Röda Korsets katastrofrapport: Halvering av svälten sker inte enligt FN:s mål

Julien Goldstein
Fotograf: Julien Goldstein

FN:s medlemsstater förband sig år 2000 vid millenniemålen, av vilka ett är att halvera andelen människor som svälter fram till år 2015.

Röda Korsets katastrofrapport/World Disasters Report
  • Rapporten utges årligen av Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen
  • Temat för den rapport som utgavs 22.9.2011 är svält och undernärin
  • Rapporten innehåller expertartiklar och statistik och svält
  • I rapporten ingår också ett sammandrag som presenterar statistik om antalet offer för olika katastrofer

Enligt internationella Röda Korsets katastrofrapport är det osannolikt att målet nås.

Längst från att nå målen är man åtminstone i Afrika söder om Sahara och i några asiatiska länder, som Indien och Pakistan.

Sammanlagt lider mer än en miljard människor världen över av undernäring – samtidigt som ungefär en och en halv miljard är överviktiga. Undernäring förekommer mest på landsbygden, men i allt högre grad är det ett problem också i städerna. På många håll tvingas människor avstå från sitt liv på landet och flytta in till städerna. Då är deras situation svår redan från början.

Rapporten visar att svält också är en könsfråga; uppskattningsvis 60 procent av de människor som lider av undernäring är kvinnor. I vissa länder är sannolikheten för att en flicka dör i undernäring dubbelt så stor som risken för en pojke. Det här problemet stöter man på i synnerhet i fattiga samhällen, där man hellre satsar sina begränsade medel på att utbilda och ge hälsovård åt pojkar än åt flickor.

− Bakom undernäring och svält finns nästan alltid fattigdom. Att utrota fattigdomen är ett mål som vi måste samarbeta mycket för att nå, säger generalsekreterare Kristiina Kumpula.

− Som organisation är Röda Korset en speciellt viktig aktör, eftersom organisationen finns på plats på lokal nivå i samhällen. Tillsammans med andra rödakors- och rödahalvmåneföreningar kan vi hjälpa lokalbefolkningen att stärka beredskapen att hjälpa det egna samhället. Röda Korset har också ett speciellt mandat att arbeta med regeringar för att utrota svälten, säger Kumpula.

Företag allt mer engagerade i utvecklingsbistånd

Enligt katastrofrapporten borde regeringarna i högre grad stöda lokala banker och företag med lån. Rapporten betonar också vikten av forskning. Även om stater har tillfälle att hjälpa aktörer i fattiga samhällen går pengarna till spillo utan en klar och tydlig policy. Enligt rapporten är det här ett allmänt problem i statlig jordbrukspolitik.

Däremot har den privata sektorn enligt rapporten tagit på sig en allt större roll inom utvecklingsbiståndet. Allt fler företag beaktar sitt sociala ansvar i sitt arbete. Stora företag har till exempel beviljat lån och teknisk assistans till småföretagare. Företag har också etablerat sig även i små samhällen och på så sätt bidragit till att förbättra sysselsättningen i regionen.