För två år sedan stod även pionjären i flyktingarbete inför något nytt

Antti Mannermaa/Talouselämä
Röda Korsets frivillig Leena Tirkkonen lärde asylsökandena finska på mottagningscentralen i Aavaranta. Afghanska Nasiba Nazari lärde sig att läsa och skriva.
Fotograf: Antti Mannermaa/Talouselämä

Hösten 2015 var Röda Korsets anställda och frivilliga hårt ansatta. Det inrättades nödinkvarteringar för asylsökande med bara några timmars varsel och upp till tre nya asylförläggningar per dygn. Hur bedömer Röda Korset de två senaste åren?

Massinvandringen hösten 2015 i siffror
  • Röda Korset ökade antalet mottagningsenheter från sex till ett hundra på fyra månader.
  • Flest mottagningsenheter, 109, med 20 000 bäddplatser hade Röda Korset i början av 2016.
  • Röda Korset rekryterade 1 500 nya arbetstagare.
  • 8 500 frivilliga var med och hjälpte till med mottagningen av asylsökande.
  • Ett hundra biståndsarbetare i den internationella reserven rekryterades som hjälp.
  • Det mobila hälsoteamet hjälpte med att avlasta köerna till hälsokontroller.
  • Röda Korsets logistikcentral levererade bland annat 15 000 filtar, över 5 000 satser bestick och matlagningsredskap, över 3 000 sängar och set med sänglinne till mottagningsenheterna.

Jämfört med ett normalt år syntes det tiofaldiga antalet asylsökande (32 476) i hela Finland. Nya invånare livade upp bygator, byskolor som skulle läggas ned fick fortsätta sin verksamhet och kiosker fick nya efterlängtade kunder. I huvudstaden kunde man inte urskilja asylsökande i gatubilden.

Flest mottagningsenheter, 109, hade Röda Korset i början av 2016 och nästan 20 000 bäddplatser. Om invandringen hade fortsatt i samma takt skulle man ha kunnat göra ännu mer.

Hösten 2015 var Röda Korset i enlighet med sitt mandat verksamt på myndigheters begäran och stödde dem. Beredskapen inför massinvandring hade höjts inom Röda Korsets distrikt redan sommaren 2015. Man hade övat sig för olika scenarier och utarbetat instruktioner för inrättande av asylförläggningar, tillfällig inkvartering och flyktingslussar i projektet för beredskap inför massinvandring (MAVA) i början av 2015.

Mottagningsverksamheten är inget nytt för Finlands Röda Kors: organisationen har redan i 30 år upprätthållit asylförläggningar på myndigheters begäran. Avtalet om samarbete med myndigheter har varit i kraft sedan 1988. Trots det har även pionjären i flyktingarbete fått lära sig nytt i det nya läget.

Busschaufförens vägbeskrivning: mot söder!

Den sista veckan i september 2015 var utan motstycke: det kom upp till 600 asylsökande via Torneå varje dag och det registrerades nästan 4 000 asylsökande varje vecka. Man fick dock situationen under kontroll och myndigheterna visade flyktingslussen i Torneå stolt som modell för andra länder. Flyktingslussen hade som uppgift att registrera invandrarna och överföra dem kontrollerat till asylförläggningar eller tillfälliga inkvarteringar där de kunde vänta på att asylprocessen skulle framskrida.

Röda Korset var den enda aktören på flyktingslussen som inte var en myndighet vid sidan om polisen, gränsbevakningsväsendet och Migrationsverket. Organisationens roll var att bemöta invandrare på ett mänskligt sätt och ansvara för inkvarterings- och måltidstjänsterna samt se till akut hälsovård. Röda Korset gav de asylsökande även vägkost för bussresan, som kunde bli lång. Under de intensivaste dagarna hade busschaufförerna endast en vägbeskrivning: mot söder. Målet preciserades under natten. De asylsökande avlämnades vid olika asylförläggningar längs vägen alltefter hur det fanns plats.

Samtidigt kunde frivilliga ha fyra timmar på sig att inrätta en nödinkvartering som senare genom myndighetsbeslut eventuellt omvandlades till asylförläggning. De frivilliga anskaffade och lade fram madrasser och sängkläder, ordnade med donationer och matförsörjningen. Röda Korset ville se till att ingen behövde ligga under bar himmel och att de nödställdas grundläggande behov (tak, mat, hygien, hälsa, information) tillgodosågs. Röda Korset inrättade från två till fyra nya mottagningsenheter dagligen på totalt 25 dagar.

