Röda Korset: Humanitet måste visas i asyl- och flyktingpolitiken

Jarkko Mikkonen
Fotograf: Jarkko Mikkonen

FN:s flyktingkommissariat UNHCR registrerar än en gång i dag, på världsflyktingdagen, antalet människor som har försökt ta sig i land vid Europas kuster och som har drunknat under färden över havet. Då och då väcker fotografier av drunknade flyktingar intresse, men oftast förblir dessa människors öden obemärkta.

Röda Korsets och Röda halvmånens internationella rörelse verkar globalt för att hjälpa människor som har varit tvungna att fly från sitt hemland. Röda Korset är på plats för att ta emot, skydda och hjälpa människor som har blivit utsatta för naturkatastrofer och konflikter.

Människor, som har varit tvungna att lämna sitt hemland, är utsatta för många faror. De är långt från sina familjer, trötta och förtvivlade. I Europa möter de diskriminering och främlingshat, och tas inte emot som fullvärdiga medborgare i samhället.

Inom Finlands Röda Kors är man oroade över asylsökandenas situation både i Europa och här i Finland. Utlåtandet av Högsta förvaltningsdomstolens president om ändringar i utlänningslagen och likgiltiga rättsbiträden, oberoende forskares utredning om ställningen hos personer som söker internationellt skydd i Finland och Unicefs rapport om behandlingen av asylsökande barn vittnar om en bister verklighet: situationen för personer som söker internationellt skydd har försämrats betydligt i Finland.

EU-länderna diskuterar som bäst en revidering av asylsystemet. Målet med förändringarna är till exempel att effektivisera asylförfarandet, för att det ska gå smidigare och snabbare än tidigare att bedöma behovet av internationellt skydd. Länderna i Europa borde gemensamt bära ansvar för de mest utsatta, dit asylsökanden och flyktingar hör.

Ansvarstagande innebär en human asyl- och flyktingpolitik. Det betyder att FN:s flyktingkonvention, som har undertecknats av de flesta länder, följs i beslutsfattandet. En människa ska tas emot med respekt för alla människors lika värde, och var och en har rätt att söka asyl.Länderna borde agera målmedvetet för att säkerställa att personer som ansöker om internationellt skydd garanteras ett individuellt, rättvist och effektivt asylförfarande och att de får information om vilka rättigheter de har.

Det är viktigt att en familjs rätt att vara tillsammans respekteras, och att underåriga, ensamkommande barns behov och intressen beaktas. Dessutom ska säkerställas att humanitär hjälp, skydd, hälso- och sjukvård samt psykosocialt stöd finns tillgängligt och att de hjälpbehövande har tillgång till dessa utan att behöva vara rädda för att bli anhållna eller utvisade. Att ge hjälp får inte kriminaliseras. Frihetsberövande ska användas först som en sista utväg, och frihetsberövande av barn borde helt slopas.

Organisationer och volontärer har en viktig roll i att stödja integrationen av asylsökanden och flyktingar. För många asylsökanden och kvotflyktingar som kommer till Finland är Röda Korsets frivilliga en första länk till integration: de arbetar i mottagningsenheter och möter människor på flygplatsen. Vi anser att satsningar på en dubbelriktad integration är viktig: personer som flyttar till Finland får stöd för integrationen utifrån sina individuella behov och samhällenas förmåga att ta emot de nya invånarna i sin tur stärks. Röda Korset är gärna med och erbjuder sitt kunnande då kommuner planerar och tar emot flyktingar. Genom samarbete mellan myndigheter, organisationer och invandrare uppnås de bästa resultaten när det gäller en snabb integration.

Migration är ett kontinuerligt, globalt fenomen, ingen tillfällig kris i Europa. Vi borde alla agera med respekt för alla människors lika värde och internationell rätt. Målet borde även vara att försöka förebygga faktorer som tvingar människor att fly – katastrofer, miljöförstörelse, våld och förföljelse.

Flyktingarna borde inte vara endast namnlösa människoöden i drunknings- eller annan statistik. De som flyr sitt hemland är alla människor, som alla har en egen historia. De har rätt att bli sedda och få hjälp efter sina behov. 

Finlands Röda Kors efterlyser humanitet i flykting- och asylpolitiken.

Kristiina Kumpula
Generalsekreterare för Finlands Röda Kors