FRK vädjar till staten: Opartisk hjälp till krigsoffer

Saara Mansikkamäki
Fotograf: Saara Mansikkamäki

Finlands Röda Kors vädjar till finska staten att agera för säkrande av internationellt bistånd i världen. Staten bes påverka i EU och andra internationella sammanhang. I de krig som pågår som bäst har det förekommit både att biståndsleveranser har stoppats och att civila har hindrats fly till tryggare platser.

Mer än 200 biståndsarbetare från Finlands Röda Kors jobbar årligen på olika håll i världen med utvecklingssamarbete och inom katastrofoperationer. Människors överlevnad i en kris beror ofta helt på om det finns tillgång till humanitärt bistånd från omvärlden i deras hemtrakter eller om de omgående kan ta sig till tryggare regioner.

Att förhindra tillgång till hjälp är en omänsklig form av krigsföring.  Man strävar då efter att svälta ihjäl människor genom att förbjuda leveranser av livsviktiga förnödenheter och samtidigt förhindra  folk att fly och på så sätt sätta sig i säkerhet.  Trots allt: Ansvaret för att rädda människor och leverera livsviktigt bistånd vilar på myndigheterna i det drabbade området eller i en krigssituation på de krafter som har makten över området. Räcker inte deras resurser ber man om hjälp av det internationella samfundet.

Vädjan godkändes vid Finlands Röda Kors ordinarie stämman 10.6.2017:

Rätten till humanitärt bistånd måste tryggas

Mer än 200 biståndsarbetare från Finlands Röda Kors jobbar årligen på olika håll i världen med utvecklingssamarbete och inom katastrof- och krishjälpsoperationer där den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen hjälper lokalbefolkningen och bistår myndigheterna i deras uppgifter. Internationella biståndsarbetare ser och upplever en allt mer komplex arbetsmiljö som samtidigt är en extremt farlig livsmiljö för såväl miljoner krigs- och katastrofoffer som för anställda och volontärer inom de nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningarna.

När människor hamnar mitt i en kris och utsätts för hot och faror eller ställs inför en situation där deras omgivning har förstörts är deras överlevnad ofta helt beroende av om det går att få humanitärt bistånd från omvärlden till deras hemtrakter eller om de omgående kan ta sig till tryggare regioner.

Ansvaret för att rädda människor och leverera livsviktigt bistånd vilar på myndigheterna i det drabbade området eller i en stridssituation på de krafter som har makten över området. I vissa situationer, i synnerhet om skadorna är omfattande, räcker inte resurserna till hos den aktör som är ansvarig för området och befolkningen där. Då ber man om hjälp av det internationella samfundet och i synnerhet av humanitära aktörer som Röda Korset.

Enligt internationell rätt ska den hjälp som ges till krisdrabbade människor vara neutral, opartisk och baserad på humanitära värderingar och behoven bland dem som får hjälp. Det är att beklaga att makthavarna i vissa situationer inte ser till att människor får hjälp opartiskt, utan att vissa grupper gynnas eller diskrimineras av regionala, etniska, politiska, religiösa eller andra motsvarande skäl. Även de stater och organisationer som levererar hjälp kan styra det bistånd de erbjuder till länder och regioner som till exempel är politiskt viktiga för dem, i stället för att i första hand hjälpa på basis av humanitära behov.

I sin yttersta form är förhindrandet av tillgång till hjälp en omänsklig form av krigföring som används för att hota den civila befolkningens hälsa i stor omfattning. Makthavare strävar då efter att svälta ut människor genom att förbjuda leveranser av livsviktiga förnödenheter och samtidigt förhindra att folk flyr och på så sätt sätter sig i säkerhet. I krig som pågår för närvarande har det förekommit både att biståndsleveranser har stoppats och att civila har hindrats fly till tryggare platser.

Finlands Röda Kors ordinarie stämma uttrycker sin djupa oro över lidande människors möjligheter att få tillgång till det humanitära bistånd de behöver och deras rätt att försätta sig i trygghet undan krig och katastrofer. Finlands Röda Kors fortsätter enligt bästa förmåga att stöda hjälpbehövande i olika operationen på olika håll i världen. Samtidigt vädjar Finlands Röda Kors till finska staten om att vårt land med sitt exempel och genom politisk påverkan inom Europeiska unionen och det internationella samfundet ska försvara människor och humanitet samt verka för att se till att det humanitära bistånd som behövs ska nå fram till de människor som behöver hjälp i enlighet med och respekt för internationell lagstiftning och humanitära principer.