Nya riksomfattande ungdomskommittén har inlett sitt arbete

Kirsi Heinonen
Fotograf: Kirsi Heinonen

Ungdomskommittén utvecklar Finlands Röda Kors ungdomsverksamhet och består av unga men erfarna rödakorsare från hela Finland.

Finlands Röda Kors nya riksomfattande ungdomskommitté inledde sitt arbete förra veckan.Medlemmar i kommittén åren 2011–2014 är Minttu Aho, Joonatan Juhajoki, Sami Laitinen, Danielle Lindholm, Laura Musta och Jenna Pesonen. Som ordförande fortsätter Eero Rämö, som var kommitténs ordförande redan under föregående stämmoperiod. Han är också vice ordförande för Finlands Röda Kors styrelse och Blodtjänst.

Kommittémedlemmarna är 15–29-åriga medlemmar i Finlands Röda Kors som har kunskap om och erfarenhet av frivilligarbete inom Finlands Röda Kors. Ungdomskommittén sammanträder regelbundet under sin mandatperiod och tar bland annat upp frågor som hur man kan stärka Finlands Röda Kors skolsamarbete, utvidga Reddie Kids-verksamheten för barn och unga, skapa modeller för långsiktig ungdomsverksamhet, utveckla vänverksamhet för unga, skapa ett varumärke kring Röda Korsets unga samt förnya förtroendevalssystemet för ungdomar.

– Det är väldigt viktigt att unga fattar besluten i frågor som gäller ungdomar och om vilket håll man ska utveckla ungdomsverksamheten.Man måste lyssna på de unga på riktigt och den tanken utgör grunden för hela Finlands Röda Kors system med förtroendevalda, framhåller Johanna Andersson, som arbetar med organisations- och ungdomsverksamhetsplanering på centralbyrån.

Mångsidigt kunnande

I kommittén finns erfarenheter och kunskaper av mångahanda slag. Trots sin unga ålder har kommittémedlemmarna hunnit vara med om ett och annat.

Minttu Aho från rödakorsavdelningen i Vimpeli har stor erfarenhet av Röda Korsets barn- och ungdomsverksamhet, eftersom hon har varit med i hela 12 års tid: först som barnklubbsmedlem och senare som klubbledare. Minttu är också aktiv bl.a. inom första hjälpen-gruppen i Vimpeli och hon sitter också med i avdelningens styrelse.

Joonatan Juhajoki har suttit i styrelsen i Aura avdelning sedan år 2009 och i år har han också blivit vald till styrelsens vice ordförande.Dessutom har Joonatan suttit i ungdomsutskottet i Egentliga Finlands distrikt.

Även Sami Laitinen har länge varit engagerad i Röda Korsets ungdomsverksamhet genom olika uppgifter: han har varit med i första hjälpen-gruppen, ledare för en barn- och ungdomsgrupp, ledare på barnläger, promo, verksamhet för humanitär rätt och han har suttit i sin avdelnings styrelse.

Inom kommittén representerar Danielle Lindholm expertis inom internationell ungdomsverksamhet, eftersom hon har utbildat sig till Röda Korsets ungdomsdelegat. Sommaren 2011 deltog Danielle i en ledarskapsutbildning som Danska Röda Korsets unga ordnade och de kunskaper hon inhämtade där kommer hon nu att kunna utnyttja i ungdomskommittén.

Laura Musta har varit både lägerledare och lägerchef samt Reddie Kids-klubbledare. För närvarande basar Laura för en ungdomsgrupp i avdelningen i Kangasala. Hon sitter också med i avdelningsstyrelsen och är ungdomsansvarig i avdelningen.

Liksom de andra kommittémedlemmarna har Jenna Pesonen hunnit med mycket. Hon har bl.a. erfarenhet av att organisera och leda klubbverksamhet för barn i åldern 7–12 år samt lägerverksamhet. Hon har också suttit i styrelsen i Lauritsala avdelning, varit ungdomsansvarig och kontaktperson för skolverksamheten i avdelningen. Hon har varit ungdomspromo och ungdoms- och organisationsutbildare. Dessutom sitter Jenna fortfarande med i ungdomskommittén i Sydöstra Finlands distrikt.

Unga har enorm vilja att påverka

Vad är det som får en ung frivillig att ställa upp och ge av sin tid för att sitta med i en riksomfattande ungdomskommitté?

– Jag ville vara med i ungdomskommittén för att jag är intresserad av att påverka inom organisationen och för att jag kände att det skulle vara roligt att hitta nya sätt att vara frivillig inom Röda Korset. Det är också intressant att själv få se vad som händer inom ungdomskommittén och på riksnivå, eftersom mina erfarenheter hittills mest har begränsat sig till distrikts- och avdelningsnivå, säger Laura Musta.

Den nya ungdomskommittén samlades till sitt första möte 28–29 oktober.

– Stämningen på mötet var väldigt engagerad. Det finns en massa kunnande, erfarenheter och idéer i den nya kommittén. Den mångsidighet och den expertis som kommittémedlemmarna har med sig kommer garanterat att skapa en fin helhet med tanke på arbetet med att utveckla ungdomsverksamheten. De ungas motivation och iver att ge av sin tid för arbetet i kommittén lyfter jag definitivt på hatten för! säger Johanna Andersson.

Så hurdana förväntningar har kommittémedlemmarna själva inför de kommande tre åren? Laura Musta svarar:

– Själv hoppas jag att kommittén får konkreta resultat till stånd och att goda idéer inte bara snurrar runt på papper! Förstås väntar jag mig också att jag själv ska lära mig en massa på samma gång och att jag efter arbetet i kommittén har en bättre bild av Röda Korsets verksamhet på riksnivå.Så är det alltid trevligt att lära känna nya människor och jag hoppas att vi inte bara fattar goda beslut i kommittén, utan att vi också har skoj!