”Jag blir hörd så som jag är” – Ungdomar och familjer berättar att de har fått oersättlig hjälp från De ungas skyddshus

Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti
Mari Vehkalahti / Suomen Punainen Risti

Enligt enkäten får skyddshusen tack för ett värdigt bemötande som inte stämplar den unga som offer eller som ett problem. Även frivilliga trivs. ”Här har jag känslan att jag behövs”, säger Mesi Pointtinen.

Snabb hjälp
  • De ungas skyddshus hjälper ungdomar och deras familjer i vardagens problem och kriser. Vid behov kan den unga också övernatta vid huset.

  • Skyddshusen finns i Esbo, Helsingfors, Tammerfors, Åbo och Vanda. Dessutom hjälper skyddshusen alla ungdomar riksomfattande på webben.

  • Tid för diskussion eller ett tillfälligt övernattningsställe får man snabbt. Till över hälften av ungdomarna har möjlighet till stöd erbjudits omedelbart, för 84 procent inom ett dygn.

  • Hjälp är kostnadsfritt, och det behövs inga remisser.

Sagt om skyddshusen

– Jag har öppet kunnat berätta om sakersom jag funderar på samt bett om hjälp när jag behöver det, säger ungdom.

– Tilliten mellan mig och min dotter har ökat, säger förälder.

– Unga får positiva upplevelser som håller hela livet om att det fortfarande finns människor som bryr sig! säger skyddshusets samarbetspartner.

– Det finns ingen annan stödplats med låg tröskel som är öppet dygnet runt, säger samarbetspartner.

Undersökningen som reder ut skyddshusens verksamhet visar att ungdomar och föräldrar upplever att de får oersättlig hjälp från De ungas skyddshus.

Jag får prata med någon om saker när det inte finns någon annan att vända sig till, säger en ungdom som svarade på enkäten.

Upp till 95 procent av ungdomarna och 99 procent av vårdnadshavarna upplever att de har blivit hörda vid skyddshusen. 91 procent av ungdomarna och vårdnadshavarna berättar att tjänsten har motsvarat deras behov.

Skyddshusen frågade ungdomar och deras föräldrar samt samarbetspartners, frivilliga och anställda om upplevelser angående skyddshusens verksamhet. Svaren gavs anonymt, och man fick in cirka 600 svar.

Inga bekymmer som den unga eller familjen har är fel eller obetydliga

Ungdomar och familjer kommerofta till skyddshusetpå grund av spänningar mellan familjemedlemmar. Övriga orsaker är till exempel svårigheter att klara sig i vardagen eller i att bli självständig.

– Det finns inga problem som är för obetydliga, vardagliga eller skamliga. Vi strävar efter att även nå ungdomar som blir utanför offentliga stödsystem eller faller emellan. En del av ungdomarna och familjerna får hjälp redan från ett enda möte, med andra vandrar man tillsammans med länge, berättar Leena Suurpää, direktör för Röda Korsets skyddshusverksamhet.

Skyddshusens undersökning visar att ungdomarna önskar att de människor som hjälper dem skulle ha en respekterande inställning som inte ser dem som offer eller problemungdomar. Vid skyddshusen tänker man att ungdomarna är experter på sina egna liv. Lösningarna söks tillsammans.

– Jag har upplevt att man lyssnar på mig så som jag är, och att man inte har fördomar på grund av mitt utseende eller min karaktär, berättar en ungdom i enkäten.

Skyddshuset ger frivilliga mening i livet

Förutom professionella inom kris- och familjearbete får ungdomar även hjälp från cirka 350 utbildade frivilliga vid skyddshusen. Till exempel håller de frivilliga jour tillsammans med anställda i krisjouren samt hjälper ungdomar på webben och fungerar som stödfaddrar i vardagen.

Mesi Pointtinen kom med i Helsingfors skyddshus verksamhet för tio år sedan. Hon uppskattar att hon som frivillig inom skyddshusets krisjour självkan välja när och hur ofta man har jour.

– Jag har alltid haft ett starkt behov av att göra någonting meningsfullt och konkret nyttigt. Vid skyddshuset hjälper jag i vardagliga sysslor, lagar mat till ungdomar och tillbringar tid med dem. Man behöver inte göra under i skyddshusetför att vara viktig, funderar Pointtinen.

Enligt enkäten känner 97 procent av frivilliga att de är uppskattade och en viktig del av skyddshusens verksamhet. 91 procent anser att skyddshusets verksamhet håller hög standard.

– Jag anser att skyddshusen har en stor samhällelig betydelse. Det är avgörande om man som ungdom får hjälp eller om man blir utanför. Några nätter vid skyddshuset kan vara en vändpunkt för resten av livet, säger Pointtinen.

Läs mer om De ungas skyddshus.