Följande flaskhalsar: asylprocessen, kommunplatser och sysselsättning

När mottagningssystemet och registreringen av invandrare hade ökats till att motsvara rekordantalet asylsökande, började asylprocessen. Processen överbelastades på grund av det stora antalet ansökningar tills Migrationsverket hade lyckats rekrytera och utbilda tillräckligt många nya medarbetare.

Röda Korset rekryterade totalt 1 500 nya arbetstagare och introducerade dem i arbetet. Det var både utmanande och riskfyllt att öka personalmängden så snabbt. Resurserna för personal-, ekonomi- och informationsförvaltningen ökades, eftersom flexibiliteten av organisationens stödtjänster sattes på prov som aldrig förr. I fråga om hantering av asylansökningar kom Migrationsverket så småningom i kapp med sin måltidtabell och i oktober 2017 har ansökningarna för de asylsökande som kom till landet 2015 hanterats. Köerna finns nu vid förvaltningsdomstolarna som har blivit belastade av besvär från de asylsökande som fått ett negativt beslut.

För de som beviljades uppehållstillstånd var flaskhalsarna i sin tur sysselsättning och att få en kommunplats. När det gäller beviljande av kommunplatser har man inte fäst tillräckligt uppmärksamhet vid sysselsättnings- eller utbildningsmöjligheterna för dem som fått uppehållstillstånd. Avgången från mottagningsenheterna har skett långsammare än beräknat på grund av otillräckliga kommunplatser och besvärsprocessen. Migrationsverket har även varit tvunget att återkalla minskningar av mottagningsplatser eller senarelägga stängning av asylförläggningar. En del av samarbetsförhandlingarna har varit onödiga.

Asylsökandes flyttruljangs från en ort till en annan 

Sedan hösten 2015 har Finlands Röda Kors lagt ned över 80 av sina mottagningsenheter. Följande anpassningsrunda väntar på våren 2018 om det inte sker en ny vändning i invandringen. Det har krävts flexibilitet av både de anställda på asylförläggningarna och de asylsökande: anställda har varit rädda för sina arbetsplatser och de asylsökande som kommit i gång med integrationen på orten plågats av en eventuell flyttning någon annanstans.

Röda Korsets enheter har varit beredda på att ta emot fler boende än det har funnits platser och därmed vid behov varit verksamma på överplatser, utan extra resurser. Endast de lyckosammaste asylsökande har ursprungligen hamnat i en enhet där de har kunnat vistas under hela väntetiden. I genomsnitt har asylsökande varit tvungna att flytta från tre till nio gånger under två år av orsaker som inte har berott på Röda Korset.

Hundratals fastighetsägare ville erbjuda sina lokaler som asylförläggningar. En del lokaliteter var fantastiska, ägarna ansvarsfulla och villiga att göra ändringar samt förhandla om rimliga hyrespriser. En del begagnade sig av situationen och fick sina lokaler som var i dåligt skick att användas som asylförläggningar.

Två år efter den oförglömliga operationen, som för Röda Korset var den största i Finland efter andra världskriget, finns det drygt 400 anställda vid de mottagningsenheter som organisationen upprätthåller. Över ett tusen har varit tvungna att avgå.

Röda Korset utnyttjade sin kompetens i internationell biståndsverksamhet

Röda Korsets operationsskede, då exceptionella åtgärder och hela organisationens resurser togs i bruk, pågick i ett år. Organisationen fick mycket erkänsla för sin verksamhet av myndigheter som medgav att utan Röda Korset hade det inte varit möjligt att ta emot lika många asylsökande. I slutet av 2016 blev mottagningsverksamheten en del av Röda Korsets normala verksamhet.

Enligt en intern bedömning som Finlands Röda Kors lät utföra våren 2017 lyckades Röda Korset med mottagningsoperationen tack vare personalens och de frivilligas otroliga insatser och deras förmåga att tänja sig alltefter situationen. Dessutom var organisationens inlärningsförmåga förvånansvärd bra. Röda Korset är en genuint lokal aktör som har ett gott och förtroligt förhållande till lokala myndigheter och andra aktörer. Dessutom är Röda Korset en internationell aktör, vilket innebar att organisationen fick information om antalet invandrare och deras rutter och länkades till krisländerna via sitt internationella nätverk.

