omtanke. De påminner också om att varje en-skilt fall av smitta kunde undvikas genom säker sex. Vid evenemangen delas ut kondomer och sprids information om hiv, aids och andra sexuella sjukdomar. I Seinäjoki, Vasa och Jyväslylä ordnas första gången s.k. Freeze-jippon som bokstavligen uppmanar människorna att stanna upp och stelna till för en god saks skull.

Rådgivningstelefonen hjälper och stöder

Enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL) har 175 personer i år fram till november smittats med hiv och sedan år 1980 allt som allt 2 755 personer. Både med tanke på vårdutsikterna och infek-tionsspridningen är det viktigt att man låter testa sig i ett möjligast tidigt skede. Det är också ett av de vanligaste samtalsämnena i Röda Korsets hjälpande hiv-telefon där de smittade och de som misstänker smitta får stöd och råd. I år har de utbildade frivilliga telefonmedarbetarna i Finlands Röda Kors hjälpt 250 personer.

– Oftast handlar samtalen om hivsmitta och smittorisker och de flesta uppmanas att söka läkare eller gå på test. Många av dem som ringer är också i behov av mentalt stöd, omtalar Hyrynen.

Det mest olyckliga enligt de rödakorsfrivilliga är attityden att hiv eller risken för hiv inte anses beröra en själv. I sitt arbete framhåller de frivilliga att infektionen är varken beroende av ålder, utbildning eller sexuell läggning och att risken för smitta alltid är närvarande vid oskyddat sex.

Den frivilliga är lätt att komma till tals med!

Kunskap kan ofta förändra attityderna. Röda Korset har på fyra orter s.k. Pluspunkter som man också som okunnig lätt kan besöka för att diskutera könsjukdomar och säker sex. Där kan man också låta testa sig anonymt. Röda Korset ordnar sporadiska tester också på andra håll. Till exem-pel för de snabbtester som utfördes med aidsstödcentralen i Lappland kom en mängd tidsbokning-ar som vittnar om att det finns ett klart behov av tester. På mindre orter kan det vara svårare att uppsöka den egna hälsocentralen i rädsla för att bli stämplad.
Ibland kan det också vara lättare att tala om sexuella sjukdomar och säker sex med en frivillig som är lätt att komma till tals med. De frivilliga som vid sommarfestivalerna delar ut kondomer får också svara på de ungas frågor.

Exempelvis i västra Finland är det lokala distriktets utbildare i första hjälpen och hälsofostran, Janne Säilä ett bekant ansikte som gärna delar med sig av bland annat sommargummin. Som sexualrådgivare har han lagt märke till hur viktigt det är att man talar samma språk som de unga – och använder de rätta orden när man lanserar kondomer.

– Ungdomarna har alldeles otroliga förklaringar, än är kondomen försvunnen, än känns den som överflödig just i det ögonblicket. Många bekymrar sig dock kanske för hur de håller ut i sängen. Jag har talat om för unga män att åtminstone gummit hjälper att hålla ut längre, och då kan man också njuta längre och dessutom utan risk.

Rödakorsevenemang på Världsaidsdagen

Ta ett hälsofrämjande beslut och bli frivillig inom hiv/aidsarbete

Pluspunkterna


Mer information om Världsaidsdagen