Röda Korsets hjälp i det coronavirushärjade Europa: hälsotjänster, grannhjälp och information

Italienska Röda Korset
Italienska Röda Korset

Röda Korset arbetar över hela världen för att stoppa coronaviruspandemin. Även i Europa har Röda Korsets frivilliga en stor betydelse i att fördröja sjukdomens spridning och hjälpa människor i undantagsförhållanden.

Röda Korsets vädjan om nödhjälp

Röda Korsets internationella organisation har publicerat en vädjan om nödhjälp gällande 754 miljoner euro, vars syfte är att hjälpa de människor som är i den mest sårbara ställningen bekämpa coronaviruspandemin och klara av dess påverkningar.

Röda Korset stödjer hälsovård, upprätthåller lager av biståndsmaterial, informerar om pandemin, delar god praxis internationellt och delar ut hjälp i form av kontanter åt familjer runtom i världen.

Röda Korset eftersträvar att bromsa upp sjukdomens spridning bland människor som bor mitt i något konfliktområde, till exempel genom att stödja hälsovårdstjänsterna och säkerställa att människor som flytt sina hem samt fångar har tillgång till hälsovård.

Läs mer på internationella Röda Korsets webbplats (på engelska) 

Finlands Röda Kors biståndsarbetare, läkare Katja Kotkavaara, har händerna fulla med arbete. Hon koordinerar internationella Röda Korsets stöd till de europeiska Röda Kors-föreningarna i coronaviruspandemin. Pandemins centrum är nu i Europa och antalet smittade är redan fler än i Kina.

Kotkavaara följer intensivt med hur situationen utvecklas, delar ut information och material gällande coronaviruset samt stödjer och ger råd till Röda Korsets och Rödahalvmånefederationens 54 nationella föreningar i Europa och närområdena gällande tematiska och praktiska frågor kring coronaviruset.

Internationella Röda Korset har publicerat en vädjan om nödhjälp för 754 miljoner euro, så att det kan stödja de nationella föreningarnas verksamhet i coronaviruspandemin på olika håll i världen.

– Jag är dagligen i kontakt med representanterna för de nationella föreningarna i Europa och närområdena och behandlar stödbegäranden i anslutning till Röda Korsets vädjan om nödhjälp tillsammans med internationella Röda Korsets hälsoteam i Budapest, berättar Kotkavaara.

Koordinering behövs för att hjälpen effektivt kan riktas dit nöden är som störst. 

Stöd och information i undantagsförhållenden

Röda Korset och Röda Halvmånen stöder på många olika sätt ländernas myndigheter i Europa och närområdena i coronaviruspandemin. Situationen och Röda Korsets uppgifter varierar i olika länder, men det gemensamma målet är att förhindra och bromsa upp spridningen av sjukdomen som coronaviruset orsakar samt underlätta situationen under undantagsförhållandena särskilt för de människor som är i den mest sårbara ställningen.

 – Röda Korset fungerar som ett stöd för myndigheterna i respektive land. I vissa länder sköter Röda Korset till exempel sjuktransporter och utför coronatester.  Andra typiska åtgärder är även informationsdelning och erbjudande av psykosocialt stöd via telefonstöd eller på nätet, räknar Kotkavaara upp.

I vissa länder kan det även höra till Röda Korsets verksamhet att hjälpa människor i karantän, ordna mat- och medicintransporter åt äldre och ensamboende, utföra febermätningar på flygplatser och i hamnar samt att hjälpa sjukhusen med vårdbedömning av patienter.

Röda Korset informerar aktivt om vikten av hygien och delar ut myndighetsmeddelanden. För att bromsa epidemin är det väsentligt att människorna får korrekt information om viruset och iakttar myndigheternas anvisningar.

Röda Korset har lång erfarenhet av epidemier

Internationella Röda Korset samarbetar med Världshälsoorganisationen WHO och följer dess anvisningar i coronaviruspandemin samt uppmanar de nationella föreningarna att agera på samma vis med de egna hälsovårdsmyndigheterna.

Röda Korsets specialstyrkor i bekämpandet av coronaviruset är lång erfarenhet av epidemier över hela världen samt ett brett nätverk av lokala frivilliga. De frivilliga är närvarande, känner sin egen kultur och människorna litar på dem.  

– Jag är mycket tacksam över att jag får arbeta med Röda Korsets och Röda Halvmånens arbetstagare och frivilliga i olika länder. De är mycket engagerade och gör ett utmärkt arbete i en god anda, även om situationen är utmanande. Vi klarar detta tillsammans, säger Kotkavaara.

Exempel på hur Röda Korset hjälper i Europa:

  • I Italien deltar över 600 av Röda Korsets lokalavdelningar aktivt i bekämpandet av coronaviruset. Röda Korset utför febermätningar på flygplatser, hjälper till med sjuktransporter, hjälper dem som är i en sårbar ställning att få mat och medicin, driver infotelefon 24/7 och erbjuder psykosocialt stöd. Unga frivilliga migranter delar ut information via en radiokanal på nätet, översätter material till olika språk och delar ut material på mottagningscentraler.
  • Målsättningen för Spaniens Röda Kors är att aktivera över 40 000 frivilliga för att kunna erbjuda hjälp per telefon åt nästan en miljon människor, dela ut grundläggande förnödenheter åt 25 000 familjer och erbjuda 3 000 hemlösa en plats att sova på. Tusentals nya frivilliga har anmält sig till verksamheten. Organisationen utför coronavirustester, hjälper till med sjuktransporter, erbjuder psykosocialt stöd och har utvecklat en öppen coronavirus-webbkurs, vilken redan över 220 000 människor har genomfört.
  • I Östersjöområdet delar Röda Korsets nationella föreningar aktivt ut information och kunskap via det EU-finansierade BALTPREP-projektet, vars mål är att utveckla områdets förberedelse och beredskap.
  • Röda Korsets nationella föreningar stödjer varandra. Röda Korset i Kina har levererat över 30 ton hälsovårdsutrustning, såsom andningsskydd, personlig skyddsutrustning och respiratorer till Röda Korset i Italien samt skickat laboratorieutrustning till Irak, inklusive 50 000 coronavirustester.