Röda Korset utnyttjade även den internationella biståndsverksamhetens kompetens och resurser på en bred front. Ett hundra biståndsarbetare, varav många också hade erfarenhet av arbete på flyktingläger, fick sätta igång på allvar i Finland. De fick beröm och det var lätt att arbeta med dem: de var vana vid att arbeta i utmanande situationer som förändras snabbt ute i världen. Logistikcentralen i Kalkku i Tammerfors hjälpte i sin tur till med centraliserade upphandlingar och kom med innovationer om produktpaket som skickades till de nya enheterna som inrättades. Det mobila hälsoteamet som ofta används i internationella uppdrag anpassades till Finlands förhållanden och kunde hjälpa till bland annat med att avlasta köerna till asylsökandes hälsokontroller.

Kriterierna för en lyckad operation

Det återstår ännu mycket för Röda Korset att lära sig om operationen, såväl externt som internt. Externt ska samarbetet med myndighets- och organisationssektorn samt företagssamarbetet förbättras. Till exempel lägescentralkompetensen och informationsutbytet med myndigheter ska utvecklas så att helhetsbilden hålls aktuell och situationen kan följas upp på ett förutseende sätt. Det ska skapas mekanismer för kanalisering av organisationernas vilja att hjälpa och för samarbetet organisationer emellan för att koordinationen ska fungera i kommande situationer. Svarandet på samarbetserbjudanden från företag borde utvecklas, likaså förmågan att ta emot och hantera bidrag.

Internt lade man märke till att bland annat ledningen ska göras tydligare och samarbetet mellan Röda Korsets distrikt utvecklas. Dessutom borde det vara lättare för frivilliga att komma med i verksamheten. Hösten 2015 fanns det inget system med vilket man skulle ha kunnat styra hundratals frivilliga till sådant frivilligarbete som de intresserade sig för och som samtidigt var nödvändigt. Operationens exceptionella karaktär och anknytande verksamhetsformer orsakade utmaningar för utbildning av frivilliga.

Mottagningsoperationen kristalliserade kriterierna för en lyckad operation. Dessa är god ledning, tydliga roller och tydlig arbetsfördelning, gemensamma spelregler och att man förbinder sig till dem, en lägesbild som bygger på aktuell information samt tillräckliga resurser. Viktigt är även att verksamheten är planenlig, de nödställda beaktas samt flexibilitet och förmåga att fatta snabba beslut.

Invandringens volym utmanar hela samhället

Mottagningsoperationen förstärkte Röda Korsets beredskap i sin helhet. Beredskapens viktighet berör och syns allt tydligare genom hela organisationen. Det gäller alla.

Avtalsenlighet är en förutsättning för beredskap och förberedelser. I avtalet mellan Röda Korset och Migrationsverket fastställs organisationens roll och uppgifter vid invandring. Om man inte har dessa klara för sig och om man inte på förhand har kommit överens om dem, går tid åt onödigt funderande när man redan borde agera.

Många av Röda Korsets verksamhetssätt formades under operationen och detsamma gäller även idag. Invandringens stora volym är något nytt för alla aktörer och hela samhället. Det som krävs är nya slags lösningar, intensivt samarbete mellan olika aktörer och en ständig vilja att svara på utmaningar.

Röda Korset anser att det är viktigt att satsa på dubbelriktad integration. Det sker förändringar och utveckling i både urbefolkningens och invandrarnas liv. Integrationen hos dem som flyttat till Finland ska stödjas utifrån vars och ens individuella behov. Å andra sidan ska gemenskapernas förmåga att ta emot nya invandrare förstärkas. Dessutom ska man arbeta mot rasism och hatretorik.

Tyngdpunkten i frivilligverksamheten har flyttats mot stödet för integration och vänverksamhet. De frivilliga introducerar asylsökande och de som beviljats uppehållstillstånd i den finländska kulturen och de finländska sederna och främjar deras delaktighet i samhället och närmiljön omkring. Det skulle vara fint om alla som flyttat till landet skulle få en finländsk vän!

Kampanjer