Sekasin-chatten och Discord nådde ett rekordstort antal ungdomar i behov av stöd

Joonas Brandt
Fotograf: Joonas Brandt

Det tredje verksamhetsåret för den riksomfattande chatten Sekasin, som riktar sig till ungdomar, var i likhet med de föregående åren mycket jäktigt. Under 2019 kontaktades chatten totalt 136 000 gånger. Antalet samtal med ungdomar uppgick till nästan 21 000.

– Ungdomarna söker sig till Sekasin-chatten av många olika skäl, men omkring hälften av besökarna i chatten söker hjälp mot ångest, berättar Satu Sutelainen, chef för krisarbetet på nätet vid MIELI Psykisk Hälsa Finland rf.

Förutom ångest diskuterades bland annat också bekymmer med mänskliga relationer, självdestruktivitet och ensamhet i samtalen. Principen för Sekasin-chatten är att ungdomarna ska bli genuint hörda och bemötta, oavsett vad som bekymrar dem. Förutom anonymitet, långa öppettider och lätt tillgänglig hjälp verkar chattens dragningskraft även handla om att det är trygga vuxna som bemöter ungdomarna.

Antalet hjälpare som har jour i Sekasin-chatten räcker för närvarande inte till för att svara mot ungdomarnas behov av hjälp. Under 2019 var köerna i genomsnitt upp till över en timme långa. Ungdomarna orkar vänta trots köerna, eftersom samtalen enligt responsen från ungdomarna upplevs vara genuint betydelsefulla.

– För att ingen ung människa ska vara ensam och må dåligt bjuder vi in nya aktörer som arbetar med ungdomar i Sekasin-chattens verksamhet för att utöka antalet hjälpare, säger Leena Suurpää, chef för Finlands Röda Kors verksamhet vid de Ungas skyddshus.

Över 25 000 besökare i Sekasin Discord

Även ungdomar som är svåra att nå med traditionella metoder, är utslagna eller riskerar utslagning, nåddes genom verksamheten Sekasin Gaming på ett sätt som revolutionerar hjälpformerna för ungdomar. Sekasin Gaming finns på plattformen Discord och är Finlands största professionellt modererade mötesplats och nätgemenskap för ungdomar. Servern ger ungdomarna möjlighet att anonymt diskutera via tal- och textkanaler med uppemot 12 000 andra finländska ungdomar.

År 2019 besökte uppskattningsvis totalt 25 000 ungdomar servern och över 2 miljoner meddelanden skickades mellan medlemmarna. Utöver det kommunicerade ungdomarna med hjälparna och varandra genom privata meddelanden. Förutom de skrivna meddelandena uppgick antalet samtalsminuter under året till 3,5 miljoner. 

– Den stora mängden meddelanden och samtal visar att webbaserad hjälp som grundar sig på gemenskap når ut till de ungdomar som inte nås med traditionella hjälp- och verksamhetsformer. Många av de här ungdomarna har inte sökt sig till andra tjänster och upplever inte att tjänster ansikte mot ansikte eller telefontjänster är för dem, konstaterar Satu Sutelainen, chef för krisarbetet på nätet vid MIELI rf. 

På servern Sekasin Discord diskuterar ungdomarna samma teman som i Sekasin-chatten: psykisk hälsa, mänskliga relationer, sexualitet och rusmedel. Även teman i anknytning till spelande är populära. Utöver diskussionerna spelar man även bland annat de populära videospelen Minecraft och Overwatch tillsammans med ungdomarna.

– Att göra allvarliga och stigmatiserade ämnen till en del av ungdomarnas vardag verkar sänka tröskeln för att delta i diskussionen. Även anonymiteten ger ungdomarna möjlighet att söka hjälp och stöd som de annars inte skulle söka. Eftersom ensamhet är ett av vår tids svåraste problem, är en gemenskap där var och en får uppleva att den är sedd, hörd, omtyckt och respekterad, en faktor som förebygger psykiska problem, understryker Joosua Valkonen, teamchef för Sekasin Gaming vid MIELI rf. 

Servern Discord, som upprätthålls av Sekasin Gaming, är en föregångare inom branschen. Servern är öppen dygnet runt, vilket hjälper till att nå ut till de ungdomar som man inte når i tillräckligt stor utsträckning genom tjänster som endast är öppna under tjänstetid. Det finns inga andra former av webbaserat arbete som är lika omfattande. Sekasin Discord upprätthålls fram till utgången av 2020 med hjälp av stöd från Me-stiftelsen.

– En verksamhetsform som har kört igång med så full fart behöver fortsatt finansiering och stabilitet, så att vi i fortsättningen kan nå ut till allt fler ungdomar som riskerar utslagning, kommenterar Satu Sutelainen.

Chatten Sekasin ger ungdomar i olika livssituationer lätt tillgänglig och anonym samtalshjälp. Chatten är öppen varje dag året om – även kvällstid, då de flesta andra hjälptjänster är stängda. Utbildade frivilliga samt yrkesutbildade diskuterar med ungdomarna i Sekasin-chatten. Sekasin-chatten är ett resultat av flera organisationers samarbete. MIELI Psykisk Hälsa Finland rf och Röda Korset ansvarar för samordningen av den. Verksamheten finansieras av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA och Me-stiftelsen. Arbetet stöds även genom donationer.

Sekasin Gaming finns på plattformen Discord och är Finlands största professionellt modererade mötesplats och nätgemenskap för ungdomar. Servern ger ungdomarna möjlighet att anonymt diskutera via tal- och textkanaler med uppemot 12 000 andra finländska ungdomar. Säkerheten hos samtalen säkerställs genom moderering dygnet runt. Utöver ungdomar i liknande situationer finns även yrkesutbildade inom olika områden regelbundet till stöd för ungdomarna på servern. Verksamheten finansieras av Me-stiftelsen. Arbetet stöds även genom donationer.