Redan en förtrogen relation kan bryta cirkeln av ensamhet

Mari Vehkalahti / Finlands Röda Kors
Fotograf: Mari Vehkalahti / Finlands Röda Kors

En frivillig vän ökar människans tillit till sig själv, till andra människor och till samhället, visar Röda Korsets vänenkät. Röda Korsets vänverksamhet är ett effektivt arbete mot ensamhet och marginalisering.

Enligt Röda Korsets vänenkät är vänrelationer, som har uppståtts via vänverksamheten, på många sätt liknande med vanliga förtrogna vänrelationer. 519 frivilliga inom vänverksamheten runt om i Finland svarade på enkäten som utfördes i december 2017. 
 
Röda Korsets koordinator för socialt välmående, Maaret Alaranta, anser att resultaten ger hopp i arbetet mot ensamhet och marginalisering i Finland.
 
– Man kan bryta ensamheten. Med den frivilliga vännen har man mod att dela tankar, känslor och erfarenheter. Relationerna upplevs nära och djupa från båda parter. Enkäten visar att man litar på frivilliga vänner, berättar Alaranta.
 

Utan en frivillig vän skulle många vara helt ensamma

Enligt vänenkäten är ensamhet den främsta orsaken till att man deltar i vänverksamheten. Ensamheten upplevs i alla åldersgrupper och i alla slags livsskeden. Begränsad rörelseförmåga och hög ålder är även orsaker varför man söker sig en frivillig vän.
 
– Ensamhet är förödande för människans välmående varpå betydelse av frivilligverksamheten, som minskar ensamhet, är stor både med tanke på samhället och på individen. Redan en positiv människorelation kan bryta spiralen av känslan att hela tiden känna sig värdelös. Denna känsla bryter ner människan och gör att människan blir även mer isolerad, berättar Maaret Alaranta.
 
Nästan alla frivilliga inom vänverksamheten uppskattar att besöken är efterlängtade ( 95.1%) och att besöken har piggat upp vännen (98%). Till och med 82% av frivilliga uppskattade att verksamheten minskar ensamhet.
 
En ensam människa känner sig ofta osynlig. Att bli sedd och även ett kort möte minskar ensamheten. Känslan av att höra till en grupp är viktig för oss alla, beskriver Alaranta.
 

Vänverksamheten minskar känslan av att vara utanför

Enligt vänenkäten uppmuntrar vänverksamheten särskilt unga människor till många slags aktiviteter såsom till hobbyn.
 
– Förutom sällskap och stöd gör vänner att ungdomarnas livskrets blir mångsidigare. En frivillig vän hjälper den unga att bli en del av närgemenskaper. Vänverksamheten minskar känslan av att vara utanför eftersom den unga kan lita på människor och känna att han eller hon också själv är värd förtroende, säger ungdomsforskare och direktör av De ungas skyddshus Leena Suurpää.
 
– Som en betydande grupp i vänenkätens resultat ses  ungdomar som nyligen har flyttat till Finland. För dem betyder frivilliga vänner särskilt mycket eftersom dessa ungdomars tillit till samhället är svag. De känner orättvisa och bristfällighet i vardagen. Dessutom har dessa ungdomar sällan några stödnätverk. Hela samhället har humanitärt ansvar för ungdomar som nyligen har flyttat till Finland, fortsätter Suurpää.
 
År 2016 fick cirka 7400 människor med invandrarbakgrund hjälp av Röda Korsets vänverksamhet.
 

Röda Korset bjuder in mera frivilliga till att minska ensamhet

Uppemot 9000 frivilliga vänner runt om i Finland är verksamma inom Finlands Röda Kors vänverksamhet. År 2016 fick cirka 32 500 människor hjälp av vänverksamheten. De frivilliga träffar sina vänner vanligtvis en gång per veckan eller med två veckors mellanrum.
 
Frivilliga som svarade på enkäten berättade att vänverksamheten är belönande och skapar betydelse och hjälpandets glädje till livet.
 
– Vändagen till ära vill vi hälsa nya människor välkomna med till vänverksamheten. Man kan vara med i vänverksamheten så mycket som det passar den egna livssituationen. Det viktigaste är att ingen behöver vara ensam, berättar Alaranta.
 
519 frivilliga inom vänverksamheten svarade på vänenkäten runt om i Finland. Enkäten förverkligades på finska och svenska i december 2017. Förra gången förverkligades vänenkäten år 2015. Genom enkäten kartlades frivilligas upplevelser om sitt arbete samt deras observationer om människors vardag.