Män råkar ut för mycket

Män verkar råka ut för både det ena och det andra – särskilt hemma och vid motionering. Därför fäster vi på Olycksfallsdagen fredagen den 13 april särskild uppmärksamhet vid olycksfall rörande män.

Dödligheten i olycksfall bland personer i arbetsför ålder är högre bland män än kvinnor. Dödligheten i olycksfall rörande män har minskat under de senaste åren, men ännu är 80 procent av personerna i arbetsför ålder som dör genom olycksfall män.

Närmare 80 procent av alla olycksfall som leder till skada sker hemma och på fritiden. Av olycksfall bland män är drygt 70 procent hem- och idrottsolycksfall medan den motsvarande siffran bland kvinnor är 60 procent.

Skador som orsakas av olycksfall i hemmet är vanligtvis blåmärken, kontusioner och sår samt stukningar, sträckningar och urledvridningar.

Olycksfall kan förebyggas med egna val – var inte dumdristig

På grund av hur vanliga olycksfall är och vilka resurser följderna av dem kräver, är olycksfall ett av de största problemen ur folkhälsans perspektiv.

Största delen av olycksfallen bland män kan undvikas med egna val: genom att identifiera riskfyllda situationer, använda skyddsutrustning, bedöma risker på förhand – och genom att vara mer försiktig.

Fokusen i kampanjen Olycksfallsdagen i april ligger på ”genomsnittsmannen” som kan allt och är dumdristig. Kampanjen uppmanar män till att begrunda sina egna tillvägagångssätt.