Barn ska benhandlas som barn även i migration

Mirva Helenius
Idomeni läger i Grekland, mars 2016
Fotograf: Mirva Helenius

I samband med Internationella migrationsdagen kräver Röda Korsets EU-kontor att EU och dess medlemsländer ser till att barn omfattas av tillbörligt skydd även i samband med migration och att de ges möjlighet att bygga en ljusare framtid.

Antalet migrantbarn har ökat avsevärt under det senaste decenniet och det gäller såväl barn som rör sig på egen hand som barn i familjer. Enbart i Europa lämnade man under år 2017 in cirka 200 000 ansökningar om asyl som gällde barn, vilket utgör 30 procent av alla asylansökningar . Många migrerande barn försvinner också eller utsätts för våld under sin farliga färd till och inom Europa.
 
Europeiska kommissionens meddelande om skydd för migrerande barn har formulerat önskvärda riktlinjer och konkreta åtgärder. Trots det är vi ett och ett halvt år efter meddelandet fortfarande ytterst oroade över de fortsatta bristerna i barnskyddet i många EU-länder.
 
“Barnets bästa är en princip som borde vara i centrum för alla beslut och åtgärder som gäller asyl och migration inom hela EU”, påminner chefen för Röda Korsets EU-kontor Denis Haveaux. 
 

Papperslösa migrantbarn är speciellt sårbara

Skydd av och omsorg om migrantbarn när de anländer till ett nytt land är av avgörande betydelse för deras välmående och individuella tillväxt. Det är ytterst oroande att inkvarteringen av barn i samband med migration fortfarande är otillräckligt i hela EU. Barn har ofta inget annat alternativ än att stanna kvar i förläggningar som saknar praxis, tjänster eller rum som lämpar sig för barn. Medlemsstaterna borde satsa mer på att se till att de system som är avsedda för barnskydd inte är diskriminerande och att de svarar på alla migrantbarns behov, oberoende av barnens juridiska ställning.

 

Papperslösa migrantbarn är speciellt sårbara, eftersom de ofta förnekas tillgång till grundläggande tjänster som utbildning och hälsovård. Att på ett sådant sätt förbise barns grundläggande rättigheter är inte acceptabelt. Barn bör i första hand behandlas som barn även i migrationssituationer.
 
I EU finns en ökande och beklaglig trend att ta migranter, inklusive barnmigranter, i förvar. Att tas i förvar är aldrig förenligt med barnets bästa, men vissa länder i Europa tar fortfarande såväl ensamkommande barn som barn med familj i förvar. Förvar är svårt för vuxna att stå ut med, men försvårar barns fysiska, emotionella och psykiska utveckling.
 
“Undersökningar visar att även en kort tid i förvar på ett allvarligt sätt kan störa barns långsiktiga kognitiva utveckling samt fysiska och psykiska välmående”, varnar Haveaux. “EU:s ledare måste utveckla och använda sig av alternativ till förvar, till exempel familje- och gemenskapsbaserade lösningar”, tillägger han.
 

Barn måste ha rätt till familjeliv

Ett familjeliv är livsviktigt för barn, eftersom det skapar stabilitet och trygghetskänsla. Att åtskiljas från sin familj kan orsaka allvarliga följder för barn och deras familjer: osäkerhet om anhörigas öde och att vara från varandra en längre tid kan orsaka akut stress, sömnsvårigheter och depression.
 
Trots detta har medlemsstaterna under de senaste åren genom åtgärder som har vidtagits begränsat familjemedlemmars rättighet till återförening. Sådana åtgärder är till exempel nationell lagstiftning som skapar nya hinder genom att definiera vänteperioder eller att vissa grupper helt utesluts från familjeåterförening.
 
Det är oroväckande att minderåriga barn som omfattas av alternativt skydd i vissa länder nu tvingas vänta månader eller till och med år innan de uppfyller kraven på familjeåterförening. Genom att beröva barn deras rätt till familjeliv orsakar man endast mer lidande och förhindrar integration.
 
Barndomens upplevelser formar de sätt att hantera händelser som människor utnyttjar i sitt vuxna liv. Ett starkt emotionellt stödnätverk är nödvändigt för att bygga upp viktig social förmåga och det behövs för en övergång till ett självständigt liv, något som blir svårare också på grund av den ökande fientlighet som riktas mot migranter idag.
 
“För de här barnen och deras framtids skull behövs ökade politiska, sociala och ekonomiska insatser för att skapa en sådan miljö där alla barn, även migrerande barn, kan må bra”, säger Haveaux.